ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Δημοσιεύσεις - Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 
Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι δημοσιεύσεις μελών του τομέα σε τόμους πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές, για τα έτη:

2010 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1.       Self-assembled multifunctional Fe/MgO nanospheres for MRI and Hyperthermia

          C. Martinez-Boubeta, Ll. Balcells, B. Martínez, R. Cristòfol, C. Sanfeliu, E. Rodríguez, R. Weissleder, S. Lope-Piedrafita, A. Chalkidou, K. Simeonidis, M. Angelakeris, Th. Samaras, K. Papazisis, C. Dendrinou-Samara, O. Kalogirou, D. Serantes, and D. Baldomir

          in 8th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers, Rostock-Germany, 25-29 May 2010.

 

2.       Structural and Magnetic Hyperthermia Features of Iron Oxide Nanoparticles

          A. Kotoulas, E. Gkanas, K. Simeonidis, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara and O. Kalogirou

          in 7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Ouranoupolis, Halkidiki, Greece, 11-14 July 2010.

 

3.       Hyperthermia Response of Iron Oxide Nanoparticles taken up by Cancer Cells

          E. Gkanas, M. Koureta, A. Kotoulas, M. Angelakeris, K. Chlichlia, A. Dendrinou-Samara, Th. Samaras and O. Kalogirou

          in 7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Ouranoupolis, Halkidiki, Greece, 11-14 July 2010.

 

4.       Synthesis and characterization of NiFe2O4 core shell nanoparticles

          Th. Kalampaliki, M. Darda, K. Simeonidis, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara

          in 7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Ouranoupolis, Halkidiki, Greece, 11-14 July 2010.

 

5.       Synthesis of iron oxides nanoparticles for biomedical applications

          M. Filippousi, A. Kotoulas, G. Vourlias, N.Vouroutzis, M. Angelakeris, O. Kalogirou, D. Zamboulis, E. Pavlidou

          in 7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Ouranoupolis, Halkidiki, Greece, 11-14 July 2010.

 

6.       Influence of Deposition Parameters on Self-assembled Ag-Co Core-shell Nanoparticles

          A.D. Crisan, M. Angelakeris, K. Simeonidis, O. Crisan

          in 7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Ouranoupolis, Halkidiki, Greece, 11-14 July 2010.

 

7.       Percolation in the growing clusters model

          Μ. Maragakis, Ν. Tsakiris, Κ. Kosmidis, and P. Argyrakis

          workshop proceedings, p.9, TWCS'2010 – "Turunc Workshop on Complex Systems" 2010, Marmaris, Turkey, August – September 2010.

 

8.       Explosive Percolation as a tool of examining discontinuous phenomena in Nanotechnology

          P. Giazitzidis, N. Mpastas, K. Kosmidis and P.Argyrakis

          7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN10), Ouranoupoli, Chalkidiki, 11-14 July 2010.

 

9.       High pressure Raman study of the Sm2.75C60 fulleride

          S. M. Souliou, J. Arvanitidis, D. Christofilos, K. Papagelis, S. Ves, G. A. Kourouklis, K. Prassides, Y. Iwasa, and K. Syassen J. Arvanitidis, D. Christofilos, G. A. Kourouklis, S. Ves, T. Takenobu, Y. Iwasa, and H. Kataura.

          48th EHPRG Conference, 25-29 July 2010 - Uppsala, Sweden

 

10.     ELNES study of AlN, AlxIn1-xN and AlNyO1-y

          M.M. Soumelidou, E. Kalesaki, J. Kioseoglou, H. Kirmse, W. Neumann, Ph. Komninou and Th. Karakostas

          Frontiers in EELS, Vienna University of Technology, Austria, March 2010

 

11.     Intergranular boundaries in non-polar and semi-polar III-nitride heteropeitaxy: Introduction mechanisms, energetics and role as defect sources

          Ph. Komninou, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, E. Kalesaki, A. Lotsari, J. Sma;c-Koziorowska, Th. Karakostas, G. P. Dimitrakopulos

          XIII International Conference on Intergranular and Interphase Boundaries, Mie, Japan, 27 June – 2 July 2010

 

12.     Structural properties of Monolayer thick InxGa1-Xn/GaN heterostructures

          E. Kalesaki, J. Kioseoglou, S. –L. Sahonta, Th. Kehagias, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Karakostas

          XIII International Conference on Intergranular and Interphase Boundaries, Mie, Japan, 27 June – 2 July 2010

 

13.     Morphology and strain state determination of semipolar GaN Quantum Dots in AlN matrix

          E. Kalesaki, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, E. Monroy, H. Kirmse, W. Neumann, P. Dluzewski, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou

          XIII International Conference on Intergranular and Interphase Boundaries, Mie, Japan, 27 June – 2 July 2010

 

14.     Morphology and Interfacial Structure of InGaN Nanodisks Grown in GaN Nanorods

          Th. Kehagias, T. Koukoula, G.P. Dimitrakopulos, E. Kalesaki, H. Kirmse, W. Neumann, F. Furtmayr, M. Eickhoff, Th. Karakostas, Ph. Komninou

          International Conference on Extended Defects in Semiconductors, Brighton, UK, September 2010

 

15.     Structural characteristics and strain state of semipolar (11-22) GaN Quantum Dots in AlN matrix

          G. P. Dimitrakopulos, E. Kalesaki, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, A. Lotsari, L. Lahourcade, E. Monroy, H. Kirmse, W. Neumann, G. Jurczak, T. D. Young, P. Dluzewski, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

          International Conference on Extended Defects in Semiconductors, Brighton, UK, September 2010

 

16.     Effect of a-edge threading dislocations on the electronic properties of InN

          E. Kalesaki, J. Kioseoglou, L. Lymperakis, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

          International Conference on Extended Defects in Semiconductors, Brighton, UK, September 2010

 

17.     Indium adsorption and incorporation on polar AlN

          E. Kalesaki, J. Kioseoglou, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

          International Conference on Extended Defects in Semiconductors, Brighton, UK, September 2010

 

18.     Atomic structure of nonpolar-semipolar boundaries in III-Nitride semiconductors

          J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, J. Smalc-Koziorowska, Th. Kehagias, A. Lotsari, Th. Karakostas and Ph. Komninou

          International Conference on Extended Defects in Semiconductors, Brighton, UK, September 2010

 

19.     A DFT investigation of Frank- Shockley partial dislocations in wurtzite GaN

          J. Kioseoglou, E. Kalesaki, L. Lymperakis, J. Neugebauer, Ph. Komninou, and Th. Karakostas,

          International Conference on Extended Defects in Semiconductors, Brighton, UK, September 2010

 

20.     Symmetry and nonlinear mechanics of a semipolar quantum dot

          T. D. Young, G. Jurczak, P. Dłuzewski, E. Kalesaki, G. Dimitrakopulos, and Ph. Komninou

          37th Solid Mechanics Conference, Warsaw, Poland, September 2010

 

21.     Structural properties of Semipolar III-Nitride Quantum Dots

          G. P. Dimitrakopulos, E. Kalesaki, A. Lotsari, Th. Kehagias, J. Kioseoglou, A. Das, L. Lahourcade, E. Monroy, I. Hausler, H. Kirmse, W. Neumann, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

          19th European Workshop on Heterostructure Technology (HETECH), Crete, October 2010

 

22.     InGaN Nanodiscs Embedded in GaN Nanorods Grown by MBE

          Th. Kehagias, T. Koukoula, G.P. Dimitrakopulos, E. Kalesaki, H. Kirmse, W. Neumann, F. Furtmayr, M. Eickhoff, Th. Karakostas, Ph. Komninou

          19th European Workshop on Heterostructure Technology (HETECH), Crete, October 2010

 

23.     Nanoscale Structure of InGaN Quantum Dot Superlattices Grown by MBE

          T. Koukoula, Th. Kehagias, A. Lotsari, A. Das, E. Monroy, G.P. Dimitrakopulos and Ph. Komninou

          19th European Workshop on Heterostructure Technology (HETECH), Crete, October 2010

 

24.     Surface Thermodynamics of (11-22) and (11-2-2) Semipolar AlN Surfaces

          E. Kalesaki, L. Lymperakis, J. Kioseoglou, Ph. Komninou and Th. Karakostas

          International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN 2010), Tampa, USA, September 2010

 

25.     Structural Characteristics and Strain State of Semipolar (11-22) GaN/AlN Quantum Dots

          G. P. Dimitrakopulos, E. Kalesaki, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, A. Lotsari, L. Lahourcade, E. Monroy, H. Kirmse, W. Neumann, G. Jurczak, T. D. Young, P. Dluzewski, Ph. Komninou and Th. Karakostas

          International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN 2010), Tampa, USA, September 2010

 

26.     Optical and Structural Properties of InGaN/GaN Nanostructures Grown in GaN Nanowires

          F. Furtmayr, Th. Kehagias, G. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, J. Teubert, M. Stutzmann and M. Eickhoff

          International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN 2010), Tampa, USA, September 2010

 

27.     Plasma-assisted MBE Growth of Semipolar (11-22) InGaN Layers and GaN/InGaN Quantum Dots

          A. Das, A. Lotsari, S. Magalhaes, P. Sinha, G. P. Dimitrakopulos, T. Kehagias, P. Komninou, K. Lorenz, E. Alves and E. Monroy

          International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN 2010), Tampa, USA, September 2010

 

28.     Nucleation, growth and microstructure of hexagonal InN with atomically smooth surface on Si(111)

          A. O. Ajagunna, Th. Kehagias, T. koukoula, K. Tsagaraki, M. Kayambaki, M. Androulidaki, Ph. Komninou, and A. Georgakilas

          4th International Conference "Micro&Nano2010" on Micro- Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMs, NCSR-Democritos, Athens, Greece, December 2010

 

29.     Nanoscale mechanisms of misfit accommodation and defect introduction in nonpolar and semipolar III-N  heteroepitaxy

          G. Dimitrakopulos, J. Smalc-Koziorowska, A. Lotsari, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, Th. Karakostas, and Ph. Komninou

          4th International Conference "Micro&Nano2010" on Micro- Nanoelectronics, Nanotechnologies  and MEMs, NCSR-Democritos, Athens, Greece, December 2010

 

30.     Structure and morphology of InGaN nanodiscs set-in GaN nanorods

          Th. Kehagias, T. Koukoula, G. P. Dimitrakopulos, E. Kalesaki, H. Kirmse, W.Neumann, F. Furtmayr, M. Eickhoff, Th. Karakostas and Ph. Komninou

          4th International Conference "Micro&Nano2010" on Micro- Nanoelectronics, Nanotechnologies  and MEMs, NCSR-Democritos, Athens, Greece, December 2010

 

31.     Formation of single-crystal semipolar (1011) InN and polar (0001) InN heterostructures on r-plane sapphire

          A. O. Ajagunna, K. Tsagaraki, A. Lotsari, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, M. Androulidaki, Ph. Komninou, and A. Georgakilas

          4th International Conference "Micro&Nano2010" on Micro- Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMs, NCSR-Democritos, Athens, Greece, December 2010

 

32.     Structure of asymmetric V-defects in semipolar InGaN grown by MBE

          A. Lotsari, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, A. Das, E. Monroy, Ph. Komninou

          4th International Conference "Micro&Nano2010" on Micro- Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMs, NCSR-Democritos, Athens, Greece, December 2010

 

33.     Polar and Semipolar InGaN Quantum Dots

          A. Lotsari, T. Koukoula, Th. Kehagias, A. Das, E. Monroy, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou

          4th International Conference "Micro&Nano2010" on Micro- Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMs, NCSR-Democritos, Athens, Greece, December 2010

 

34.     Microstructural evolution and anisotropy in MBE-grown a-plane GaN epilayers on r-plane sapphire

          A. Lotsari, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, M. Katsikini, J. Arvanitidis, D. Christofilos, G. Tsiakatouras, A. Georgakilas, Ph. Komninou

          4th International Conference "Micro&Nano2010" on Micro- Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMs, NCSR-Democritos, Athens, Greece, December 2010

 

35.     Indium Segregation Mechanisms in MBE and MOVPE-grown InAlN Epilayers

          S.-L. Sahonta, Th. Kehagias, G.P. Dimitrakopulos, J. Kioseoglou, H. Kirmse, W. Neumann, C. Giesen, M. Heuken, A. Adikimenakis, A. Georgakilas, and Ph. Komninou

          Abstracts of the MRS 2010 Spring Meeting, San Francisco, 5-9 April 2010

 

36.     Indium Incorporation Mechanisms in MOVPE and MBE Grown InAlN Thin Films

          Th. Kehagias, G. P. Dimitrakopulos, J. Kioseoglou, E. Kalesaki, S.-L. Sahonta, H. Kirmse, W. Neumann, C. Giesen, M. Heuken, A. Adikimenakis, A. Georgakilas, and Ph. Komninou

          Abstracts of the X III International Conference on Intergranular and Interphase Boundaries in Materials (iib2010), June 27-July 2, 2010, Mie, Japan, p. 179

 

37.     Interfacial defect sources in the growth of a-plane GaN on sapphire

          G. P. Dimitrakopulos, J. Smalc-Koziorowska, G. Tsiakatouras, and A. Georgakilas

          Abstracts of the 3rd International Symposium on Growth of III-Nitrides (ISGN-3), Montpellier, France, July 4-8, 2010

 

38.     Molecular beam epitaxy of a-plane and s-plane InN films on r-plane sapphire

          A. O. Ajagunna, E. Iliopoulos, G. P. Dimitrakopulos, A. Lotsari, G. Tsiakatouras, K. Tsagaraki, M. Androulidaki, Th. Kehagias, Ph. Komninou, and A. Georgakilas

          Abstracts of the 3rd International Symposium on Growth of III-Nitrides (ISGN-3), Montpellier, France, July 4-8, 2010

 

39.     Study of the Internal Quantum Efficiency of III-nitride Quantum Dots

          E. Monroy, A. Das, Z. Gacevic, P. Sinha, J. Tauber, Y. Kotsar, J. Renard, P. K. Kandaswamy, B. Gayral, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, and Ph. Komninou

          Abstracts of the 3rd International Symposium on Growth of III-Nitrides (ISGN-3), Montpellier, France, July 4-8, 2010

 

40.     Electron energy loss spectroscopy of (In,Ga)N/GaN heterostructure nanowires: influence of strain and composition

          H. Kirmse, I. Häusler, W. Neumann, Ph. Komninou, Th. Kehagias, G. P. Dimitrakopulos, Th. Karakostas, F. Furtmayr, and M. Eickhoff

          Abstracts of the Ιnternational Microscopy Congress – IMC17, 19-24 September 2010, Rio, Brazil

 

41.     Structural characterization of self-assembled InGaN quantum dot superlattices grown by plasma assisted MBE

          T. Koukoula, Th. Kehagias, A. Lotsari, E. Monroy, G. P. Dimitrakopulos and Ph. Komninou

          Abstracts of the International Conference on Extended Defects in Semiconductors (EDS2010), Brighton, UK, 19-24 September 2010

 

42.     V-defects in semipolar () InGaN

          A. Lotsari, G.P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, E. Monroy, and Ph. Komninou

          Abstracts of the International Conference on Extended Defects in Semiconductors (EDS2010), Brighton, UK, 19-24 September 2010

 

43.     Properties of InN films grown on r-plane Al2O3 by PAMBE

          A. O. Ajagunna, E. Iliopoulos, A. Lotsari, G. P. Dimitrakopulos, G. Tsiakatouras, K. Tsagaraki, M. Androulidaki, Ph. Komninou, and A. Georgakilas

          Abstracts of the 19th European Workshop on Heterostructure Technology (HETECH2010), Fodele, Crete, 18-20 October 2010

 

44.     Effect of the annealing on the nanomechanical properties and structure of P3HT:fullerene (PCBM) thin films

          P.G. Karagiannidis, S. Kassavetis, C. Pitsalidis and S. Logothetidis

          E-MRS 2010 Spring Meeting, European Materials Research Society, Strasbourg, France, 07-11.06.2010

 

45.     Growth mechanisms, opto-electronic and nanomechanical properties of Al-doped ZnO thin films grown by different techniques

          C. Koidis, P. G. Karagiannidis, S. Kassavetis, S. Logothetidis, N. A. Hastas, K. Breza, N. Frangis and O. Valassiades

          E-MRS 2010 Spring Meeting, European Materials Research Society, Strasbourg, France, 07-11.06.2010

 

46.     Biological Evaluation of Nanocoatings: Analysis of Cytotoxicity and Proliferation

          P. Kavatzikidou, S. Kassavetis, S. Logothetidis, E. Pavlidou, P. Patsalas

          E-MRS 2010 Spring Meeting, European Materials Research Society, Strasbourg, France, 07-11.06.2010

 

47.     Nanomechanical, structural and optical characterization of micro & nano phase separated P3HT:PCBM blends for organic photovoltaics

          P.G. Karagiannidis, S. Kassavetis, C. Pitsalidis, D. Georgiou, A. Laskarakis and S. Logothetidis

          7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN10, (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

48.     Cardiovascular Therapies by Stents based on Nanostructured Biomaterials

          V. Karagkiozaki, P. Karagiannidis, N.Kalfagiannis, P. Patsalas, E. Diamanti, D. Gournis, G.Giannoglou, S.Logothetidis

          7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN10, (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

49.     Nanomechanical properties of high barrier thin films

          S. Kassavetis, S Logothetidis

          7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN10, (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

50.     Commercialization of academic research in Nanotechnology

          M. Chachamidou, S. Logothetidis

          7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN10, (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

51.     Remote Scanning Probe Microscopy for Nano-education

          M. Chatzidis, S. Kassavetis, I. Zyganitidis and S. Logothetidis

          7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN10, (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

52.     The unveiling of Nanoscale Imaging for Human Blood Cells probing

          V. Karagkiozaki, S.Logothetidis,   E.Verrou , K.Zervas.

          7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN10, (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

53.     Optical investigation of thickness and optical properties of flexible substrates, electrodes & barrier materials

          D. Georgiou, N. Kalfagiannis, C. Koidis, A. Laskarakis, M. Chatzidis, S. Logothetidis

          3rd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09) (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

54.     Nanomechanical properties, morphology and structure of thermal annealed P3HT:PCBM thin films

          P.G. Karagiannidis,  S. Kassavetis, C. Pitsalidis and S. Logothetidis

          3rd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09) (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

55.     Effect of annealing in the optical, surface and structural properties of P3HT & PCBM thin films

          D. Georgiou, P. Karagiannidis, C. Pitsalidis, A. Laskarakis, S. Logothetidis

          3rd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09) (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

56.     Surface Morphology and Optical Properties of α-quaterthiophene Thin Films Deposited by Thermal Evaporation

          C. Pitsalidis, P. Karagiannidis, C. Koidis, A. Laskarakis, S. Logothetidis

          7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN10, (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

57.     On the optimization of gravure printed PEDOT:PSS thin films

          C. Koidis, P. G. Karagiannidis, A. Ioakimidis, S. Kassavetis, N. A. Hastas, A. Laskarakis, and S. Logothetidis

          7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN10, (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

58.     Optical, surface, electrical, and nanomechanical properties of roll-to-roll gravure printed PEDOT:PSS thin films

          C. Koidis, C. Kapnopoulos, P. G. Karagiannidis, M. Chatzidis, S. Kassavetis, N. A. Hastas, A. Laskarakis, and S. Logothetidis

          3rd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09) (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

59.     Optical and vibrational properties of pentacene: polymorph identification and impurity effects

          G. Volonakis, L. Tsetseris, and S. Logothetidis

          3rd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09) (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

60.     Thematic Research Network - NANONET

          S. Logothetidis

          7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN10, (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

61.     Transmission Electron Microscopy study of P3HT:PCBM active layer in organic solar cells"

          K. Breza, N. Vouroutzis, N. Frangis, P. Karagiannidis, S. Logothetidis

          3rd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09) (Χαλκιδική, Ελλάδα, 11-14.07.2010)

 

62.     Nanobiotechnology and Nanomedicine

          S. Logothetidis

          8th Southeast European Congress on Xenobiotic Metabolism and Toxicity (XEMET 2010) 1-5 October 2010

 

63.     Structural Characterization of Nano-crystalline Mg2Si Prepared by Ball Milling

          K. Ioannou, E. Hatzikraniotis, Ch. B. Lioutas, K. M. Paraskevopoulos, and Th. Kyratsi

          CIMTEC 2010 -12th International Conference on Modern Materials and Technologies Montecatini Terme, Tuscany, Italy, on June 6 to 18, 2010

          5th Forum on New Materials, Symposium FE, Advances in Materials and Technologies for Efficient Direct Thermal-to-Electrical Energy Conversion

 

64.     TEM studies in Κ2Bi8Se13 nano-composites prepared by Ball Milling

          M. Ioannou, E. Hatzikraniotis, K. Chrissafis, Ch. B. Lioutas, D.Y. Chung, K.M. Paraskevopoulos and Th. Kyratsi

          7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN10), 11-14 July 2010, Halkidiki, Greece.

 

65.     Chitosan/Chitosan-Gelatine Composite Ceramics' degradation during human PDLF cell culture

          A. Theocharidou, C. Tsioptsias, E. Kontonasaki, A. Sivropoulou, C. Panayiotou, K.M. Paraskevopoulos, and P. Koidis

          Proceedings of the International Association for Dental Research, General Session, Barcelona Spain July 14-17, 2010 Nr S3908, 207

 

66.     Influence of heat-treatment on the surface microstructure of zirconia ceramics

          Α. Vatali, E. Siarambi, E. Kontonasaki, N. Kantiranis, L. Papadopoulou,  T. Zorba, N. Vouroutzis, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis

          Proceedings of the International Association for Dental Research, General Session, Barcelona Spain July 14-17, 2010 Nr S4529, 228

 

67.     Effect of ageing on the strength of yttrium-stabilized zirconia ceramics

          E. Siarambi, E. Kontonasaki, N. Kantiranis, L. Papadopoulou,  T. Zorba, A. Vatali, N. Vouroutzis, K. Paraskevopoulos, P. Koidis

          Proceedings of the International Association for Dental Research, General Session, Barcelona Spain July 14-17, 2010 Nr S4516, 227

 

68.     Investigation of the in vitro Bioactivity and Flexural Strength of sol-gel derived Dental Ceramics

          O.M. Goudouri, E. Kontonasaki, L. Papadopoulou, N. Kantiranis, X. Chatzistavrou, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos

          23rd European Conference on Biomaterials (ESB) (September 11-15, 2010 Tampere, Finland) nr.233.3929

 

69.     Thermoluminescence as an experimental tool towards the characterization of bioactive materials: The case of 58S bioactive glass

          D. Afouxenidis, G. S. Polymeris, O.M. Goudouri, E. Kontonasaki, X. Chatzistavrou, N. C. Tsirliganis, K.M. Paraskevopoulos, G. Kitis

          23rd European Conference on Biomaterials (ESB) (September 11-15, 2010 Tampere, Finland) nr.337.2017

 

70.     Reactive deposition epitaxy growth of iron silicide nanoparticles on Si(001)

          G. Molnár, L. Dózsa, Z. Vértesy, A. A. Koós, N. Vouroutzis, C. A. Dimitriadis, K. M. Paraskevopoulos

          E MRS 2010 Fall meeting, Symposium: C Materials, Devices and Economics Issues for Tomorrow’s Photovoltaics, September 13 -16, 2010

 

71.     Preparation of Mg2Si Thin Films for Thermoelectric Applications

          M. Angelakeris, G. Vourlias, E. Hatzikraniotis, A. Siozos, P. Patsalas, K.M. Paraskevopoulos

          Proceedings of the 8th European Conference on Thermoelectrics (ECT 2010) Como, Italy, September 22-24, 2010, p. 258

 

72.     Pigments and painting techniques in Abel Monastery Church, a representative monument, inscribed by famous Chioniades iconographers

          V. Ganitis, E.C. Stefanaki, T. Zorba, E. Pavlidou, K.M. Paraskevopoulos

          Proceedings of the IIC Congress 2010: Conservation and the Eastern Mediterranean, Istanbul, September 20 – 24, 2010, p. 268

 

73.     Thermal behavior of freshwater cultured pearls

          Ε. Theodosoglou, S. Karampelas, E. Fritsch, K.M. Paraskevopoulos, K. Chrissafis and S. Sklavounos

          Proceedings of the XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, September 23-26, 2010, GEOLOGICA BALCANICA 39, 391 (2010)

 

74.     Application of traditional recipes for the preparation of the paintings – Physicochemical characterization and study of the ageing mechanisms towards luminescence dating

          Anastasia Rousaki, Eleni Kouloumpi, Agni-Vasileia Terlixi, Anna P. Moutsatsou, Georgios S. Polymeris, K. M. Paraskevopoulos

          Proceedings of the International Conference on Works of Art & Conservation Science Today, November 26-28, 2010, Thessaloniki, Greece p. 57

 

75.     Sublimation growth and structural characterization of 3C-SiC on hexagonal and cubic SiC seeds

          R. Vasiliauskas, M. Marinova, M. Syvajarvi, A. Mantzari, A. Andreadou, J. Lorenzzi, G. Ferro, E. K. Polychroniadis, R. Yakimova

          Material Science Forum 645-648 (2010) 175-178

          13th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM 2009), Nürnberg, Germany, October 11-16, 2009

 

76.     6H-type zigzag faults in low-doped 4H-SiC epitaxial layers

          T. Robert, M. Marinova, S. Juillaguet, A. Henry, E.K. Polychroniadis, J. Camassel

          Material Science Forum 645-648 (2010) 347-350

          13th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM 2009), Nürnberg, Germany, October 11-16, 2009

 

77.     The influence of the temperature gradient on the defect structure of 3C-SiC grown heteroepitaxially on 6H-SiC by sublimation epitaxy

          M. Marinova, A. Mantzari, M. Beshkova, M.Syväjärvi, R. Yakimova, E.K. Polychroniadis

          Material Science Forum 645-648 (2010) 367-370

          13th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM 2009), Nürnberg, Germany, October 11-16, 2009

 

78.     TEM and LTPL investigations of 3C-SiC layers grown by LPE on (100) and (111) 3C-SiC seeds

          M. Marinova, G. Zoulis, T. Robert, F. Mercier, A. Mantzari, I.G. Galben-Sandulache, O. Kim-Hak, J. Lorenzzi, S. Juillaguet, D. Chaussende, G. Ferro, J. Camassel, E.K. Polychroniadis

          Material Science Forum 645-648 (2010) 383-386

          13th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM 2009), Nürnberg, Germany, October 11-16, 2009

 

79.     Heavily p-type doping of bulk 6H-SiC and 3C-SiC grown from Al-Si melts

          F. Mercier, I.G. Galben-Sandulache, M. Marinova, G. Zoulis, T. Ouisse, E.K. Polychroniadis, D. Chaussende

          Material Science Forum 645-648 (2010) 59-62

          13th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM 2009), Nürnberg, Germany, October 11-16, 2009

 

80.     Some recent results on the 3C-SiC structural defects (invited)

          M. Marinova, A. Mantzari, E.K. Polychroniadis

          Solid State Phenomena 159 (2010) 39-48

          International Conference NANOHARD 2009, May 24-27, 2009, Sozopol, Bulgaria

 

81.     Surface Microstructure of NiCrBSi Coatings Deposited by Flame Spray and Evaluation of the Oxidation Resistance

          D. Chaliampalias, G. Vourlias, Stefanos Skolianos, Efstathios K. Polychroniadis, G. Stergioudis

          Solid State Phenomena 163 (2010) 51-54

          XXI Conference on Applied Crystallography, September 20-24, 2009, Zakopane, Poland

 

82.     A Combined Microscopical and XRD Study of Zinc Coatings

          N. Pistofidis, G. Vourlias, D. Chaliampalias, G. Stergioudis, Efstathios K. Polychroniadis

          Solid State Phenomena 163 (2010) 93-96

          XXI Conference on Applied Crystallography, September 20-24, 2009, Zakopane, Poland

 

83.     TEM Investigation of the 3C/6H-SiC Transformation Interface in Layers Grown by Sublimation Epitaxy

          M. Marinova, A. Mantzari, M. Beshkova, M. Syväjärvi, R. Yakimova, E.K. Polychroniadis

          Solid State Phenomena 163 (2010) 97-100

          XXI Conference on Applied Crystallography, September 20-24, 2009, Zakopane, Poland

 

84.     Formation and Characterization of Nanolayered Pd-Based Metal/p-4H SiC Systems with Ohmic Behaviour

          M. Marinova, A. Mantzari, M. Beshkova, M. Syväjärvi, R. Yakimova, E.K. Polychroniadis

          Solid State Phenomena 163 (2010) 97-100

          XXI Conference on Applied Crystallography, September 20-24, 2009, Zakopane, Poland

 

85.     Formation and characterization of nanolayered Pd-based metal/p-4H SiC systems with ohmic behavior

          L. Kolaklieva, R. Kakanakov, E. Polychroniadis, E. Pavlidou, I. Tsiaousis, B. Albert, A. Andreadou

          Journal of Nano Research 10 (2010) 77-85

          2nd International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems (IC4N 2009), Rhodes, Greece, June 28 - July 3, 2009

 

86.     Preliminary study of DLC coatings aiming to the corrosion protection of ferrous materials

          G. Vourlias, N. Pistofidis, D. Chaliampalias, P. Patsalas, E. K. Polychroniadis

          Journal of Nano Research 10 (2010) 113-120

          2nd International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems (IC4N 2009), Rhodes, Greece, June 28 - July 3, 2009

 

87.     A TEM microstuctural study of the factors affecting the compositional modulation in GaInAsSb/GaSb films

          S. Konidaris, E. Welser, F. Dimroth, E.K. Polychroniadis

          Journal of Nano Research 10 (2010) 131-136

          2nd International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems (IC4N 2009), Rhodes, Greece, June 28 - July 3, 2009

 

88.     On the nanostructure of SiC

          M. Marinova and E.K.Polychroniadis

          Journal of Nano Research 12 (2010) 99-104

          2nd International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems (IC4N 2009), Rhodes, Greece, June 28 - July 3, 2009

 

89.     Structural analysis of Au/Ti/Al/SiC contacts in dependence on the initial composition and annealing

          L. Kolaklieva, R. Kakanakov, M. Marinova, E. Polychroniadis

          Journal of Nano Research 12 (2010) 55-63

          Proceedings of the 1st International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems (IC4N) 2008, Halkidiki, Greece, June 16-28, 2008

 

90.     On the study of inclined interfaces between β/α-SiC polytypes

          M. Marinova, E.K. Polychroniadis

          Proceedings of 17th International Microscopy Congress (IMC17), Rio de Janeiro, Brazil, September 19-24, 2010

 

91.     Influence of the C/Si Ratio on the Dopant Concentration and Defects in CVD Grown 3C-SiC Homoepitaxial Layers

          N. Jegenyes, M. Marinova, G. Zoulis, J. Lorenzzi, A. Andreadou, A. Mantzari V. Soulière, S. Juillaguet, J. Camassel, E.K. Polychroniadis, G. Ferro

          American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 1292 (2010) 31

          E-MRS Spring Meeting 2010 - Symposium F, Strasbourg, France, June 7-11, 2010

 

92.     Defects in (111) 3C-SiC layers grown at different temperatures by VLS and CVD on 6H-SiC substrates

          M. Marinova, N. Jegenyes, A. Andreadou, A. Mantzari, J. Lorenzzi, G. Ferro, E. K. Polychroniadis

          American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 1292 (2010)

          E-MRS Spring Meeting 2010 - Symposium F, Strasbourg, France, June 7-11, 2010

 

93.     TEM investigation of the influence of the Ga-doping on the structure of 3C-SiC layers grown on 6H-SiC substrate by VLS mechanism

          A. Andreadou, M. Marinova, A. Mantzari, A. Bensely, J. Lorenzzi, G. Ferro, E.K. Polychroniadis

          American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 1292 (2010)

          E-MRS Spring Meeting 2010 - Symposium F, Strasbourg, France, June 7-11, 2010

 

94.     On the microstructure and the polytype transformation in 3C-SiC crystals grown by LPE on (001) substrates at different growth conditions

          A. Mantzari, M. Marinova, A. Andreadou, F. Mercier, I.G. Galben-Sandulache, N. Frangis, D. Chaussende, E.K. Polychroniadis

          American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 1292 (2010)

          E-MRS Spring Meeting 2010 - Symposium F, Strasbourg, France, June 7-11, 2010

 

95.     Crystal nucleation in plasma deposited DLC coating during annealing

          D. Chaliampalias, E. Pavlidou, P. Psyllaki, K. Chrissafis, and G. Vourlias

          AIP Conf. Proc.  1203 (2010) 466

 

96.     Theoretical Study of the Oxidation Behavior of Precipitation Hardening Steel

          N. Pistofidis, G. Vourlias, P. Psyllaki, K. Chrissafis

          AIP Conf. Proc.  1203 (2010) 840

 

97.     Ionic conductivity study on polycrystalline LiFeVO4

          A. Kazakopoulos, K. Chrissafis, O. Kalogirou

          AIP Conf. Proc.  1203 (2010) 644

 

98.     Kinetic analysis of the thermal decomposition of copper (I) complexes with heterocyclic thiones

          P. Aslanidis, M. Lalia-Kantouri, K. Chrissafis,

          10th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, (August 22-27, 2010, Rotterdam, The Netherlands), Book of Abstracts p. 74

 

99.     Thermal decomposition kinetic analysis of PLA with oxidized multi-wall carbon nanotubes

          K. Chrissafis

          10th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, (August 22-27, 2010, Rotterdam, The Netherlands), Book of Abstracts p. 75

 

100.   Thermogravimetric analysis of tool steels for the evaluation of their resistance in high temperature oxidation environments

          D. Chaliampalias, G. Vourlias, E. Pavlidou, P. Psyllaki, K.M. Paraskevopoulos, G. Stergioudis, K. Chrissafis

          10th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, (August 22-27, 2010, Rotterdam, The Netherlands), Book of Abstracts p. 76

 

101.   The byzantine church of "40 holy martyrs" in Veliko Turnovo, Bulgaria: Pigments and technique

          Sakellariou, E., Zorba, T., Pavlidou, E., Angelova, S., Paraskevopoulos, K.M.

          AIP Conference Proceedings 1203, pp. 501-506, (2010)

 

102.   Examination of the oxidation protection of zinc coatings formed on copper alloys and steel substrates

          Papazoglou, M., Chaliampalias, D., Vourlias, G., Pavlidou, E., Stergioudis, G., Skolianos, S.

          AIP Conference Proceedings 1203, pp. 801-806 (2010)

 

103.   Efficiency Study of a Commercial Thermoelectric Power Generator (TEG) Under Thermal Cycling

          Hatzikraniotis, E; Zorbas, KT; Samaras,I, et al.

          28th International Conference on Thermoelectrics/7th European Conference on Thermoelectrics, Date: JUL 26-30, 2009 Freiburg GERMANY JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS Vol39 Iss9, (2010) p2112-2116

 

104.   A New Threshold Voltage Compensation Technique of poly-Si TFTs for AMOLED Displays Pixel Circuits

          I. Pappas, S. Siskos and C. A. Dimitriadis

          in Proceedings of SID Display Week 2010, SID International Symposium on Displays, Seattle, Washington, USA, May 23 -28, 2010.

 

105.   Characteristics of double-gate polycrystalline silicon thin-film transistors for AMOLED pixel design

          I. Pappas, S. Siskos and C. A. Dimitriadis

          IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, Athens, Greece, Dec. 12-15, 2010

 

106.   Analytical threshold voltage model for short-channel asymmetrical dual-gate material double-gate MOSFETs

          A. Tsormpatzoglou, I. Pappas, D.H. Tassis, C.A. Dimitriadis, G. Ghibaudo

          4th Intern Conf. on Micro-Nanelectronics, Nanotechnologies & MEMs, 12-15 Dec. 2010, Athens.

 

 

Επιστροφή

 

2009 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. Multifunctional Core-Shell Fe-MgO Nanospheres for biomedicine,  

C. Martinez-Boubeta, Ll. Balcells, R. Cristòfol, C. Sanfeliu, M. Angelakeris, C. Monty, B. Martínez,  in NanoSpain 2009, Zaragosa-Spain, 09-12 March 2009.

 

2. Interface Controlled Nucleation and Crystallization for Nanoparticle Synthesis, Part I

 C. Bocker, R. Wurth, M. Dittmer, S. Gerlach, C. Russel, Th. Hoche, S. Bhattacharyya, A. de Pablos-Martin, N. Hemono, F. Munoz, M.J. Pascual, A. Duran, I. Avramov, P. Argyrakis, N. Tsakiris, U. Fotheringham

 JNCS, Foz de Iguazu, Brazil, September 6-13, 2009

 

3. Interface Controlled Nucleation and Crystallization for Nanoparticle Synthesis, Part II

 C. Bocker, R. Wurth, M. Dittmer, S. Gerlach, C. Russel, Th. Hoche, S. Bhattacharyya, A. de Pablos-Martin, N. Hemono, F. Munoz, M.J. Pascual, A. Duran, I. Avramov, P. Argyrakis, N. Tsakiris, U. Fotheringham

 JNCS, Foz de Iguazu, Brazil, September 6-13, 2009

 

4. Interface Controlled Nucleation and Crystallization for Nanoparticle Synthesis, Part I

 C. Bocker, R. Wurth, M. Dittmer, S. Gerlach, C. Russel, Th. Hoche, S. Bhattacharyya, A. de Pablos-Martin, N. Hemono, F. Munoz, M.J. Pascual, A. Duran, I. Avramov, P. Argyrakis, N. Tsakiris, U. Fotheringham

 PACRIM 2009, Vancouver, Canada, June 3, 2009

 

5. Interface Controlled Nucleation and Crystallization for Nanoparticle Synthesis, Part II

 C. Bocker, R. Wurth, M. Dittmer, S. Gerlach, C. Russel, Th. Hoche, S. Bhattacharyya, A. de Pablos- Martin, N. Hemono, F. Munoz, M.J. Pascual, A. Duran, I. Avramov, P. Argyrakis, N. Tsakiris, U. Fotheringham

 PACRIM 2009, Vancouver, Canada, June 3, 2009

 

6. Interface Controlled Nucleation and Crystallization for Nanoparticle Synthesis

 C. Bocker, R. Wurth, M. Dittmer, S. Gerlach, C. Russel, Th. Hoche, S. Bhattacharyya, A. de Pablos- Martin, N. Hemono, F. Munoz, M.J. Pascual, A. Duran, I. Avramov, P. Argyrakis, U. Fotheringham

 83. Glastechnische Tagung, Amberg, Germany, May 18 - 20, 2009

 

7. Collaboration networks within the European Community for the different scientific themes

 P. Argyrakis

 NET-ACE Conference, London (05/2009)

 

8. Statistical mechanical approach to human language

 K. Kosmidis and P. Argyrakis

 COST Physics of Conflict and Competition, Durham, UK (4/2009)

 

9. A novel approach in the filtering of information from complex systems: The overlapping Tree Network

 A. Garas and P. Argyrakis

 Deutsche Physikalische Gesellschaft e.V.(DPG) Spring Meeting, Dresden, Germany (3/2009)

 

10. Information filtering from complex systems

 A. Garas and P. Argyrakis

 SPANGEO Workshop Bordeaux, France (2/2009)

 

11. Compositional Nano-Modulations and Growth Mechanism of InxAl1-xN alloys by Molecular Beam Epitaxy

 S.-L. Sahonta, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, J. Kioseoglou, A. Adikimenakis, E. Iliopoulos, A. Georgakilas, and Ph.Komninou

 6th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies-NN09 (2009), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Ιούλιος 2009

 

12. Atomistic simulations and HRTEM identification of the (10-10)/(2-1-12) boundary in GaN

 J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, J. Smalc-Koziorowska, Ph. Komninou and Th. Karakostas

 6th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies-NN09 (2009), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Ιούλιος 2009

 

13. Structural properties of semipolar and ultra-small polar GaN/AlN Quantum Dots

 E. Kalesaki, Th. Kehagias, A.Lotsari, J. Kioseoglou, L. Lahourcade, E. Monroy, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou

 6th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies - NN09 (2009), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Ιούλιος 2009

 

14. Microstructure of InN grown on Si(111) by plasma-assisted MBE using a double buffer layer

 G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, A. O. Ajagunna, J. Kioseoglou, G. Nouet, I. Kerasiotis, A. Georgakilas, Th. Karakostas, Ph. Komninou

 E-MRS 2009 Fall meeting, Βαρσοβία, Πολωνία, Σεπτέμβριος 2009

 

15. Electron microscopy of InGaN nanorods spontaneously grown on Si (111) substrates

 Th. Kehagias, I. Kerasiotis, A. P. Vajpeyi, A. Georgakilas, and Ph. Komninou

 E-MRS 2009 Fall meeting, Βαρσοβία, Πολωνία, Σεπτέμβριος 2009

 

16. Structural models of GaN quantum dots in semipolar AlN

 E. Kalesaki, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, A. Lotsari, L. Lahourcade, E. Monroy, H. Kirmse, W. Neumann, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou

 E-MRS 2009 Fall meeting, Βαρσοβία, Πολωνία, Σεπτέμβριος 2009

 

17. Interfacial structure of semipolar AlN grown on m-plane sapphire by PAMBE

 Th. Kehagias, L. Lahourcade, A. Lotsari, E. Monroy, G. P. Dimitrakopulos, and Ph. Komninou

 E-MRS 2009 Fall meeting, Βαρσοβία, Πολωνία, Σεπτέμβριος 2009

 

18. The (10-10)/(2-1-12) grain boundary in nonpolar GaN: Atomic structure and influence on defect Introduction

 J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, J. Smalc-Koziorowska, Ph. Komninou, Th. Karakostas

 E-MRS 2009 Fall meeting, Βαρσοβία, Πολωνία, Σεπτέμβριος 2009

 

19. Quantitative analysis of semipolar GaN Quantum Dots in AlN matrix

 E. Kalesaki, Th. Kehagias, J. Kioseoglou, A.Lotsari, L. Lahourcade, E. Monroy, H. Kirmse, W. Neumann, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou

 Electron Microscopy and Multiscale Modelling - EMMM09, Ζυρίχη, Ελβετία, Οκτώβριος 2009

 

20. Integrated analysis of grain boundaries with complex arrays of interfacial dislocations in III-nitrides

 J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, J. Smalc-Koziorowska, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

 Electron Microscopy and Multiscale Modelling - EMMM09, Ζυρίχη, Ελβετία, Οκτώβριος 2009

 

21. HRTEM observations and ab initio calculations on InN/GaN and InGaN/GaN Quantum Well heterostructures

 E. Kalesaki, J. Kioseoglou, S. –L. Sahonta, Th. Kehagias, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

 Electron Microscopy and Multiscale Modelling - EMMM09, Ζυρίχη, Ελβετία, Οκτώβριος 2009

 

22. Dislocation density tensor on HRTEM by the geometric phase analysis and the gradient elasticity theory

 J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Karakostas

 Electron Microscopy and Multiscale Modelling - EMMM09, Ζυρίχη, Ελβετία, Οκτώβριος 2009

 

23. Mechanisms of Indium segregation in MOVPE and MBE grown InAlN

 Th. Kehagias, S. –L. Sahonta, G. P. Dimitrakopoulos, J. Kioseoglou, H. Kirmse, W. Neumann, C. Giesen, M. Heuken, A. Adikimenakis, A. Georgakilas, Th. Karakostas and Ph. Komninou

 Electron Microscopy and Multiscale Modelling - EMMM09, Ζυρίχη, Ελβετία, Οκτώβριος 2009

 

24. Purely radiative recombination in GaN/AlN QDs with microsecond decay times up to room temperature

 J. Renard, E. Monroy, Th. Kehagias, Ph. Komninou, H. Mariette, and B. Gayral

 The 8th International Workshop on Nitride Semiconductors (ICNS-8), ICC Jeju, Κορέα, Οκτώβριος 2009

 

25. Optical performance of semipolar GaN/AlN Quantum Dots

 L. Lahourcade, T. Kehagias, S. Valdueza-Felip, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, and E. Monroy

 The 8th International Workshop on Nitride Semiconductors (ICNS-8), ICC Jeju, Κορέα, Οκτώβριος 2009

 

26. Bandgap and optical properties of InAlN films lattice matched to GaN grown by MOCVD and RF-MBE

 E. Iliopoulos, A. Adikimenakis, M. Andoulidaki, A. O. Ajagunna, M. Heuken, C. Giesen, J. F. Carlin, M. A. Di Forte-Poisson, S. L. Delage, Th. Kehagias, Ph. Komninou, and A. Georgakilas

 The 8th International Workshop on Nitride Semiconductors (ICNS-8), ICC Jeju, Κορέα, Οκτώβριος 2009

 

27. Structural properties of GaN Quantum Dots in semipolar AlN

 E. Kalesaki, L. Lahourcade, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, A. Lotsari, H. Kirmse, W. Neumann, E. Monroy, G. P. Dimitrakopulos, Th. Karakostas, and Ph. Komninou

 The 8th International Workshop on Nitride Semiconductors (ICNS-8), ICC Jeju, Κορέα, Οκτώβριος 2009

 

28. Heteroepitaxial structure and defects of III-Nitride epilayers grown on r-plane and m-plane sapphire

 G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, J. Kioseoglou, L. Lahourcade, J. Smalc-Koziorowska, G. Tsiakatouras, A. Lotsari, E. Kalesaki, Th. Karakostas, E. Monroy, A. Georgakilas, and Ph. Komninou

 The 8th International Workshop on Nitride Semiconductors (ICNS-8), ICC Jeju, Κορέα, Οκτώβριος 2009

 

29. Indium incorporation mechanisms in MOVPE and MBE grown InAlN thin films

 Th. Kehagias, S.–L. Sahonta, G. P. Dimitrakopulos, J. Kioseoglou, H. Kirmse, W. Neumann, C. Giesen, M. Heuken, A. Adikimenakis, A. Georgakilas, and Ph. Komninou

 The 8th International Workshop on Nitride Semiconductors (ICNS-8), ICC Jeju, Κορέα, Οκτώβριος 2009

 

30. AlN-based Nanocomposites Grown by Pulsed Laser Deposition and Sputtering for Photonic Applications

 H. Zoubos, G. Karras, A. Lotsari, E. Lidorikis, Ch.E. Lekka, G.P. Dimitrakopoulos, Ph. Komninou, G.A. Evangelakis, C.Kosmidis and P. Patsalas

 ICO PHOTONICS 2009, Δελφοί, Ελλάδα, Οκτώβριος 2009

 

31. A nonlinear finite element and atomistic modelling of dislocations in semiconductor structures

 P. Dłużewski, A. Belkami, T. D. Young, G. Dimitrakopulos, and Ph. Komninou

 Proceedings of the 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Ζιελόνα Γκόρα, Πολωνία, Μάιος 2009

 

32. Effect of surface kinetics in the growth of a-plane GaN on r-plane sapphire by molecular beam epitaxy

 G. Tsiakatouras, K. Tsagaraki, J. Domagala, J. Smalc-Koziorowska, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, E. Iliopoulos and A. Georgakilas

 18th European Workshop on Heterostructure Technology, Ulm, Γερμανία, Νοέμβριος 2009

 

33. Structural and Mechanical Properties of AlN:Ag Nanocomposites

 A. Lotsari, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, P. Kavouras, P. Patsalas, and Ph.Komninou

 Abstracts of the 6th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies - NN09 (2009), Thessaloniki, July 2009, p. 159

 

34. Catalyst-free versus catalyst-induced GaN nanowires

 L. Geelhaar, C. Chéze, O. Brandt, H. Riechert, S. Münch, R. Rothemund, S. Reitzenstein, A. Forchel, Th. Kehagias, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopulos, and Th. Karakostas

 Abstracts of the International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-8), JeJu Korea, October 2009, p. 88

 

35. Dislocation core localization and size measurement in quantitative HRTEM by the dislocation density tensor

 J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Karakostas

 Abstracts of the Electron Microscopy and Multiscale Modelling conference - EMMM09, Zurich, Switzerland, 27-30 October 2009, p. 53

 

36. Nano-Coating Materials for Cardiovascular Application and Protein Adhesion and Cells Attachment

 S. Logothetidis

 2nd European Conference for Clinical Nanomedicine, Clinam, Basel, Switzerland, 27-29.04.2009

 

37. Nanoscale Imaging Approaches to probing Human Blood Cells

 V. Karagkiozaki, S. Lousinian, S. Logothetidis

 2nd European Conference for Clinical Nanomedicine, Clinam, Basel, Switzerland, 27-29.04.2009

 

38. Nanoscale characterization of biological and mechanical profile of carbon nanocoatings for stents

 V.Karagkiozaki , S. Logothetidis, S.Kassavetis, S.Lousinian

 2nd European Conference for Clinical Nanomedicine, Clinam, Basel, Switzerland, 27-29.04.2009

 

39. Development of state-of-the-art active and passive materials for flexible organic electronics applications

 S. Logothetidis

 83. Workshop Nanotech, 23-24/10/2009 Braga, Portugal

 

40. Microstructural Characteristics and Nanomechanical Properties of Ti/TiB2 Multilayered Composites

 N. Kalfagiannis, I. Zyganitidis, S. Kassavetis, S. Logothetidis, N. Vouroutzis, Ch. B. Lioutas

 EMRS (European Material Research Society) Spring Meeting 2009, (Strasbourg, France, 8 June – 12 June 2009)

 

41. Adsorption Mechanisms of Blood Plasma Proteins on Boron Based Thin Films: Effect of Surface properties

 S. Lousinian, N. Kalfagiannis, P. Kavatzikidou, V. Karagkiozaki, S. Logothetidis

 EMRS (European Material Research Society) Spring Meeting 2009, (Strasbourg, France, 8 June – 12 June 2009)

 

42. Optical Properties of CuPc and C60 thin films for organic photovoltaic applications

 A. Laskarakis, D. Georgiou, S. Logothetidis, N. Meyer, M. Heuken, M. Rusu and M.Ch. Lux-Steiner

 EMRS Spring Meeting 2009, Symposium F (Strasbourg, France, 8 June – 12 June 2009)

 

43. Recent Advances in Organic Semiconductors, Electrodes & Ultra barriers for Flexible Organic Electronics

 S. Logothetidis

 Plastic Electronics Conference 2009, Dresden, Germany, October 27-29, 2009

 

44. Perylenediimide (PTCDI-C5) based bi-layers for organic electronics applications

 C. Gravalidis, S. Logothetidis, E. Dobruchowska, M.Wiatrowski, T. Halamus, J. Ulanski

 2nd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09), (Χαλκιδική, Ελλάδα, 8-10.07.2009)

 

45. Ultra high barrier materials for encapsulation of flexible organic electronics

 S. Logothetidis, A. Laskarakis, D. Georgiou, S. Amberg-Schwab, U. Weber, K. Noller, M. Schmidt, W. Lohwasser

 2nd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09), (Χαλκιδική, Ελλάδα, 8-10.07.2009)

 

46. Οpto-electronic and nanomechanical properties of Al-doped ZnO thin films grown by different techniques on polymeric substrates

 C. Koidis, S. Logothetidis, S. Kassavetis, A. Laskarakis, N. A. Hastas, O. Valassiades

 2nd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09), (Χαλκιδική, Ελλάδα, 8-10.07.2009)

 

47. Academic Entrepreneurship: The Case of Organic Electronics

 M. Chachamidou, S. Logothetidis

 2nd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09), (Χαλκιδική, Ελλάδα, 8-10.07.2009)

 

48. Ab initio studies on prototype organic semiconductors

 G. Volonakis, L. Tsetseris, S. Logothetidis

 2nd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09), (Χαλκιδική, Ελλάδα, 8-10.07.2009)

 

49. Effect of Solvent and Deposition Conditions in the Optical Properties of P3HT Thin Films

 D. Georgiou, A. Laskarakis, S. Logothetidis, A. Wedel

 2nd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09), (Χαλκιδική, Ελλάδα, 8-10.07.2009)

 

50. Optical Properties of Organic Thin Films Deposited via Organic Vapor Phase Deposition for OLED applications

 A. Laskarakis, D. Georgiou, S. Logothetidis, N. Meyer M. Heuken,M. Bösing, F. Lindla, H. Kalisch, R. H. Jansen

 2nd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09), (Χαλκιδική, Ελλάδα, 8-10.07.2009)

 

51. Effect of Thickness in the Optical Properties of CuPc and C60 thin films for organic photovoltaic applications

 D. Georgiou, A. Laskarakis, S. Logothetidis, N. Meyer, M. Heuken, M. Rusu, M.Ch. Lux-Steiner

 2nd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09), (Χαλκιδική, Ελλάδα, 8-10.07.2009)

 

52. Transmission Electron Microscopy of Al-doped and un-doped ZnO Thin Films on Flexible Substrates

 K. Breza, N. Frangis, I. Tsiaoussis, C. Koidis, S. Logothetidis

 2nd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09), (Χαλκιδική, Ελλάδα, 8-10.07.2009)

 

53. Laser ablation nanoparticles

 N. G. Semaltianos, S. Logothetidis, W. Perrie, S. Romani, R. J. Potter, S. P. Edwardson, French, M. Sharp, G. Dearden, K. G. Watkins

 2nd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09), (Χαλκιδική, Ελλάδα, 8-10.07.2009)

 

54. Modeling of indentation to thin inorganic films grown on flexible polymeric substrates

 V.Gountsidou, S.Kassavetis, H.M.Polatoglou, S. Logothetidis

 2nd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE09), (Χαλκιδική, Ελλάδα, 8-10.07.2009)

 

55. Influence of Deposition Rate on the Properties of a-Quaterthiophene Thin Films

 C. Pitsalidis, P. Karagiannidis, C. Koidis and S. Logothetidis

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

56. Biofunctionalization of Carbon Nanomaterials to Promote in-situ Endothelization

 V.Karagkiozaki, S.Logothetidis, T.Choli-Papadopoulou, A.Laskarakis, A.Melachrinos, E. Pavlidou, P.Karagiannidis, S.Kassavetis, G.Giannoglou

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

57. An Improved Technique For Calibrating Berkovich Indenter Tip For Ultra Shallow Indentation Depth

 I. Zyganitidis, S. Logothetidis

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

58. Policies Towards Academic Entrepreneurship in Nanotechnology: Lessons from a European Entrepreneurial University

 M. Chachamidou, S. Logothetidis

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

59. Structural characterization of Ti / TiB2 multi-nano-layer films by means of electron microscopy techniques

 Ch. B. Lioutas, N.Z. Vouroutzis , N. Frangis, N . Kalfagiannis, S. Logothetidis

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

60. Effect of Solvent and Deposition Conditions in the Optical Properties of P3HT Thin

 D. Georgiou, A. Laskarakis, S. Logothetidis and A. Wedel

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

61. Growth mechanisms and thickness effect on the properties of Al-doped ZnO thin films grown on polymeric substrates

 C. Koidis, S. Logothetidis, S. Kassavetis, A. Laskarakis, N. A. Hastas, and O. Valassiades

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

62. Electronic and structural properties of TiB2: bulk, surface, and nanoscale effects

 G. Volonakis, L. Tsetseris, S. Logothetidis

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

63. LDL Transport in 3D Reconstructed Human RCAs

 J.V. Soulis, G.D .Giannoglou, D. Fytanidis, V.C. Papaioannou , S. Logothetidis

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

64. Transmission Electron Microscopy of Al-doped and un-doped ZnO Thin Films on Flexible Substrates

 K. Breza, N. Frangis, I. Tsiaoussis, C. Koidis, S. Logothetidis

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

65. Biofunctionalization of PET/SiO2 surfaces for single molecule experiments and medical applications

 A.Melachroinos, A. Katranidis, P.G. Karagiannidis, S. Lousinian, S. Logothetidis and T. Choli-Papadopoulou

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

66. Initial Stages of Biological Evaluation of Titanium Diboride Thin Films: Cytotoxicity, Cell Adhesion and Blood Plasma Protein Adsorption Analysis

 P.Kavatzikidou, S.Lousinian, N. Kalfagiannis, S. Logothetidis, E. Pavlidou, T. Choli-Papadopoulou

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

67. Simple method for coating Si (100) surfaces with Ferritin monolayers – Iron Oxide Quantum Dots

 C. Anetakis, N. Bouroutzis, S. Logothetidis and G. Papadopoulos

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

68. Effect of the instrumental parameters on the SP measures of KPFM under ambient conditions

 N.Mpastas, P.Karagiannidis, S.Kassavetis and S. Logothetidis

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

69. Evolution of Patents and Implications in Nanotechnology Development

 Tsitlakidis, C. Kapnopoulos, M. Chachamidou, G. Volonakis, S. Logothetidis

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

70. Nanoindentation deformation to inorganic thin films grown on flexible polymeric substrates

 S. Kassavetis, and S. Logothetidis

 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN09, (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 13-15.07.2009)

 

71. Challenges for national & regional support programs to promote academic entrpreneurship in emerging technologies

 M. Chachamidou, S. Logothetidis

 2nd International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 24-25.04.2009)

 

72. Spectroscopic Ellipsometry for Nanobiology & Nanomedicine Applications

 S. Logothetidis

 NanoElli09, 31-3/10/2009, Beograd, Serbia

 

73. High pressure Raman study of carotene-encapsulating single-wall carbon nanotubes

 J. Arvanitidis, D. Christofilos, G. A. Kourouklis, S. Ves, T. Takenobu, Y. Iwasa, and H. Kataura.

 47th Meeting of the European-High-Pressure-Research-Group (EHPRG 47), SEP 06-11, 2009 Univ Pierre & Marie Curie, Cordeliers Campus, Paris, FRANCE.

 

74. Indium implantation and annealing of GaN: Lattice damage and recovery H

 Katsikini M, Arvanitidis J, Ves S, Paloura EC, Wendler E, Wesch W.

 Proceedings of 2009 E-MRS (European Materials Research Society): Symposium on Group III Nitride Semiconductors held at the 2009 EMRS Spring Meeting Strasbourg, FRANCE, JUN 08-12, 2009.

 

75. Raman scattering of InxAl1-xN alloys with 0.2 < x < 0.9

 Katsikini M, Arvanitidis J, Christofilos D, Ves S, Adikimenakis A, Georgakilas A

 Proceedings of 2009 E-MRS (European Materials Research Society):Symposium on Group III Nitride Semiconductors held at the 2009 EMRS Spring Meeting Strasbourg, FRANCE, JUN 08-12, 2009.

 

76. Long-Term performance of a commercial Thermoelectric Power Generator

 E. Hatzikraniotis, K.T. Zorbas, E. Pavlidou, T. Kyratsi, K. M. Paraskevopoulos

 Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 1166 p. 1166-N03-14 (2009)

 

77. IR Reflectivity Studies of Mechanically Alloyed PbTe Nanocrystals

 Th. Hasapis, Ch.Papageorgiou, E. Hatzikraniotis, Th. Kyratsi, K.M. Paraskevopoulos

 Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 1166 p. 1166-N03-12 (2009)

 

78. Novel composite materials for dental application fabricated by the sol-gel method

 X. Chatzistavrou, D. Esteve, E. Hatzistavrou, E. Kontonasaki, K.M. Paraskevopoulos and A.R. Boccaccini

 12th Annual Seminar & Meeting on CERAMICS, CELLS AND TISSUES, TOPIC: Surface-reactive biomaterials as scaffolds and coatings: interactions with cells and tissues, Congress Hall of BANCA DI ROMAGNA Faenza – Italy May 19-22, 2009

 

79. Application of the sol-gel technique for the fabrication of novel dental glass-ceramics

 X. Chatzistavrou, E. Hatzistavrou, E. Kontonasaki, K.M. Paraskevopoulos, A.R. Boccaccini

 8th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology (May 31 - June 5, 2009, Vancouver, Canada) (PACRIM8-S20-P161-2009) (accepted 2009)

 

80. Preliminary TL/OSL Characterization on Synthetic Bioactive Materials"

 C. Afouxenidis, X. Chatzistavrou, G. S. Polymeris, N. C. Tsirliganis, G. Kitis, K.M. Paraskevopoulos

 Proceedings of the 7th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation (LUMDETR 2009) Kraków, Poland (12-17 July 2009) p. 305

 

81. Reinforcement of an autopolymerizing resin (PMMA) used in dental provisional restorations with Ultra Dispersed Diamonds (UDD’s)

 Popi Protopapa, Eleana Kontonasaki, Petros Koidis, Konstantinos Paraskevopoulos, Dimitrios Bikiaris

 Diamond 2009 (Athens, Greece, 6-10 September 2009) Book of abstracts P1.3.22

 

82. Application of the sol-gel technique for the fabrication of novel glass-ceramic and composite for dental application

 X. Chatzistavrou, D. Esteve, E. Hatzistavrou, E. Kontonasaki, K.M. Paraskevopoulos and A.R. Boccaccini

 22nd European Conference on Biomaterials (September 7-11, 2009 Lausanne, Switzerland) Nr. 449-0241

 

83. Fabrication of composite materials for dental application following the sol-gel process

 X. Chatzistavrou, D. Esteve, E. Hatzistavrou, E. Kontonasaki, K.M. Paraskevopoulos and A.R. Boccaccini

 22nd European Conference on Biomaterials (September 7-11, 2009 Lausanne, Switzerland) Nr. 308-0636

 

84. Fabrication of bioactive glass/dental ceramics composites by sol-gel method: Characterization and bioactivity investigation

 X. Chatzistavrou, D. Esteve, E. Hatzistavrou, E. Kontonasaki, K.M. Paraskevopoulos and A.R. Boccaccini

 European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, EUROMAT 2009 (7-10 September, Glasgow, UK)

 

85. The Byzantine Church of 40 Holy Martyrs in Veliko- Turnovo, Bulgaria: Pigments and Technique

 E. Sakellariou, T. Zorba, E. Pavlidou, S. Angelova, K.M. Paraskevopoulos

 Proceedings of the 7th International Conference of the Balkan Physical Union, ed. A. Angelopoulos, AIP Conference Proceedings 1203, ISBN 978-0-7354-0740-4 (2009) p. 501

 

86. Synthesis and Thermoelectric Properties of Bi2Se3-xS3 Series

 Ch. Iona, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos and Th. Kyratsi

 Proceedings of the 7th International Conference of the Balkan Physical Union, ed. A. Angelopoulos, AIP Conference Proceedings 1203, ISBN 978-0-7354-0740-4 (2009) p. 997

 

87. On the Use of Thermoelectric (TE) Applications Based on Commercial Modules: the Case of TE Generator and TE Cooler

 K. Zorbas, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos and Th. Kyratsi

 Proceedings of the 7th International Conference of the Balkan Physical Union, ed. A. Angelopoulos, AIP Conference Proceedings 1203, ISBN 978-0-7354-0740-4 (2009) p. 1137

 

88. Vibrational Properties of Silver-doped Arsenic Chalcogenide Bulk Glasses

 Th. Ch. Hasapis, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos, K.S. Andrikopoulos, V. Dracopoulos, T. Wagner, S.N. Yannopoulos

 Proceedings of the 7th International Conference of the Balkan Physical Union, ed. A. Angelopoulos, AIP Conference Proceedings 1203, ISBN 978-0-7354-0740-4 (2009) p. 283

 

89. Human PDL fibroblasts proliferation in scaffolds on bioactive glass modified ceramics

 Theocharidou A., Tsoptsias K., Konstantinidou K., Kontonasaki E., Sivropoulou A., Panagiotou K., Paraskevopoulos K.M., Koidis P.

 Proceedings of 33rd Annual Congress of European Prosthodontic Association (Innsbruck, Austria, October 1-3, 2009) p. 128

 

90. Investigation on the influence of gastric acid on the surface roughness of ceramic materials of metal-ceramic restorations. An in vitro study

 Matsou E., Vouroutzis N., Kontonasaki E., Paraskevopoulos K.M., Koidis P.

 Proceedings of 33rd Annual Congress of European Prosthodontic Association (Innsbruck, Austria, October 1-3, 2009) p.41

 

91. Comparative bioactivity study of 45S5 and 58S bioglasses in organic and inorganic environment

 G. Theodorou, O.M. Goudouri, A. Theocharidou, E. Kontonasaki, X. Chatzistavrou, L. Papadopoulou, K. M. Paraskevopoulos

 Proceedings of 22nd International Symposium on Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 22) (Daegu, Korea, October 26-29, 2009) ed. by S. Kim, The Korean Society for Biomaterials, p. 391

 

92. Study of the bioactive behaviour of hydroxyapatite /SiO2-CaO-MgO glass-ceramics synthesized by Transferred Arc Plasma (TAP) (accepted for presentation)

 E. Roumeli, O.M. Goudouri, C.P.Yoganand, L. Papadopoulou, N. Kantiranis, V. Selvarajan, K.M. Paraskevopoulos

 Proceedings of 22nd International Symposium on Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 22) (Daegu, Korea, October 26-29, 2009) ed. by S. Kim, The Korean Society for Biomaterials, p. 387

 

93. Dental ceramics/bioactive glass composites: characterization and mechanical properties investigation

 O.M. Goudouri, E. Kontonasaki, A. Theocharidou, N. Kantiranis, X. Chatzistavrou, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos

 Proceedings of 22nd International Symposium on Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 22) (Daegu, Korea, October 26-29, 2009) ed. by S. Kim, The Korean Society for Biomaterials, p. 823

 

94. In vitro bioactivity studies of sol-gel derived dental ceramics/bioactive glass composites in periodically renewed biomimetic solution

 O.M. Goudouri, E. Kontonasaki, L. Papadopoulou, N. Kantiranis, X. Chatzistavrou, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos

 Proceedings of 22nd International Symposium on Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 22) (Daegu, Korea, October 26-29, 2009) ed. by S. Kim, The Korean Society for Biomaterials, p. 795

 

95. Human PDL fibroblasts in scaffolds attached on dental ceramic composite materials

 A. Theocharidou, K. Tsoptsias, K. Konstantinidou, E. Kontonasaki, A. Sivropoulou, K. Panagiotou, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis

 Proceedings of 22nd International Symposium on Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 22) (Daegu, Korea, October 26-29, 2009) ed. by S. Kim, The Korean Society for Biomaterials, p. 233

 

96. Sol-gel method in fabrication of novel glass-ceramic composite materials for dental application

 X. Chatzistavrou, D. Esteve, E. Hatzistavrou, E. Kontonasaki, K.M. Paraskevopoulos and A.R. Boccaccini

 Proceedings of 22nd International Symposium on Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 22) (Daegu, Korea, October 26-29, 2009) ed. by S. Kim, The Korean Society for Biomaterials, p. 399

 

97. Towards Luminescence Dating of Turquoise Gemstone Using TL and OSL Methods

 B. Subedi, D. Afouxenidis, G.S. Polymeris, N.C. Tsirliganis, K.M. Paraskevopoulos, G. Kitis

 Luminescence in Archaeology International Symposia LAIS2009 (9-12 September 2009, Delphi, Greece)

 

98. Deposition of oxidation resistant zinc coatings on Copper and Leaded Brass substrates with pack cementation process

 M.Papazoglou, D.Chaliampalias, G.Vourlias, E.Pavlidou, S.Skolianos, G.Stergioudis, E.K.Polychroniadis

 Proceedings of the Romanian Conference on advances materials, Bucharest -Brasov, Romania, 25-28 August (2009), pp. 94-95.

 

99... Microscopical study of the structure of oxidation resistant Yttria stabilized Zirconia (YSZ) coatings deposited with different thermal spray processes

 N. Pistofidis, G.Vourlias, D.Chaliampalias, E. Pavlidou, G.Stergioudis, E.K.Polychroniadis

 Proceedings of the Romanian Conference on advances materials, Bucharest -Brasov, Romania, 25-28 August (2009), pp. 95.

 

100. Influence of Al and Cr alloying elements on the structure and corrosion resistance of zinc coatings formed by pack cementation process

 M.Papazoglou, D.Chaliampalias, G.Vourlias, E.Pavlidou, S.Skolianos, G.Stergioudis, E.K.Polychroniadis

 Proceedings of the Romanian Conference on advances materials, Bucharest -Brasov, Romania, 25-28 August (2009), pp. 140-141.

 

101. Crystal nucleation in plasma deposited DLC coating during annealing

 D. Chaliampalias, G. Vourlias, P. Psyllaki, E. Pavlidou, K. Chrissafis, E.K. Polychroniadis

 Proceedings of 7th International Conference of the Balkan Physical Union, Alexandroupolis, Greece, 9-13 September 2009, pp. 175.

 

102. Examination of the oxidation protection of zinc coating formed on copper alloys and steel substrates

 M. Papazoglou, D. Chaliampalias, G. Vourlias, E. Pavlidou, G. Stergioudis, S.Skolianos

 Proceedings of 7th International Conference of the Balkan Physical Union, Alexandroupolis, Greece, 9-13 September 2009, pp. 176.

 

103. Examination of the structural trasnformarion of metal ion doped WO3 powder

 M. Papazoglou, D. Chaliampalias, G. Vourlias, E. Pavlidou, G. Stergioudis

 Proceedings of 7th International Conference of the Balkan Physical Union, Alexandroupolis, Greece, 9-13 September 2009, pp. 177

 

104. Structural characterization of CF-PVT grown bulk 3C-SiC

 A. Mantzari, F. Mercier, M. Soueidan, D. Chaussende, G. Ferro, E.K. Polychroniadis

 Materials Science Forum 600-603 (2009) 67-70

 International Conference of Silicon Carbide and Related Materials, 14-19 October 2007, Otsu, Japan

 

105. 3C-SiC island formation on 6H-SiC(0001) substrate from a liquid phase

 O. Kim Hak, M. Soueidan, G. Ferro, O. Dezellus, A. Andreadou, E.K. Polychroniadis, J.C. Viala

 Materials Science Forum 600-603 (2009) 203-206

 International Conference of Silicon Carbide and Related Materials, 14-19 October 2007, Otsu, Japan

 

106. Buckling stabilization and stress reduction in SiC on Si by i-FLASiC processing

 A. Andreadou, J. Pezoldt, Ch. Förster, E.K. Polychroniadis, M. Voelskow and W. Skorupa

 Materials Science Forum 600-603 (2009) 239-242

 International Conference of Silicon Carbide and Related Materials, 14-19 October 2007, Otsu, Japan

 

107. Searching for Ge clusters inside 3C-SiC layers grown by Vapor-Liquid-Solid mechanism on 6H-SiC substrates

 M. Marinova, I. Tsiaoussis, N. Frangis, E.K. Polychroniadis, O. Kim-Hak, J. Lorenzzi, G. Ferro

 Materials Science Forum 615-617 (2009) 185-188

 7th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM) 2008, Barcelona, Spain, September 7-11, 2008

 

108. 8H stacking faults in a 4H-SiC matrix; simple unit cell or double 3C quantum wells?

 T. Robert, S. Juillaguet, M. Marinova, T. Chassagne, I. Tsiaoussis, N. Frangis, E.K. Polychroniadis, J. Camassel

 Materials Science Forum 615-617 (2009) 339-342

 7th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM) 2008, Barcelona, Spain, September 7-11, 2008

 

109. A TEM study of inversion domain boundaries annihilation mechanism in 3C-SiC during growth

 A. Mantzari, C.B. Lioutas, E.K. Polychroniadis

 Materials Science Forum 615-617 (2009) 331-334

 7th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM) 2008, Barcelona, Spain, September 7-11, 2008

 

110. The influence of the synthesis conditions of NiCuZn ferrites on their microscopic homogeneity

 D. Sakellari, V. Tsakaloudi, V. Zaspalis, E.K. Polychroniadis

 Defect and Diffusion Forum 283-286 (2009) 483-486

 4th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-2008), July 9-11, 2008, Barcelona, Spain

 

111. A New Linear Voltage-to-Current Converter with Threshold Voltage Compensation for Analog Circuits Applications in Polycrystalline Silicon TFT Process

 I. Pappas, C. Theodorou, S. Siskos and C.A. Dimitriadis

 In Proceedings of 16th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS 2009), Hammamet 13-16 December, Tunisia, 2009.

 

112. A new approach for the study of the crystallization kinetics in polymers. Key study: PET/SiO2 nanocomposites

 G. Papageorgiou, D. Bikiaris, K. Chrissafis

 Medicta 2009 9th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, (June 15-18, 2009, Marseille, France), Book of abstracts p.21

 

113. Thermal degradation kinetics of in-situ prepared poly(ethylene terephthalate) nanocomposites with multi-walled carbon nanotubes (PET/MWCNTs)

 A. Vassiliou, D.N. Bikiaris, K.M. Paraskevopoulos, E. Pavlidou, K. Chrissafis

 Medicta 2009 9th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, (June 15-18, 2009, Marseille, France), Book of abstracts p.21

 

 

 

Επιστροφή

 

2008 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

1. Surface/Interface induced phenomena on Fe-based nanoparticles

 S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, K. Gloystein, I. Tsiaoussis, M. Angelakeris, O. Kalogirou, A. Rogalev and F. Wilhelm

 Winter School on Physics of Advanced Materials, Thessaloniki, 14-18 January 2008.

 

2. Shape and composition oriented synthesis of Cobalt nanoparticles

 K. sp; K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, A. Vilalta-Clemente, I. Tsiaoussis, M. Angelakeris, and O. Kalogirou

 Winter School on Physics of Advanced Materials, Thessaloniki, 14-18 January 2008.

 

3. The effect of composition and structural ordering on the magnetism of XPt (X= Fe, Co, Mn) nanoparticles

 O. Kalogirou, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara, S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis

 1st International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems, Halkidiki, 16-18 June 2008.

 

4. Tuning the perpendicular magnetic anisotropy of CoCr layers in multilayered systems

 M. Kopsidis, I. Tsiaoussis, E. Th. Papaioannou, M. Angelakeris, P. Poulopoulos, O. Kalogirou and N. K. Flevaris

 1st International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems, Halkidiki, 16-18 June 2008.

 

5. Influence of synthesis conditions on structural and magnetic properties of CoPt-nanostructures

 K. Gloystein, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, S. Mourdikoudis, C. Samara-Dendrinou, M. Angelakeris, O. Kalogirou

 1st International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems, Halkidiki, 16-18 June 2008.

 

6. Colloidal Co magnetic nanoparticles: synthesis, structure and morphology

 A. Vilalta-Clemente, S. Soumelidis, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, K. Simeonidis, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris, O. Kalogirou

 1st International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems, Halkidiki, 16-18 June 2008.

 

7. Μagnetic features of Cobalt nanoparticles suitable for diverse technological applications

 K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris and O. Kalogiroulogirou

 1st International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems, Halkidiki, 16-18 June 2008.

 

8. Towards the study of Mn-Pt nanoparticles prepared by various chemical routes

 S. Mourdikoudis, A. Shavel, K. Simeonidis, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris, O. Kalogirou & L. Liz-Marzan

 1st International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems, Halkidiki, 16-18 June 2008.

 

9. Structural and magnetic features of nanocrystalline Au/Co multilayers

 A. Xatzipavlidis, M. Liber, E.Th. Papaioannou, M. Angelakeris, I. Tsiaoussis, O. Valassiades, P. Poulopoulos, V. Karoutsos and N. K. Flevaris

 1st International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems, Halkidiki, 16-18 June 2008.

 

10. Magnetic Force Microscopy on Co/Pt multilayers

 V. Karoutsos, P. Poulopoulos, M. Angelakeris, E. Th. Papaioannou, P. Fumagalli and N.K. Flevaris

 Moscow International Conference on Magnetism, Moscow-Russia, 24-26 June 2008.

 

11. Pt/X/Pt (X=SmCo, FeCo) magnetic trilayers with adjustable structural and magnetic features

 I. Siskos, I. Tsiaoussis, K. Simeonidis, M. Angelakeris and O. Kalogirou

 5th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, 14-16 July 2008.

 

12. Structural and magnetic studies of chemically synthesized CoPt-nanostructures

 K. Gloystein, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, S. Mourdikoudis, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris, O. Kalogirou

 5th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, 14-16 July 2008.

 

13. Colloidal Co magnetic nanoparticles: synthesis and morphology characterization

 A. Vilalta-Clemente, S. Soumelidis, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, K. Simeonidis, V. Karoutsos, P. Poulopoulos, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris, O. Kalogirou

 5th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, 14-16 July 2008.

 

14. Surface magnetism and interface effects on Cobalt nanoparticles

 K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris and O. Kalogirou

 5th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, 14-16 July 2008.

 

15. The Cr alloying influence in magnetic features in CoCr/Pt multilayers

 M. Kopsidis, E. Th. Papaioannou, P. Poulopoulos, M. Angelakeris, F. Wilhelm, A. Rogalev, O. Kalogirou and N.K. Flevaris

 5th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, 14-16 July 2008.

 

16. High magnetization particles coated with inorganic magnesia for biomedicine, catalysis and spintronics applications

 C. Martinez-Boubeta, Ll. Balcells, R. Cristòfol, C. Sanfeliu, Ll. Casas, F. Sandiumenge, A. Calleja, M. Angelakeris, J. Santiso, C. Monty, B. Martínez

 Trends in Nanotechnology 2008 (TNT2008), Oviedo-Spain, 01-05 September 2008.

 

17. Magnetic hardening of two-dimensional CoPt nanoparticle arrays

 S. Mourdikoudis, K. Gloystein, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris and O. Kalogirou

 20th Workshop on Rare Earth Permanent Magnets and Applications, Iraklion, 8-10 September 2008.

 

18. Magnetic properties of surfactant assisted high-energy ball-milled Nd2Fe14B nanoparticles

 K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, M. Angelakeris and O. Kalogirou

 Ball-milling in 20th Workshop on Rare Earth Permanent Magnets and Applications, Iraklion, 8-10 September 2008.

 

19. Controlling the crystal structure of Ni nanoparticles by the use of alkylamines

 S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, M. Angelakeris, A. Vilalta-Clemente, C. Dendrinou-Samara, F. Tuna, O. Kalogirou

 Joint European Magnetic Symposiums, Dublin-Ireland, 14-19 September 2008.

 

20. Influence of multilayer modulation on structural and magnetic features in the Pt/SmCo system

 I. Siskos, M. Angelakeris, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, A. Delimitis and O. Kalogirou

 Joint European Magnetic Symposiums, Dublin-Ireland, 14-19 September 2008.

 

21. Trapping in complex networks

 A. Kittas, S. Carmi, S. Havlin and P Argyrakis

 The 5th European Conference on Complex Systems (ECCS08), Jerusalem, Israel, September 14-19, 2008.

 

22. The structural role of weak and strong links in a financial market network

 A. Garas, P. Argyrakis, and S. Havlin

 The 5th European Conference on Complex Systems Jerusalem, September 14-19, 2008

 

23. Particle diffusion on 1-dimensional lattices at very high densities

 C.Batistakis and P.Argyrakis

 Balkan Physical Union 2nd International Physics Projects Competition for University Students (SPCBPU-2), Bodrum, Turkey, August 18-20, 2008

 

24. Random Matrix Theory and financial Markets: application to Athens Stock Exchange and Investigating prοperties of financial market networks

 A.Garas and P.Argyrakis

 Balkan Physical Union 2nd International Physics Projects Competition for University Students (SPCBPU-2), Bodrum, Turkey, August 18-20, 2008

 

25. Trapping in complex networks

 A. Kittas, S. Carmi, S. Havlin and P Argyrakis

 Balkan Physical Union 2nd International Physics Projects Competition for University Students (SPCBPU-2), Bodrum, Turkey, August 18-20, 2008

 

26. Silicon carbide modulated structures as a result of the introduction of 8H bands in a 4H matrix

 N. Frangis, M. Marinova, I. Tsiaoussis, E.K. Polychroniadis, T. Robert, S. Juillaguet, J. Camassel, Proc. of the 14th European Microscopy Congress, Aachen, Germany, 1-5 September 2008, Vol. 2, p. 57-58

 

27. Searching for Ge clusters inside 3C-SiC Layers Grown by Vapor-Liquid-Solid Mechanism on 6H-SiC substrates

 M. Marinova, I. Tsiaoussis, N. Frangis, E.K. Polychroniadis, O. Kim-Hak, J. Lorenzzi and G. Ferro, 7th European Conference on Silicon Carbide and related materials Congress, Barcelona ,Spain, 7-11 September 2008

 

28. Residual strain variations in MBE-grown InN thin films

 A. Delimitis, Ph. Komninou, J. Arvanitidis, M. Katsikini, S.-L. Sahonta, E. Dimakis, S. Ves, E. C. Paloura, F. Pinakidou, G. Nouet A. Georgakilas and Th. Karakostas Proceedings of the XV Conference on Microscopy of Semiconducting Materials, Cambridge, UK, April 2007, Springer Proceedings in Physics, Vol. 120, A.G. Cullis & P.A. Midgley (Eds.), 2008

 

29. Microstructure of defects in InGaN/GaN quantum well heterostructures

 S.-L. Sahonta, Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, J. Kioseoglou, Th. Karakostas, C. Salcianu and E.J. Thrush

 Proceedings of the Electron Microscopy and Analysis Group Conference 2007 (EMAG07), Glascow, UK, September 2007, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 126, 2008, art. No 012048.

 

30. Electronic structure of 1/6 [20-23] partial dislocations in wurtzite GaN

 J. Kioseoglou, E. Kalessaki, L. Lymberakis, Ph. Komninou, and Th. Karakostas Proceedings of the International Workshop on Nitride semiconductors Montreaux, Switzerland, 6-10 October 2008

 

31. III-nitride quantum dot chemical sensors

 M. Eickhoff, O. Weidemann, E. Monroy, G. Mueller, A. Friedberger, Ph. Komninou, and M.Stutzmann

 Proceedings of the International Workshop on Nitride semiconductors Montreaux, Switzerland, 6-10 October 2008

 

32. Energetic of oxygen adsorption and incorporation at InN polar surfaces: A first principles study

 A. Belabbes, J. Kioseoglou, P. Komninou, and T. Karakostas

 Proceedings of the International Workshop on Nitride semiconductors Montreaux, Switzerland, 6-10 October 2008

 

33. Plasma Assisted Molecular Beam Epitaxy of a-plane GaN on r-plane Sapphire

 G. Tsiakatouras, J. Smalc-Koziorowska, K. Tsagaraki, M. Androulidaki, G. P. Dimitrakopoulos, Ph. Komninou, and A. Georgakilas

 Proceedings of the International Workshop on Nitride semiconductors Montreaux, Switzerland, 6-10 October 2008

 

34. Nanoscale Analysis of Interfaces Between GaN Nanowires and Si(111) and Si(001) Substrates

 Ph. Komninou, Th. Kehagias, G. P. Dimitrakopoulos, H. Kirmse, W. Neumann, C. Chèze, L. Geelhaar, H.Riechert, and T. Karakostas

 Proceedings of the International Workshop on Nitride semiconductors Montreaux, Switzerland, 6-10 October 2008

 

35 Epitaxial growth of single crystalline GaN nanowires on (0001) Al2O3

 Th. Kehagias, Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopulos, S.-L. Sahonta, C. Chèze, L. Geelhaar, H. Riechert, and Th. Karakostas

 Proceedings of the XV Conference on Microscopy of Semiconducting Materials, Cambridge, UK, April 2007, Springer Proceedings in Physics, Vol. 120, A.G. Cullis & P.A. Midgley (Eds.), 2008, pp. 225-228.

 

36. Electron microscopy characterization of a graded AlN/GaN multilayer grown by plasma-assisted MBE

 G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Kehagias, A. Delimitis, J. Kioseoglou, S. -L. Sahonta, E. Iliopoulos, A. Georgakilas, and Th. Karakostas

 Proceedings of the XV Conference on Microscopy of Semiconducting Materials, Cambridge, UK, April 2007, Springer Proceedings in Physics, Vol. 120, A.G. Cullis & P.A. Midgley (Eds.), 2008, pp. 66-68.

 

37. Exsolution phenomena in glass-ceramic systems

 I. Tsilika, Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias and Th. Karakostas

 Proceedings of the 14th European Microscopy Congress 2008 (EMC2008), Aachen, Germany, September 2008, S. Richter, A. Schwedt (Eds.), Vol 2: Materials Science, pp. 537-538, DOI: 10.1007/ 978-3-540-85226-1_269, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008.

 

38. Misfit analysis of the InN/GaN interface through HRTEM image simulations

 J. Kioseoglou, G.P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, E. Kalessaki, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

 Proceedings of the 14th European Microscopy Congress 2008 (EMC2008), Aachen, Germany, September 2008, S. Richter, A. Schwedt (Eds.), Vol 2: Materials Science, pp. 651-652, DOI: 10.1007/ 978-3-540-85226-1_326, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008.

 

39. A method for atomistic/continuum analysis of defects in large HRTEM images A. Belkadi, G.P. Dimitrakopulos, J. Kioseoglou, G. Jurczak, T.D. Young, P. Dluzewski, and Ph. Komninou

 Proceedings of the 14th European Microscopy Congress 2008 (EMC2008), Aachen, Germany, September 2008, S. Richter, A. Schwedt (Eds.), Vol 2: Materials Science, pp. 639-640, DOI: 10.1007/ 978-3-540-85226-1_320, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008.

 

 40. Microstructure and growth model of MBE-grown InAlN thin films

 S.-L. Sahonta, A. Adikimenakis, G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, H. Kirmse, E. Pavlidou, E. Iliopoulos, A. Georgakilas, W. Neumann and Th. Karakostas

 Proceedings of the 14th European Microscopy Congress 2008 (EMC2008), Aachen, Germany, September 2008, S. Richter, A. Schwedt (Eds.), Vol 2: Materials Science, pp. 55-56, DOI: 10.1007/ 978-3-540-85226-1_28, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008.

 

41. Epitaxial orientations of GaN grown on R-plane sapphire

 J. sp; J. Smalc-Koziorowska, G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Kehagias, S.-L. Sahonta, G, Tsiakatouras and A. Georgakilas

 Proceedings of the 14th European Microscopy Congress 2008 (EMC2008), Aachen, Germany, September 2008, S. Richter, A. Schwedt (Eds.), Vol 2: Materials Science, pp. 53-54, DOI: 10.1007/978-3-540-85226-1_27, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008.

 

42. Mechanical Alloying Synthesis of K2Bi8Se13 - type Solid Solutions

 N. Toumpas, Th. Kyratsi, E. Hatzikraniotis, A. Tsiappos, E. Pavlidou, K.Μ. Paraskevopoulos, D-Y Chung and M.G. Kanatzidis

 Mater. Res. Soc. Proc. vol. 1044 p.1044-U03-07 (2008)

 

43. Power and Efficiency calculation and evaluation of material properties in Thermoelectric Power Generators

 K. Zorbas, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos

 Mater. Res. Soc. Proc. vol. 1044 p.1044-U09-15 (2008)

 

44. Application of the Thermal Quadropole Method in the characterization of thermoelectric materials

 E. Hatzikraniotis, I. Samaras, D. Georgakaki, K.M. Paraskevopoulos

 Mater. Res. Soc. Proc. vol. 1044 p.1044-U09-14 (2008)

 

45. Characterization and in vitro bioactivity study of ternary glass-ceramic coatings

 X. Chatzistavrou, E. Kontonasaki, N. Kantiranis, L. Papadopoulou, P. Koidis, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos

 Mater. Res. Soc. Proc. vol. 1054 p.1054-FF05-29 (2008)

 

46. Study of Painting Materials and Techniques in the 18th Century St.Athanasius Church in Moschopolis, Albania

 E. Pavlidou, N. Civici, E. Caushi, L. Anastasiou, T. Zorba, E. Hatzikraniotis, and K. M. Paraskevopoulos

 Mater. Res. Soc. Proc. vol. 1047, p.1047-Y03-05

 

47. Painted Decoration Studies in a Fourth Century BC Vergina Tomb

 E. Pavlidou, A. Kyriakou, E. Mirtsou, L. Anastasiou, T. Zorba, E. Hatzikraniotis and K. M. Paraskevopoulos

 Mater. Res. Soc. Proc. vol. 1047, p.1047-Y03-04

 

48. Material degradation of Thermoelectric Power Generators (TEG) for use in automobile

 E. Hatzikraniotis, K. Zorbas and K. M. Paraskevopoulos

 Presented in E-MRS 2008 Spring Meeting, (symposium M: Unconventional thermoelectrics) Strasbourg (France) May 26 - 30, 2008.

 

49. SEM and Infrared Spectroscopic scan in AgPb18-ΧSbTe20 (LAST-18) materials

 Th. Hasapis, E. Hatzikraniotis, M.-K. Han, D.Y. Chung, E. Pavlidou, Th. Kyratsi, K.M. Paraskevopoulos, M.G. Kanatzidis

 Presented in E-MRS 2008 Spring Meeting, (symposium M: Unconventional thermoelectrics) Strasbourg (France) May 26 - 30, 2008.

 

50. On the effect of ball milling on the properties of thermoelectric material K2Bi8Se13

 Th. Kyratsi, M. Ioannou, E. Hatzikraniotis, J. Tsiaousis, D.Y. Chung and K.M. Paraskevopoulos

 Presented in E-MRS 2008 Spring Meeting, (symposium M: Unconventional thermoelectrics) Strasbourg (France) May 26 - 30, 2008.

 

51. Study of Thermoelectric Power Generators and Application in a Small Sized Car

 E. Hatzikraniotis, K. Zorbas, I. Triandafyllis, K. M. Paraskevopoulos

 Proccedings of the 6th European Conference on Thermoelectrics (July 2 - 4, 2008) Paris, France p. P2-18-1

 

52. Development and Characterization of Metallic Hall Sensors

 M. Gioti, D. Giannakis, E. Hatzikraniotis

 NN-08, Thessaloniki, (2008)

 

53. A blended learning approach with the use of web-based video-measurements to the study of high school kinematics

 M. Tsakiri and E. Hatzikraniotis

 Presented on GIREP-08 Internaltional Conference, Cyprus (2008)

 

54. Developing an ICT-based Inquiry-oriented Teaching-Learning Sequence about the Thermal properties of Materials, in the context of the European Project on Material Science

 D. Psillos, E. Hatzikraniotis, A. Molohidis, M. Kallery, A. Barbas, G. Bisdikian, I. Lefkos

 Presented on GIREP-08 Internaltional Conference, Cyprus (2008)

 

55. A detailed XRD and FTIR analysis of Bi2O3 doped ZnO-SnO2 ceramics

 T. Ivetic, M.V. Nikolic, K.M. Paraskevopoulos, V. Blagojevic, P.M. Nikolic, M.M. Ristic

 Proceedings of the 2nd International Congress on Ceramics, Verona, Italy, June 29 - July 4, 2008 p. 6-P123-ID553

 

56. Pseudomonas sp influences the formation of hydroxyapatite and degrades bioactive glass

 E.P. Papadopoulou, L. Papadopoulou, K. Paraskevopoulos, P. Koidis, A. Sivropoulou

 5th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies - NN08 (Book of Abstracts p. 172) (2008)

 

57. Identifying pigments in the temple of Seti I in Abydos (Egypt)

 E. Pavlidou, H. Marey Mahmoud, E. Roumeli, F. Zorba, K.M. Paraskevopoulos, M.F. Ali

 14th European Microscopy Congress, EMC 2008, S. Richter, A. Schwedt (Eds.):, Vol. 2: Materials Science, p. 829, DOI: 10.1007/978-3-540-85226 (2008)

 

58. Haemocompatibility and nanomechanical properties of hydrogenated amorphous carbon nanocoatings for stents applications

 V.Karagkiozaki, S. Logothetidis, S.Kassavetis, G.Giannoglou

 Endocoronary Biomechanics Research Symposium, April 10-11, 2008, Marseille , France

 

59. Advances in stent coating technology via Nanotechnology tools and process

 V.Karagkiozaki, S. Logothetidis, G.Giannoglou

 1st European Conference for Clinical Nanomedicine, 19-21 May 2008, Basel, Switzerland

 

60. On the influence of silicon oxide nanoparticles on the optical and surface properties of hybrid (inorganic-organic) barrier materials

 A. Laskarakis, S. Logothetidis, D. Georgiou, S. Amberg-Schwab and U. Weber

 E-MRS, 26-30 May 2008, Strasbourg, France

 

61. Effects of UV treated PET surface on the growth of PEDOT:PSS Thin Films

 S. Logothetidis, C. Evangeli, P. G. Karagiannidis, D. Georgiou and C. Gravalidis

 E-MRS, 26-30 May 2008, Strasbourg, France

 

62. Deposition and characterization of PEDOT /ZnO layers onto PET substrates

 M. Garganourakis, S. Logothetidis, C. Koidis, D. Georgiou and A. Laskarakis

 E-MRS, 26-30 May 2008, Strasbourg, France

 

63. Optical and surface characteristisation of amorphous boron nitride thin films for biomedical coatings

 S. Lousinian, N. Kalfagiannis, S. Logothetidishetidishetidis

 E-MRS, 26-30 May 2008, Strasbourg, France

 

64. Nanodiamond growth in sputtered hydrogenated amorphous carbon thin films

 S. Kassavetis, S. Lousinian, A. Laskarakis, S. Logothetidis, I.Tsiaoussis, N. Frangis

 E-MRS, 26-30 May 2008, Strasbourg, France

 

65. The role of Thrombospondin and other Plasma Proteins in Platelets interactions with Carbon Nanocoatings for medical purposes

 V.Karagkiozaki, S.Logothetidis, S.Lousinian, G.Giannoglou

 8th World Biomaterials Congress, 28 May - 1 June 2008, Amsterdam, The Netherlands

 

66. Effects of annealing and ethylene glycol solvent on electrical, optical and morphological properties of PEDOT:PSS thin films

 P. G. Karagiannidis, A. Laskarakis, N. Hastas, O. Valassiades, and S. Logothetidis

 1st International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE), 9-11 July 2008, Halkidiki, Greece

 

67. Silicon Oxide Nanoparticles Effect on the Nanomechanical Properties of Hybrid (inorganic-organic) Barrier Materials

 I. Zyganitidis, S. Logothetidis, A. Laskarakis, S. Amberg-Schwab and U. Weber

 1st International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE), 9-11 July 2008, Halkidiki, Greece

 

68. Real time optical monitoring of inorganic layer growth onto flexible polymeric substrates

 A. Laskarakis, D. Georgiou, S. Logothetidis

 1st International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE), 9-11 July 2008, Halkidiki, Greece

 

69. Fine Tuning of PEDOT optical and electronic properties using solvents

 C. Gravalidis, A. Laskarakis, and S. Logothetidishetidis

 1st International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE), 9-11 July 2008, Halkidiki, Greece

 

70. Growth mechanisms and interface properties of ZnO thin films deposited onto flexible substrates

 C. Koidis, S. Logothetidis, A. Laskarakis, I. Tsiaoussis and N. Frangis

 1st International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE), 9-11 July 2008, Halkidiki, Greece

 

71. Nanomechanical properties of hybrid coatings for the encapsulation of FEDs

 S. Kassavetis, S. Logothetidis, A. Laskarakis, S. Amberg-Schwab, and U. Weber

 1st International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE), 9-11 July 2008, Halkidiki, Greece

 

72. Optical Characterization of Optically Anisotropic Flexible Polymeric Substrates

 E. Stavrinidou, A. Laskarakis, S. Logothetidis

 1st International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE), 9-11 July 2008, Halkidiki, Greece

 

73. Mechanical deformation of barrier inorganic coatings grown on flexible polymeric substrates

 S. Kassavetis, H. Polatoglou and S. Logothetidis

 1st International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE), 9-11 July 2008, Halkidiki, Greece

 

74. II-VI Semiconductor Nanoparticles Produced by Laser Ablation

 N. G. Semaltianos, S. Logothetidis, W. Perrie, S. Romani, R. J. Potter, P. French, M. Sharp, G. Dearden and K. G. Watkins

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

75. Optical and Surface characterization of Amorphous Boron Nitride Thin Films for Biomedical Coatings

 S. Lousinian, N. Kalfagiannis, S. Logothetidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

76. Arterial LDL Transport in the Normal Aortic Arch

 J.V. Soulis, G.D .Giannoglou, M.Demetrakopoulou, V.C. Papaioannou, S. Logothetidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

77. The effect of substrate voltage and rotation on the crystal structure, morphology and optical properties of TiB2 films

 N. Kalfagiannis, S. Logothetidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

78. Case Studies of Academic Spin-Offs Creation in Greece

 M. Chachamidou, S. Logothetidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

79. Ultra Sharp Berkovich Indenter Used For Nanoindentation Studies of TiB2 Thin Films

 I. Zyganitidis, N. Kalfagiannis, S. Logothetidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

80. Non-Destructive characterization on ion beam treated polymer surfaces

 C. Gravalidis, S. Kassavetis and S. Logothetidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

81. The influence of silicon oxide nanoparticles on the optical and surface properties of hybrid (inorganic-organic) barrier materials

 A. Laskarakis, D. Georgiou, S. Logothetidis, S. Amberg-Schwab and U. Weber

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

82. Optical Characterization of Optically Anisotropic Flexible Polymeric Substrates

 E. Stavrinidou, A. Laskarakis, S. Logothetidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

83. First-principles studies on the electronic properties of pentacene and rubrene

 G. Volonakis, L. Tsetseris, S. Logothetidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

84. Growth and characterization of ZnO/PEDOT:PSS thin films operating as a p-n junction for flexible electronic devices

 M. Garganourakis, S. Logothetidis, C. Pitsalidis, D. Georgiou, S. Kassavetis and A. Laskarakis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

85. Study of PEDOT:PSS thin films deposited on modified PET substrates

 S. Logothetidis, C. Evangeli, P.G. Karagiannidis, D. Georgiou and C. Gravalidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

86. Developing Fe2O3 quantum dots with Ferritin monolayers on Si

 K. Anetakis, G. Papadopoulos, S. Logothetidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

87. Solvent Effects on the Fraction 1-57 from HPNAP: Molecular Dynamics Simulations

 S. Pentas, G. Papadopoulos, F. Kottakis, S. Logothetidis and T.Choli-Papadopoulou

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

88. Haemocompatibility and Nanomechanical Properties of Carbon Based Thin Films as Stent-Coatings

 V.Karagkiozaki, S.Logothetidis, S.Kassavetis, S.Lousinian, A.Laskarakis, G.Giannoglou

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

89. Physical Properties of a Hybrid and a Nanohybrid Dental Light-cured Resin Composite

 I. Sideridou, M. Karabela, Ch. Micheliou, P. Karagiannidis and S. Logothetidishetidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

90. Electron Microscopy of CrN-TiN Multialyer Thin Films

 N. Frangis, K. Breza, I. Tsiaoussis, N. Kalfagiannis, S. Logothetidis

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

91 Expansion effect on the coated coronary stent surface properties

 S. Kassavetis, S. Fachouri, S. Logothetidis, G. Kazinakis, and E. Pavlidou

 5th International Conference - NN08 & 2nd Inter Summer School - SS-NN08, 14-16 July 2008, Thessaloniki, Greece

 

92. Current Trends in Flexible Organic Electronics

 S. Logothetidis

 International School on Advanced Material Science and Technology, 2 - 5 September 2008, Jesi - Italy

 

93. Nanocoatings via Nanotools for inhibition of late Stent thrombosis

 V.Karagkiozaki, S. Logothetidis, A. Laskarakis , C. Chrisopoulos , G.Giannoglou

 Fourth Annual Symposium of the American Academy of Nanomedicine, 4-7 September 2008, USA

 

94. Organic & Inorganic Electrodes for Flexible Organic Electronics Applications

 S. Logothetidis

 2nd International Symposium on Transparent Conductive Oxides-22 - 26 October, 2008, Crete, Greece

 

95. Study of the growth of PEDOT:PSS /ZnO/ PET material. Impact of ZnO thickness and Al dopant on the materials properties

 M. Garganourakis, S. Logothetidis, C.Pitsalidis, N. A. Hastas, K. Breza, A. Laskarakis, N. Frangis

 2nd International Symposium on Transparent Conductive Oxides-22 - 26 October, 2008, Crete, Greece

 

96. Development and monitoring of hybrid active and passive materials for organic electronics applications

 S. Logothetidis

 Plastic Electronics Conference 2008, 27-28 October 2008 Berlin, Germany

 

97. Carbon-based materials for cardiovascular applications: Investigation of haemocompatibility with nanoscale precision techniques

 S. Logothetidis

 3nd International Conference on Biomaterials and Medical Devices BIOMMEDD’2008, 13-16 Nov, Bucharest, Romania

 

98. Expansion Effect on the Coated Coronary Stent Surface and Nanomechanical Properties

 S. Kassavetis, S. Logothetidis, S. Fachouri, G. Kazinakis and E. Pavlidou

 Oral Presentation in MRS Fall Meeting 2008, 1-­ 5 December, Boston, MA, U.S.A

 

99. Nanoindentation Induced Deformation to Inorganic Thin Films Grown on Flexible Polymeric Substrates for FEDs Application

 S. Kassavetis, S. Logothetidis and H. Polatoglou

 Oral Presentation in MRS Fall Meeting 2008, 1-­ 5 December, Boston, MA, U.S.A

 

100. Application of conventional and microbeam synchrotron radiation X-ray fluorescence and absorption for the characterization of human nails

 M. Katsikini, A. Mavromati, F. Pinakidou, E. C. Paloura, D. Gioulekas, D. Ioannides, A. Erko, I. Zizak

 1st Int. Conf. from Nanoparticles & Nanomaterials to Nanodevices & Nanosystems, Halkidiki, June 2008

 

101. Comparison of Fe and Si doping of GaN: An EXAFS and Raman study

 M. Katsikini, F. Pinakidou, E. C. Paloura, J. Arvanitidis, S. Ves, Ph. Komninou, Z. Bourgrioua, E. Iliopoulos, T. D. Moustakas

 1st Int. Conf. from Nanoparticles & Nanomaterials to Nanodevices & Nanosystems, Halkidiki, June 2008

 

102. On the nanostructure of Cu in TixCu1-x and TiN-Cu films: A XAFS study

 Fani Pinakidou, Maria Katsikini, E.C. Paloura, P. Patsalas, G. Abadias

 1st Int. Conf. from Nanoparticles & Nanomaterials to Nanodevices & Nanosystems, Halkidiki, June 2008

 

103. Nanostructural characterization of TiN-Ni films: A XAFS study

 Fani Pinakidou, Maria Katsikini, E. C. Paloura, A. Akbari, J. Riviere

 1st Int. Conf. from Nanoparticles & Nanomaterials to Nanodevices & Nanosystems , Halkidiki, June 2008

 

104. Local bonding geometry of oxygen implanted GaN: a depth dependent study

 M. Katsikini, F. Boscherini, E. C. Paloura

 1st Int. Conf. from Nanoparticles & Nanomaterials to Nanodevices & Nanosystems, Halkidiki, June 2008

 

105. Microscopical study of the influence of zinc addition on the structure of WO3

 K. Nikolaidis, D. Chaliampalias, G. Vourlias, E. Pavlidou, G. Stergioudis

 14th Eur. Microscopy Con., p.707-708, 2008.

 

106. IIIrd century BC silver coins from Kreshpan hoard (Albania): data form bulk elemental analysis and microstructure studies

 N. Civici, T. Dilo, Sh. Gjongecaj, F. Stamati, N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, G. Stergioudis, E. K. Polychroniadis

 2nd International Symposium "Ancient and Medieval Metalworks. Archaeology-Numismatics-Nuclear Analyses", Bucharest, Romania, May 6-7, 2008

 

107. Structural analysis of Au/Ti/Al/SiC contacts in dependence on the initial composition and annealing

 L. Kolaklieva, R. Kakanakov, M. Marinova, E. Polychroniadis

 Proceedings of the 1st ICAN - 2008 International Conference, Halkidiki, Greece, June 16-28, 2008

 

108. Optical investigation on the SiC by using Scanning Laser Microscopy Techniques

 G. Stanciu, St. Stanciu, R. Hristu, E. Polychroniadis

 22nd General Conference of the Condensed Matter Division (CMD 22) of the European Physical Society (EPS), Rome, Italy, August 25-29, 2008

 

109. The influence of the synthesis conditions of NiCuZn ferrites on their microscopic homogeneity

 D. Sakellari, V. Tsakaloudi, V. Zaspalis, E.K. Polychroniadis

 4th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-2008), July 9-11, 2008, Barcelona, Spain

 

110. 8H stacking faults in a 4H-SiC matrix; simple unit cell or double 3C quantum wells?

 T. Robert, S. Juillaguet, M. Marinova, T. Chassagne, I. Tsiaoussis, N. Frangis, E.K. Polychroniadis, J. Camassel

 7th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM) 2008, Barcelona, Spain, September 7-11, 2008

 Materials Science Forum - accepted

 

111. TEM study of inversion domain boundaries annihilation mechanism in 3C-SiC during Growth

 A. Mantzari, C. B. Lioutas, E.K. Polychroniadis

 7th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM) 2008, Barcelona, Spain, September 7-11, 2008

 Materials Science Forum - accepted

 

112. Combined structural and optical studies of stacking faults in 4H-SiC layers grown by chemical vapour deposition

 M. Marinova, T. Robert, S. Juillaguet, I. Tsiaoussis, N. Frangis, E.K. Polychroniadis, J. Camassel, T. Chassagne

 Extended Defects in Semiconductors (EDS) 2008, September 14-19, 2008, Poitiers, France

 

113. High pressure Raman study of carotene-encapsulating single-wall carbon nanotubes

 J. Arvanitidis, D. Christofilos, S. M. Souliou, K. Yanagi, H. Kataura, G. A. Kourouklis, and S. Ves.

 13th International Conference on High Pressure Semiconductor Physics, Fortaleza, Ceara (Brazil) August, 2008.

 

114. High pressure Raman spectroscopy in carbon nanotubes

 G. A. Kourouklis, J. Arvanitidis, D. Christofilos, and S. Ves.

 Proceedings of 2008 E-MRS (European Materials Research Society) Fall Meeting, Warsaw (Poland) September 2008

 

115. The effect of different nanoparticles on the mechanical properties, permeability and thermal degradation mechanism of HDPE

 K. Chrissafis, A. Palani, D. Louka, K.M. Paraskevopoulos, D. Bikiaris

 5th International conference on Nanosciences and Nanotechnologies, July 14-16, 2008, Thessaloniki, Greece, p. 258

 

116. Examination of the Corrosion Performance of Zirconia Coatings in Aggressive Environments

 N. Pistofidis, D.Chaliampalias, E. Pavlidou K. Chrissafis, G. Stergioudis, G. Vourlias

 5th International conference on Nanosciences and Nanotechnologies, July 14-16, 2008, Thessaloniki, Greece, p. 261

 

117. Microstructural examination of Al and Cr alloyed zinc coatings on low carbon steels

 D. Chaliampalias, G. Vourlias, E. Pavlidou, K. Chrissafis, G. Stergioudis and S. Skolianos

 Proceedings of EMC 2008 14th European Microscopy Congress, 1-5 September 2008, Aachen, Germany, Book Chapter, Volume 2: Materials Science, pp. 701-702, Springer Berlin Heidelberg

 

118. Study of the structure and high temperature oxidation resistance of high alloyed tool steels

 E. Pavlidou, D. Chaliampalias, G. Vourlias and K. Chrissafis

 Proceedings of EMC 2008 14th European Microscopy Congress, 1-5 September 2008, Aachen, Germany, Book Chapter, Volume 2: Materials Science, pp, 703-704, Springer Berlin Heidelberg

 

119. A comparative study of NiCrBSi and Al coated steels with thermal spray process in different environments

 D. Chaliampalias, G. Vourlias, E. Pavlidou, K. Chrissafis, G. Stergioudis, S. Skolianos

 Proceedings of EMC 2008 14th European Microscopy Congress, 1-5 September 2008, Aachen, Germany, Book Chapter, Volume 2: Materials Science, pp, 705-706, Springer Berlin Heidelberg

Επιστροφή

 

2007 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. Influence of Nitridation Conditions on an R-plane Sapphire Substrate on the Structural Quality of a Non-polar Gallium Nitride Epilayer

 Smalc J., Komninou Ph., Sahonta S-L., Karakostas Th., Tsiakatouras G., Georgakilas A

 Proceedings of the 8th Multinational Congress on Microscopy, Prague, Czech Republic, July 2007, pp. 175-176

 

2. Epitaxial growth of single crystalline GaN nanowires on (0001) Al2O3

 Th. Kehagias, Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopulos, S.-L. Sahonta, C. Chèze, L. Geelhaar, H. Riechert, and Th. Karakostas

 Proceedings of the XV Conference on Microscopy of Semiconducting Materials, Cambridge, UK, April 2007, Springer Proceedings in Physics, Vol. 120, A.G. Cullis & P.A. Midgley (Eds.), 2008

 

3. Electron microscopy characterization of a graded AlN/GaN multilayer grown by plasma-assisted MBE

 G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Kehagias, A. Delimitis, J. Kioseoglou, S. -L. Sahonta, E. Iliopoulos, A. Georgakilas, and Th. Karakostas

 Proceedings of the XV Conference on Microscopy of Semiconducting Materials, Cambridge, UK, April 2007, Springer Proceedings in Physics, Vol. 120, A.G. Cullis & P.A. Midgley (Eds.), 2008, pp. 66-68

 

4. Control of structural and magnetic characteristics on core (FePt)-shell (Fe3O4) nanoparticles

 S. Mourdikoudis, K.Simeonidis, I. Tsiaoussis, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara and O. Kalogirou

 European Congress on Advanced Materials and Processes, Nürnberg-Germany, 10 - 13 September 2007

 

5. Pt-Co multilayers: Interface effects at the monolayer limit

 M. Angelakeris, E.Th. Papaioannou, P. Poulopoulos, A. Vlachos, F. Wilhelm, A. Rogalev and N.K. Flevaris

 European Congress on Advanced Materials and Processes, Nürnberg-Germany, 10 - 13 September 2007

 

6. Novel multilayer combination of CoCr and Pt with adjustable perpendicular anisotropy

 E. Th. Papaioannou, P. Fumagalli, M. Angelakeris, I. Tsiaoussis, P. Poulopoulos

 European Congress on Advanced Materials and Processes, Nürnberg-Germany, 10 - 13 September 2007

 

7. Surface/interface induced phenomena on Fe-based nanoparticles

 M. Angelakeris, P. Poulopoulos, K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, F. Wilhelm, A. Rogalev and O. Kalogirou

 ICFPM-6th International Conference on Fine Particle Magnetism, New Trends in Particle Magnetism, Rome-Italy, 09 - 12 October 2007

 

8. Effect of synthesis parameters on morphology and magnetism of Co-based nanoparticles

 K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris and O. Kalogirou

 ICFPM-6th International Conference on Fine Particle Magnetism, New Trends in Particle Magnetism, Rome-Italy, 09 - 12 October 2007

 

9. Influence of morpho - structural features on the magnetic properties of Ag/Co core-shell nanoparticles

 O. Crisan, A. D. Crisan, and M. Angelakeris

 ICFPM-6th International Conference on Fine Particle Magnetism, New Trends in Particle Magnetism, Rome-Italy, 09 - 12 October 2007

 

10. Vocabulary and its evolution on complex networks

 A. Kalampokis, K. Kosmidis and P. Argyrakis

 Statphys 23, Genova, IT, (7/2007)

 

11. Priority of motion in systems of two kinds of non-interacting particles

 M. Maragakis, P. Argyrakis, S. Carmi, S. Havlin,

 23rd International Conference on Statistical Physics of the International Union for Pure and Applied Physics (Statphys 23), , July 2007, Genoa, Italy

 

12. Percolation threshold in a system with discs of growing radii

 M. Maragakis, N. Tsakiris, P. Argyrakis

 Conference on Computational Physics 2007 (CCP '07), , September 2007, Brussels, Belgium

 

13. Blinking as a Tool of Quantum Dot OLEDs Studies

 Panos Argyrakis, Vladimir Lidsky, Roman Vasiliev, Dmitry Dirin, Vasily Zalunin, and Alexei Vitukhnovsky

 Eurodisplay: 27th InternationalDisplay Research Conference, Moscow, Russia (09/2007)

 

14. Analytical modelling of short channel effects in Si sub-30 nm symmetrical gate-all-around MOSFETs

 A. Tsormpatzoglou, C. A. Dimitriadis, R. Clerc, Q. Rafhay, G. Pananakakis, and G. Ghibaudo

 8th International Conference on Ultimate Integration on Silicon (ULIS) proceedings, pp121-124, 2007.

 

15. Atomistic/continuum modelling of the GaN/sapphire interfacial region

 T.D. Young, P. Dluzewski, J. Kioseoglou, G.P. Dimitrakopulos, and Ph. Komninou

 Proceedings Nitride based nanostructures International workshop, Berlin, Germany, February 06-09, 2007

 

16. Crystal properties of GaN nanowires grown by molecular beam epitaxy

 Th. Kehagias, Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopulos, Th. Karakostas, G. Nouet, C. Cheze, L. Geelhaar, and H. Riechert

 Proceedings Nitride based nanostructures International workshop, Berlin, Germany, February 06-09, 2007

 

17. Structural Characterization of InGaN/GaN quantum wells on (0001) sapphire by HRTEM

 S.-L. Sahonta, G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Karakostas, C. Salcianu, and T. Thrush

 Proceedings Nitride based nanostructures International workshop, Berlin, Germany, February 06-09, 2007

 

18. InN thin films and nanostructures grown on (0001) GaN by molecular beam epitaxy

 A. Delimitis, Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, J. Kioseoglou, J. Arvanitidis, M. Katsikini, E.C. Paloura, S. Ves, Th. Karakostas, G. Nouet, E. Dimakis, A. Georgakilas

 Proceedings Nitride based nanostructures International workshop, Berlin, Germany, February 06-09, 2007

 

19. OptiLab: Design and Development of an Integrated Virtual Laboratory for Teaching Optics

 E. Hatzikraniotis, G. Bisdikian, A. Barbas, D. Psillos

 Internaltional Conference on Computer Based Learning in Scence, CBLIS-07, Crete, (2007)

 

20. Design and Implementation of Integrated Laboratory Activities with Measurements, Data Analysis and Modeling

 M. Tsakiri, E. Hatzikraniotis

 Internaltional Conference on Computer Based Learning in Scence, CBLIS-07, Crete, (2007)

 

21. Integrated Laboratory Activities with Measurements, Data Analysis and Modeling in Introductory Physics

 E. Hatzikraniotis, M. Tsakiri

 GIREP-06 Internaltional Conference on Modeling in Physics and Physics Education p. 493, (http://www.girep2006.nl/)

 

22. Investigating Aspects of Modelling in Electrostatics

 E. Petridou, D. Psillos, E. Hatzikraniotis, J. Viiri

 GIREP-06 Internaltional Conference on Modeling in Physics and Physics Education, p. 546, (http://www.girep2006.nl/)

 

23. Laboratory Teaching with Measurements, Data Analysis and Modelling: An Introductory Course for Future Physics Teachers

 M. Tsakiri, E. Hatzikraniotis

 GIREP-06 Internaltional Conference on Modeling in Physics and Physics Education, p. 973, (http://www.girep2006.nl/)

 

24. Residual strain variations in MBE - grown InN thin films

 A. Delimitis, Ph. Komninou, J. Arvanitidis, M. Katsikini, S. L. Sahonta, E. Dimakis, S. Ves, E. C. Paloura, F. Pinakidou, G. Nouet, A. Georgakilas, Th. Karakostas

 Proceedings of the 15th Conference on Microscopy of semiconducting materials, Oxford, 2005, Eds. A. G. Cullis, J. L. Hutchison, vol. 107, (2007)

 

25. Extended defects in InGaN/GaN quantum well heterostructure LEDs grown on sapphire and silicon substrates

 S.-L. Sahonta, G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Kehagias, Th. Karakostas, C. Salcianu, E.J. Thrush

 Proceedings of the 8th Multinational Congress on Microscopy, Prague, Czech Republic, July 2007, pp. 175-176

 

26. Air quality impact assessment of a pilot plant used for the treatment and stabilization of solid wastes

 A. Poupkou, D. Melas, G. Kaimakamis, P. Kavouras, Th. Kehagias, Th. Karakostas

 Proceedings of the 11th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Cambridge, UK, July 2007, pp 145-149

 

27. Changes of structural, optical and electrical properties of nickel-manganite ceramics induced by additional mechanical activation

 M.V. Nikolic, S.M. Savic, O.S. Aleksic, K.M. Paraskevopoulos, T.T. Zorba, V. Blagojevic, P.M. Nikolic

 Proceedings of 10th European Ceramic Society International Conference, J.G. Heinrich and C. Aneziris (Ed) Goller Verlag, Baden-Baden, p. 809 (2007)

 

28. The separation of Natural from Synthetic Amethyst based on the 3595 cm-1 band

 S. Karampelas, E. Fritsch, T. Zorba., K.M. Paraskevopoulos, S. Sklavounos

 Proceedings of 30th International Gemmological Conference (IGC-2007) Moscow, Russia, July 15-19th, 2007 p. 51

 

29. MnS Clusters into Zeolite Matrices

 F. Iacomi, C. Radoi, E. Pavlidou, K. Μ. Paraskevopoulos, N. Vouroutzis, E.K. Polycroniadis

 Presented at 4th International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies (NN07) Thessaloniki 16-18 July 2007 (abstracts p.149)

 

30. Morphological and Anisotropic Features of the needle-like K2Bi8Se13-type Pressed Pellets

 A.Tsiappos, Th. Kyratsi, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos and M.G.Kanatzidis

 Proceedings of 5th European Conference on Thermoelectrics (ECT2007) September 10-12, 2007 Odessa (Ukraine) p. 198

 

31. Power and Efficiency calculation in commercial TEG and application in wasted heat recovery in automobile

 K. Zorbas, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos

 Proceedings of 5th European Conference on Thermoelectrics (ECT2007) September 10-12, 2007 Odessa (Ukraine) #30.pdf

 

32. Effect of Multiple Firings and Annealing of Low and High Fusing Dental Ceramics, on Crystal Structure, Fracture Toughness, Micro-Hardness and Young΄s Modulus

 Α. Theoharidou, N. Kantiranis, P. Kavouras, E. Kontonasaki, X. Chatzistavrou, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis

 International Association for Dental Research divisional meeting 26-29 September 2007 Thessaloniki, Greece (abstracts p. 81)

 

33. Urea- Formaldaehyde resins characterization by FTIR and TG-DTA

 T. Zorba E. Papadopoulou, A. Hatjiissaak, K.M. Paraskevopoulos, K. Chrissafis

 8th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Palermo, Italy, Sept 25-29, 2007) p. 172

 

34. Thermal Behaviour of Bionanocomposites: Fumed Silica Nanoparticles Dispersed in Poly(Vinyl Pyrrolidone), Chitosan and Poly(Vinyl Alcohol)

 K. Chrissafis, K. M. Paraskevopoulos, G.Z. Papageorgiou and D. Bikiaris

 8th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Palermo, Italy, Sept 25-29, 2007) p. 173

 

35. Periodontal Ligament Fibroblasts’ Behavior on Modified Bioactive Dental Ceramic Coatings

 Theoharidou A., Kontonasaki E., Oraiopoulou X., Papadopoulou L., Chatzistavrou X., Sivropoulou A., Paraskevopoulos K.M., Koidis P.

 31st Annual Conference of the European Prosthodontic Association From Metal to Glass and Polymers 11-13 October 2007 Athens, Greece (book of abstracts) p. 138

 

36. Impact of surface electric properties on the haemocompatibility of amorphous hydrogenated carbon thin films

 V.Karagkiozaki, S.Logothetidis, S.Lousinian,

 Poster presentation in EMRS Spring Meeting 28 May-1 June 2007, Strasbourg, France

 

37. Growth mechanisms of silicon oxide nano-layers grown onto polymeric substrates for flexible electronics applications

 D. Georgiou, A. Laskarakis, C. Koidis, N. Goktsis, S. Logothetidis

 Poster presentation in EMRS Spring Meeting 28 May-1 June 2007, Strasbourg, France

 

38. Growth, optical and nanostructural properties of magnetron sputtered ZnO thin films deposited on polymeric substrates

 C. Koidis, S. Logothetidis, D. Georgiou, A. Laskarakis, N. Goktsis, S. Lousinian, I. Tsiaoussis and N. Frangis

 Oral Presentation in EMRS Spring Meeting May 28-June 1 2007, Strasbourg, France

 

39. Real-time Spectroscopic Ellipsometry for Protein Adsorption Study and pH Effect

 S. Lousinian, S. Logothetidis

 Poster presentation in the 4th International Conference on Spectroscopic Ellipsometry 11-15 June 2007, Stockholm, Sweden

 

40. Investigation of the Optical Properties of Organic-Inorganic Hybrid Polymers by IR to Vis-fUV Spectroscopic Ellipsometry

 S. Logothetidis, A. Laskarakis, D. Georgiou, N. Goktsis, S. Amberg-Schwab, and U. Weber

 Oral Presentation in 4th International Conference on Spectroscopic Ellipsometry, June 11-15 2007, Stockholm, Sweden

 

41. In-situ and real-time investigation of ZnO thin films growth onto rigid and flexible substrates

 C. Koidis, S. Logothetidis, D. Georgiou and A. Laskarakis

 Poster Presentation in 4th International Conference on Spectroscopic Ellipsometry, June 11-15 2007, Stockholm, Sweden

 

42. In-Situ & Real-Time Monitoring of High Barrier Layers Growth onto Polymeric Substrates

 D. Georgiou, S. Logothetidis, C. Koidis, and A. Laskarakis

 Poster Presentation in 4th International Conference on Spectroscopic Ellipsometry, June 11-15 2007, Stockholm, Sweden

 

43. Optical and Surface Properties of Organic-Inorganic Hybrid Polymers onto Flexible Substrates

 A. Laskarakis, S. Logothetidis, D. Georgiou, N. Goktsis, S. Amberg-Schwab, U. Weber

 Oral Presentation in 4th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN07, 16-18 July 2007, Thessaloniki, Greece

 

44. Haemocompatibility studies on boron nitride and carbon thin Films

 S.Lousinian, N. Kalfagiannis, S. Logothetidis

 Oral presentation in 4th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN07, 16-18 July 2007, Thessaloniki, Greece

 

45. Support mechanisms towards Commercialization of Nanotechnology Public Research

 M. Chachamidou, S. Logothetidis

 Oral Presentation in 4th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN07, 16-18 July 2007, Thessaloniki, Greece

 

46. Optical & Surface Properties of Spin-Coated PEDOT: PSS Thin Films

 S. Logothetidis, Ch. Evangeli, T. Altantzis, C. Gravalidis, D. Georgiou, S. Lousinian

 Poster Presentation in 4th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies- NN07, 16-18 July 2007, Thessaloniki, Greece

 

47. Thin film and interface properties during ZnO deposition onto high-barrier Hybrid/PET flexible substrates

 C. Koidis, S. Logothetidis, A. Laskarakis, I. Tsiaoussis and N. Frangis

 Oral Presentation in EMRS Fall Meeting September 17-21 2007, Warsaw, Poland

 

48. Investigation of the effect of surface properties and stoichiometry on thrombogenicity of titanium nitride thin films

 V.Karagkiozaki, S.Logothetidis, S.Lousinian, G.Giannoglou, N.Kalfagianis

 Poster presentation in EMRS Fall Meeting 17 - 21 September 2007, Warsaw, Poland

 

49. In-situ and Real-time Protein Adsorption Study by Spectroscopic Ellipsometry

 S.Lousinian, S. Logothetidis

 Oral presentation in EMRS Fall Meeting 17 - 21 September 2007, Warsaw, Poland

 

50. Real-time Fibrinogen Adsorption Study by Spectroscopic Ellipsometry

 S.Lousinian, S. Logothetidis

 Poster presentation in the International Conference on Nanomedicine 9 - 11 September 2007, Chalkidiki, Greece

 

51. Nanodiamond formation in hydrogenated amorphous carbon thin films

 S.Kassavetis, S. Lousinian, S. Logothetidis, I.Tsiaoussis, N. Frangis

 Poster Presentation in 3rd International Conference Micro & Nano 2007 on Microelectronics, Microsystems & Nanotechnology, 18 - 21 November 2007, NCSR Demokritos, Athens, Greece

 

52. Comparative Study of Nanoindentation Creep in Polymeric Materials

 I. Zyganitidis, S. Kassavetis, A. Laskarakis and S. Logothetidis

 Poster Presentation in MRS Fall Meeting 2007, 27 - 2 December in Boston, MA, U.S.A.

 

53. Nanomechanical Properties of Treated Polymers

 S. Kassavetis, Ch. Gravalidis, A. Laskarakis and S. Logothetidis

 Oral Presentation in MRS Fall Meeting 2007, 27 - 2 December in Boston, MA, U.S.A.

 

54. Electrical behaviour of LiCoO2/LiNbO3 thin film structure

 V. Durman, V. Saly, J. Packa, E.E. Horopanitis, G. Perentzis and L. Papadimitriou

 Proc. of 8th ABA (Advanced Batteries & Accumulators) Conf., June 2007, Brno-Czech Republic, p.31, 2007

 

55. Electrical properties of Li-doped LiNbO3 ionic conductors and Lithium-free LiNbO3-electrolyte/Cu-anode bi-layers

 E.E. Horopanitis, G. Perentzis P. Karagiannidis and L. Papadimitriou

 Proc. of 8th ABA (Advanced Batteries & Accumulators) Conference, June 2007, Brno-Czech Republic, p. 190, 2007

 

56. Microstructural Study of Super-hard Coatings with TEM and SEM

 D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, L. Kolaklieva, R. Kakanakov, I. Tsiaoussis, E. Pavlidou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

 AIP Conference Proceedings -- April 23, 2007 -- Volume 899, pp. 455-456, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, (doi:10.1063/1.2733233)

 

57. On the effect of zinc melt composition on the structure of hot-dip galvanized coatings

 S. Konidaris, N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, A. Stergiou, G. Stergioudis, E. K. Polychroniadis

 AIP Conference Proceedings -- April 23, 2007 -- Volume 899, p. 796, 6th International Conference of the Balkan Physical Union (doi:10.1063/1.2733537)

 

58. Structure analysis of corrosion resistant thermal sprayed coatings on low alloy steels

 D. Chaliampalias, G.Vourlias, N. Pistofidis, E. Pavlidou, A. Stergiou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

 AIP Conference Proceedings -- April 23, 2007 -- Volume 899, p. 797, 6th International Conference of the Balkan Physical Union (doi:10.1063/1.2733538)

 

59. Microscopical examination of Ancient silver coins

 N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, T. Dilo, N.Civici, F.Stamati, Sh. Gjongecaj, I PriftI, O.Bilani, G. Stergioudis, E. K. Polychroniadis

 AIP Conference Proceedings -- April 23, 2007 -- Volume 899, p. 798, 6th International Conference of the Balkan Physical Union

 

60. Microstructural study of zinc hot-dip galvanized coatings with titanium additions in zinc melt

 S. Konidaris, N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, A. Stergiou, G. Stergioudis, E. K. Polychroniadis

 AIP Conference Proceedings -- April 23, 2007 -- Volume 899, p. 799, 6th International Conference of the Balkan Physical Union (doi:10.1063/1.2733540)

 

61. Reinforcement of Al-Fe-Ni alloys with the in situ formation of composite materials

 G. Vourlias, N. Pistofidis, El. Pavlidou, G. Stergioudis

 Proceedings of the 14th International Symposium on Metastable and Nano Materials, August 26-30, Corfu, Greece (2007), pp.94

 

62. Nano-phenomena during exposure of plasma-sprayed ceria stabilised zirconia coatings to oxygen rich environments

 G. Vourlias, N. Pistofidis, P. Psyllaki, E. Pavlidou, K. Chrissafis

 Proceedings of the 14th International Symposium on Metastable and Nano Materials, August 26-30, Corfu, Greece (2007), pp.149

 

63. Plasma-Sprayed YSZ coatings: Microstructural features and resistance to molten metals

 G. Vourlias, N. Pistofidis, P. Psyllaki, E. Pavlidou, K. Chrissafis

 Proceedings of the 14th International Symposium on Metastable and Nano Materials, August 26-30, Corfu, Greece (2007), pp.149

 

64. Evaluation of microhardness and oxidation resistance of NiCrBSi coatings deposited with thermal spray and pack cementation process on low carbon steels. A comparative study

 D.Chaliampalias, G. Vourlias, E. Pavlidou, K. Chrissafis, G. Stergioudis S.Skolianos

 Proceedings of the 6th International Conference ‘’The Coatings’’ , October 25-26, Hannover, Germany (2007), pp.267-275

 

65. On the structured imperfections of bulk GaSb using High Resolution Transmission Electron Microscopy

 E.Κ. Polychroniadis, G. Zoulis, S. Konidaris, C. Lioutas, D.Stróż

 Proceedings of the 2007 E-MRS Fall Meeting, Warsaw, Poland, September 17-21, 2007

 

66. A TEM Study of the factors affecting the two types of compositional modulation in GaInAsSb/GaSb films

 E. Polychroniadis, S. Konidaris, E. Welser, F.F. Dimroth

 15th International Conference on Crystal Growth, August 12-17, 2007, Salt Lake City, U.S.A.

 

67. Structural characterization of CF-PVT grown bulk 3C-SiC

 A. Mantzari, F. Mercier, M. Soueidan, D. Chaussende, G. Ferro, E.K. Polychroniadis

 Materials Science Forum (to be published) International Conference of Silicon Carbide and Related Materials, 14-19 October 2007, Otsu, Japan

 

68. 3C-SiC island formation on 6H-SiC(0001) substrate from a liquid phase

 O. Kim Hak, M. Soueidan, G. Ferro, O. Dezellus, A. Andreadou, E.K. Polychroniadis, J.C. Viala

 Materials Science Forum (to be published) International Conference of Silicon Carbide and Related Materials, 14-19 October 2007, Otsu, Japan

 

69. Buckling stabilization and stress reduction in SiC on Si by i-FLASiC processing

 A. Andreadou, J. Pezoldt, Ch. Förster, E.K. Polychroniadis, M. Voelskow and W. Skorupa

 Materials Science Forum (to be published), International Conference of Silicon Carbide and Related Materials, 14-19 October 2007, Otsu, Japan

 

70. Lattice-matched GaInAsSb on GaSb for TPV cells

 E. Welser, F. Dimroth, A. Ohm, W. Guter, G. Siefer, S. Philipps, J. Schöne, E.K. Polychroniadis, S. Konidaris, A.W. Bett

 7th World Conference on Thermophotovoltaic Generation of Electricity TPV7, El Escorial, Madrid, Spain, September 25-27, 2006, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 890 (2007) 107-114

 

71. High pressure Raman studies of carbon nanotube

 D. Christofilos, J. Arvanitidis, E. Efthimiopoulos, X. Zhao, Y. Ando, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves, and G. A. Kourouklis

 Joint 21st AIRAPT and 45th EHPRG International Conference, Catania (Italy) September 2007

 

72. Complimentary TG-DTA and FTIR analyses of historic plasters

 K. Chrissafis

 Medicta 2007 8th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, (September 25-29, 2007, Palermo, Italy), Book of abstracts p.74

 

73. Impedance spectroscopy study of LiCuVO4

 A. Kazakopoulos, K. Chrissafis, O. Kalogirou,

 Procceedings of International Conference on Solid State Ionics, P372, (July 1-6, 2007, Shanghai, China)

 

74. Plasma-Sprayed Yttria-Zirconia Coatings: Microstructural Features and Resistance to Molten Metals and High Temperature

 N. Pistofidis, G. Vourlias, K. Chrissafis, G. Stergioudis

 Proceedings of the 6th International Conference ‘’The Coatings’’ , October 25-26, Hannover, Germany (2007), pp.199

 

75. Isotactic poly(propylene)/carbon black nanocomposites with enhanced stiffness, thermal stability and gas barrier properties

 Vassiliou A., Papageorgiou G.Z., Bikiaris D., Chrissafis K., Paraskevopoulos K.M., Stavrev S.Y.

 The International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials, ICSAM 2007 September 2-6, 2007, Patras, Greece

 

Επιστροφή

 

2006 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

1. Structural properties of InN thin films grown with variable growth conditions on GaN/Al2O3 by plasma-assisted MBE

 A. Delimitis, Ph. Komninou, Th. Kehagias, Th. Karakostas, E. Dimakis, A. Georgakilas and G. Nouet

 in A.G. Cullis and J.L. Hutchison (Eds.),

 Microscopy of Semiconducting Materials - Proceedings of the 14th Conference, Springer Proceedings in Physics vol. 107, 71 (2006).

 

2. What does an (a+c)dislocation core look like in wurtzite GaN?

 I. Belabbas, A. Béré, J. Chen, S. Petit, M.A. Belkhir, P. Ruterana, G. Nouet and Ph. Komninou

 MRS Symposium Proceeding Series 892 (2006) FF26-10.1 - 10.6.

 

3. Nanostructural Morphology of InP Organized Pore Networks

 A. Delimitis, D. Nohavica, P. Gladkov, Th. Kehagias, Th. Karakostas and Ph. Komninou

 Proceedings of the 16th IMC International Microscopy Congress, Sapporo, Japan, September 2006.

 

4. Epitaxial Growth of GaN Nanowires on Al2O3 (0001) by Molecular Beam Epitaxy

 Th. Kehagias, Ph. Komninou, G. Dimitrakopoulos, C. Cheze, L. Geelhaar, W. Weber, R. Averbech, H. Riechert and Th. Karakostas.

 Proceedings of the 16th IMC International Microscopy Congress, Sapporo, Japan, September 2006.

 

5. Physical Properties of Model Glasses and Glass-Ceramics Formulated from Vitrified Waste Products

 P. Kavouras, Th. Kehagias, K. Chrissafis, K. Paraskevopoulos, Ph. Komninou, Th. Karakostas

 Proceedings of the 16th IMC International Microscopy Congress, Sapporo, Japan, September 2006.

 

6. Relative stability of different core configurations of the 90° Shockey partial dislocation in wurtzite GaN

 I. Belabbas, G. Dimitrakopoulos, J. Kioseoglou, A. Bere, J. Chen, Ph. Komninou, P. Ruterana and G. Nouet

 Proceedings of the European Workshop on III-Nitride Semiconductor Materials and Devices, Crete, 18-20 September 2006, pp. 73.

 

7. Acceptor-like threading edge dislocations in InN

 E. Dimakis, A. Delimitis, Ph. Komninou, J. Domagala, E. Iliopoulos and A. Georgakilas.

 Proceedings of the European Workshop on III-Nitride Semiconductor Materials and Devices, Crete, 18-20 September 2006, pp. 74.

 

8. Plasma-Assisted molecular beam epitaxy of InN quantum dots on GaN (0001)

 E. Dimakis, E. Iliopoulos, K. Tsagaraki, A. Delimitis, Ph. Komninou, H. Kirmse, W. Neumann, and A. Georgakilas.

 Proceedings of the European Workshop on III-Nitride Semiconductor Materials and Devices, Crete, 18-20 September 2006, pp. 75

 

9. Electron microscopy characterization of an AlN/GaN multilayer grown by plasma assisted MBE

 G. Dimitrakopoulos, Ph. Komninou, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, A. Delimitis, Th. Karakostas

 Proceedings of the European Workshop on III-Nitride Semiconductor Materials and Devices, Crete, 18-20 September 2006, pp. 93-94.

 

10. Analysis of partial dislocation core structure in GaN: an implementation of the integrated methodology for the microstructural and energetical characterization of interfacial defects

 J. Kioseoglou, G. Dimitrakopoulos, Ph. Komninou, Th. Kehagias and Th. Karakostas.

 Proceedings of the European Workshop on III-Nitride Semiconductor Materials and Devices, Crete, 18-20 September 2006, pp. 100-101 .

 

11. From 2D HRTEM images to 3D atomistic/continuum models of film/substrate interfacial regions

 T. D. Young, J. Kioseoglou, P. Dluzewski and Ph. Komninou.

 Proceedings of the European Workshop on III-Nitride Semiconductor Materials and Devices, Crete, 18-20 September 2006, pp. 102 .

 

12. Microstructural characterization of InN-based thin films and nanostructures grown on GaN templates by molecular beam epitaxy

 A. Delimitis, J. Arvanitidis, M. Katsikini, E. C Paloura, F. Pinakidou, S. Ves, Th. Kehagias, E. Dimakis, A. Georgakilas and Ph. Komninou.

 Proceedings of the European Workshop on III-Nitride Semiconductor Materials and Devices, Crete, 18-20 September 2006, pp. 109-110.

 

13. Controlled growth of GaN nanowires on (0001) Al2O3 by MBE

 Th. Kehagias, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopoulos, C. Cheze, L. Geelhaar, H. Riechtert and.Th. Karakostas

 Proceedings of the European Workshop on III-Nitride Semiconductor Materials and Devices, Crete, 18-20 September 2006, pp. 114-115.

 

14. Self-organization of InP porous networks in the nanoscale

 A. Delimitis, P. Gladkov, D. Nohavica, Th. Kehagias, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

 Proceedings of ΝΝ06, 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, 62 (2006).

 

15. Strain fields and structural properties at nanoscale level in AlN/GaN heterostructures

 G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, A. Delimitis, Th. Karakostas, E. Iliopoulos, A. Adikimenakis, G. Tsiakatouras, and A. Georgakilas

 Proceedings of ΝΝ06, 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, 104 (2006).

 

16. Atomic configuration of partial dislocations by quantitative HRTEM analysis

 J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopoulos, Ph. Komninou, Th. Kehagias and Th. Karakostas

 Proceedings of ΝΝ06, 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, 23 (2006).

 

17. Catalyst driven growth of GaN nanowires on Al2O3 (0001) by MBE

 Th. Kehagias, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopoulos, C. Cheze, L. Geelhaar, H. Riechtert and Th. Karakostas

 Proceedings of ΝΝ06, 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, 56 (2006).

 

18. Nano-analysis of an InAlGaN/GaN multiple quantum well heterostructure

 G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, Th. Karakostas, E. Dimakis, A. Georgakilas, G. Nouet

 Proceedings of ΝΝ06, 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, 118 (2006).

 

19. Gradient elasticity of localized boundary dislocations in nanosized stacking faults in GaN

 J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopoulos, Ph. Komninou, Th. Karakostas, I. Konstantopoulos, M. Avlonitis, E.C. Aifantis

 Proceedings of ΝΝ06, 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, 133 (2006).

 

20. Core structure of the perfect 60° dislocation in hexagonal gallium nitride

 I. Belabbas, Ph. Komninou, A. Béré, J. Chen, P. Ruterana and G. Nouet.

 International Workshop on Nitride Semiconductors IWN2006, Kyoto, Japan, October 22 - 27, 2006.

 

21. Growth Dependent Formation of Threading Dislocations in InN (0001) Films and Their Effect on Electrical Properties

 E. Dimakis, A. Delimitis, P. Komninou, E. Iliopoulos and A. Georgakilas

 International Workshop on Nitride Semiconductors IWN2006, Kyoto, Japan, October 22 - 27, 2006.

 

22.

 E. Ilipoulos, A. Adikimenakis, G. Tsiakatouras, G. Dimitrakopoulos, P. Komninou, G. Nouet and A. Georgakilas

 International Workshop on Nitride Semiconductors IWN2006, Kyoto, Japan, October 22 - 27, 2006..

 

23.

 K. Papagelis, J. Arvanitidis, D. Christofilos, K. S. Andrikopoulos, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves, and G. A. Kourouklis.

 Proceedings of the XII HPSP International Conference. July 31 - August 3, 2006 Barcelona, Spain

 

24. Comparative high pressure Raman study of individual and bun-dled single-wall carbon nanotubes

 D. Christofilos, J. Arvanitidis, K. S. Andrikopoulos, G. A. Kourouklis, S. Ves, T. Ta-kenobu, and Y. Iwasa

 Proceedings of the XII HPSP International Conference. July 31 - August 3, 2006 Barcelona, Spain.

 

25. Study of the asymmetric Stark Broadening and shifting of a Bromine line in a LIBS Near-Infrared spectrum,

Kompitsas,

 4th International Conference on Laser Induced Plasma Spectroscopy and Applications, September 5-8, 2006. Montréal, Canada.

 

26. Comparative study of Dental Ceramics - Bioactive Glass Composites

 E. Kontonasaki, N. Kantiranis, L. Papadopoulou, X. Chatzistavrou, A. Sivropoulou, K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis,

 Proceedings of 20th European Conference on Biomaterials, (Sept 277th - Oct 1st 2006, Nantes, France).

 

27. Synthesis and characterization of inverse spinel LiNiVO4 and LiCoVO4 with impedance spectroscopy

 A. Kazakopoulos, K. Chrissafis, O. Kalogirou,

 Procceedings of International meeting on Lithium batteries, (June 18-23, 2006, Biarritz, France).

 

28. Controlled synthesis and phase characterization of Fe-based nanoparticles obtained by thermal decomposition

 K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, M. Moula, I. Tsiaoussis, C. Sarafidis, C. Martinez-Boubeta, M. Angelakeris, Ε. Samaras, O. Kalogirou and C. Dendrinou-Samara

 3rd IUPAC-sponsored International Symposium on Macro- and Supramolecular Architectures and Materials: Practical Nano-Chemistry and Novel Approaches, Tokyo-Japan, May 2006.

 

29. The role of priority in the mobility of a system of two kinds of particles

 M. Maragakis, P. Argyrakis, S. Havlin,

 European Conference on Complex Systems 2006 (ECCS '06), Oxford, UK. (09/2006)

 

30. Study of language evolution and population dynamics of two interacting species on scale free and random networks

 Kalampokis, K. Kosmidis and P. Argyrakis,

 European Conference on Complex Systems (ECCS '06), Oxford, UK, (9/2006)

 

31. Dynamics of the trapping reaction in random and scale-free networks

 A. Kittas, P. Argyrakis and S. Havlin,

 Shedding Light on the Nanoworld, SLNW 2006, Sunny Beach,Bulgaria (09/2006)

 

32. The role of priority in the mobility of a system of two kinds of particles

 M. Maragakis, P. Argyrakis and S. Havlin,

 European Conference on Complex Systems 2006 (ECCS '06), Oxford, UK (09/2006).

 

33. Glasses and Amorphous Materials, Pisa, Italy

 M. Maragakis, P. Argyrakis, and S. Havlin

 IV Workshop on Non Equilibrium Phenomena in Supercooled Fluids,

 The role of priority in the mobility of a system of two kinds of particles(09/2006).

 

34. Spice Model for the simulation of the Light impact on the performance of polycrystalline Thin-Film Transistors

 N. P. Papadopoulos, A. A. Hatzopoulos, I. Pappas, D. K. Papakostas, C. A. Dimitriadis and S. Siskos,

 Proceedings of XXI Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS 2006), Barcelona 22 - 24 November 2006.

 

35. A Τhreshold Voltage Variation Cancellation Technique for Analogue Peripheral Circuits of a Display Array Using Polysilicon TFTs

 I. Pappas, L. Nalpantidis, V. Kalenteridis, S. Siskos, C.A. Dimitriadis and A. A. Hatzopoulos,

 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2006), p.p. 3305-3308, 21-24 May 2006, Kos, Greece.

 

36. A Simple Polysilicon Thin-Film Transistor SPICE Model

 I. Pappas, A. T. Hatzopoulos, D. H. Tassis, N. Arpatzanis, S. Siskos, A.A. Hatzopoulos, C.A. Dimitriadis and G. Kamarinos,

 Proceedings of 25th International Conference on Microelectronics (MIEL 2006), p.p. 513-516, 14-17 May 2006, Belgrade, Serbia and Montenegro.

 

37. Optical properties of PET and PEN polymeric films from the IR to Vis-farUV spectral region

 A. Laskarakis, S. Logothetidis

 Poster Presentation in 4th Workshop on Ellipsometry, 20-22 February 2006, Berlin, Germany

38. Optical properties of Proteins and Protein Adsorption Study by Spectroscopic Ellipsometry

 S. Lousinian, S. Logothetidis

 Oral Presentation in 4th Workshop on Ellipsometry, 20-22 February 2006, Berlin, Germany

 

39. Real-time and in-line Optical monitoring of Polymeric substrates & Deposition of Transparent Layers for Flexible Electronics application

 S. Logothetidis

 Oral Presentation in 4th Workshop on Ellipsometry, 20-22 February 2006, Berlin, Germany.

 

40. Optical and structural properties of ZnO for transparent electronics
S. Logothetidis, S. Kassavetis, S. Lousinian, C. Gravalidis, A. Laskarakis, G. Kiriakidis

 Oral Presentation in E-MRS 2006, Nice, France.

 

41. Optical properties of proteins and real-time protein adsorption study

 S. Lousinian, S. Logothetidis

 Oral Presentation in E-MRS 2006, Nice, France.

 

42. Surface Modification of Poly(Ethylene Terephthalate) Polymeric Films for Flexible Electronics Applications

 A. Laskarakis, S. Kassavetis, E. Papaioannou, S. Logothetidis

 Poster Presentation in E-MRS 2006, Nice, France.

 

43. Scanning Probe Microscopy as a tool for nanomechanics and nanopatterning of soft matter

 K. Mitsakakis, S. Kassavetis, S. Logothetidis

 Poster Presentation in E-MRS 2006, Nice, France.

 

44. Electron Beam Evaporated Pd thin films for Hydrogen Sensors: Properties and Growth Mechanisms

 C. Stylianou, M. Gioti, C. Gravalidis, S. Logothetidis and C. Christofides

 Poster Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006, Thessaloniki, Greece.

 

45. Study of the Electrical Properties of RF reactive plasma

 M. Garganourakis, S. Logothetidis

 Poster Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006, Thessaloniki, Greece.

 

46. Decorative coatings: Color dependency on optical and electronic properties of TiN
N. Kalfagiannis, S. Logothetidis

 Poster Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006 , Thessaloniki, Greece.

 

47. Pentaheptite Carbon Nanotubes

 G. Volonakis, S. Logothetidis, I. Milošević, Z. Popovi, M. Damnjanović

 Poster Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006 , Thessaloniki, Greece.

 

48. Mechanical characterization of BN thin films - Experiments and simulations

 G. Ziganitidis and S. Logothetidis

 Poster Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006 , Thessaloniki, Greece

 

49. Scanning Probe Microscopy as a tool for nanomechanics and nanopatterning of soft matter

 K. Mitsakakis, S. Kassavetis, S. Logothetidis

 Poster Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006, Thessaloniki, Greece.

 

50. Nanomechanical properties of sputtered ZnO thin films

 S. Kassavetis, C. Gravalidis, S. Logothetidis, P. Horvath, G. Kiriakidis

 Poster Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006, Thessaloniki, Greece.

 

51. Structural and stability studies for the N-terminal region (1-57) of HP-NAP,Molecular dynamics simulations

 S. Pentas, F. Kottakis, T. Choli-Papadopoulou, S. Logothetidis and G. Papadopoulos
Poster Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006, Thessaloniki, Greece.

 

52. In vitro evaluation of biocompatibility of amorphous hydrogenated carbon thin films for stent coating, on the scope of platelets’ adhesion and activation

 V.Karagkiozaki, S.Lousinian, S.Logothetidis

 Poster Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006, Thessaloniki, Greece.

 

53. Optical and structural properties of ZnO for transparent electronics

 S. Logothetidis, S. Kassavetis, S. Lousinian, C. Gravalidis, A. Laskarakis, G. Kiriakidis
Oral Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006, Thessaloniki, Greece.

 

54. Optical properties of proteins and real-time protein adsorption study

 S. Lousinian, S. Logothetidis

 Oral Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006, Thessaloniki, Greece

 

55. Flexible Electronic Devices: Basic Principles, Processes and Applications

 A. Laskarakis, S. Logothetidis

 Oral Presentation in 3rd International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies July 2006, Thessaloniki, Greece.

 

56. Nanotechnologies: Advances & Prospects Through Coverging Sciences

 S. Logothetidis

 Invited Presentation in 6th International Conference of the Balkan Physical Union Instabul, Turkey, 22-26 August, 2006.

 

57. Accelerating Nanotechnology Academic Spin-Off creation through Public Funding Initiatives

 M. Chachamidou, S. Logothetidis

 Oral Presentation in 11th International Commercialization of Micro and Nano Systems Conference, COMS 2006, 27-31 August 2005, St. Petersburg, Florida, USA.

 

58. Nanotechnologies: Advances & prospects of the next revolution

 S. Logothetidis

 Invited Presentation in 4th International Student Conference of the Balkan Physical Union, Bodrum, Turkey, 29 August- 1 September 2006.

 

59. Haemocompatibility of Carbon-Based Thin Films

 S. Logothetidis

 Invited presentation in SMAC, Heraklion, Crete, 10-13 September, 2006.

 

60. Surface and Temperature Effect on Protein Adsorption to Amorphous Hydrogenated Carbon Thin Films

 S. Lousinian, S. Kassavetis, S. Logothetidis

 SMAC, Heraklion, Crete, 10-13 September, 2006.

 

61. HRTEM study of diamond nanocrystals growth in amorphous hydrogenated carbon thin films

 I.Tsiaoussis, N. Frangis, S. Kassavetis, S. Logothetidis

 SMAC, Heraklion, Crete, 10-13 September, 2006.

 

62. Color dependency on optical and electronic properties of TiNX Thin Films

 N. Kalfagiannis & S. Logothetidis

 Poster Presentation in Emrs Fall Meeting 4-8 September, Warsaw, Poland.

 

63. Nanotechnology and Future Medical Applications

 S. Logothetidis

 Invited Presentation in 3rd World Congress on Quality in Clinical Practice Thessaloniki, 28 September 2006

 

64. Encapsulation of Flexible Electronics

 S. Logothetidis

 EU-China Workshop on Nanomaterials, Brussels, Belgium, 6-8 October 2006.

 

65. Optical monitoring of Polymer surfaces & Functional nano-layers for roll-to-roll production of Flexible Electronic Devices

 S. Logothetidis

 Invited Presentation in Plastic Electronics 2006, Frankfurt, Germany 23 & 24 October, 2006.

 

66. Nanotechnology: Applications in Architecture

 S. Logothetidis

 European Network enhsa of head of schools of architecture, 23-25 November 2006, Venice, Italy.

 

67. Ionic conduction in LiNbO3/Carbon thin film bilayers and LiCoO2/LiNbO3/Carbon microbatteries

 G. Perentzis, E.E. Horopanitis and L. Papadimitriou

 NanoSingapore 2006: IEEE Conference on Emerging Technologies-Nanoelectronics-Proceedings Vol. 2006, p. 60-63.

 

68. Dielectric properties of e-gun evaporated LiNbO3 thin films

 G. Perentzis, E.E. Horopanitis, L. Papadimitriou, V. Durman, V. Saly and S. Milovska

 Proc. 29th Intern. Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE 2006, St. Marienthal, Germany, P. 64 (2006).

 

69. Optical properties of thermoelectric alkali metal chalcogenide compounds

 E. Hatzikraniotis, T. Kyratsi, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos, M.G. Kanatzidis.Mat. Res. Soc. Symp. Proc, 886, F08.01.1 (2006).

 

 

70. A refined infrared-based criterion for successfully separating natural from synthetic amethyst

 S. Karampelas, E. Fritsch, T. Zorba., K.M. Paraskevopoulos, S. Sklavounos

 Gemological Research Conference organized by the Gemological Institute of America (GIA), August 26-27, 2006, San Diego, California.

 

71. Contributions to the Restoration of the Eighteenth-Century St Athanasius Church in Moschopolis, Albania

 E. Pavlidou, N. Civici, E. Caushi, M. Anastasiou, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos

 21st IIC (International Institute for Conservation for Historic and Artistic Works) International Congress: The Object in Context: Crossing Conservation Boundaries: Contributions to the Munich Congress, 28 August - 1 September 2006 (2006) pp 328.

 

72. The Coloration of Wall Paintings From a Vergina Tomb (Fourth Century BC)

 E. Pavlidou, A. Kyriakou, E. Mirtsou, M. Anastasiou, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos

 21st IIC (International Institute for Conservation for Historic and Artistic Works) International Congress: The Object in Context: Crossing Conservation Boundaries: Contributions to the Munich Congress 28 August - 1 September 2006 (2006) pp 330.

 

73. FTIR Reflectivity spectra of Thermoelectric K2Sb8Se13 crystals

 E. Harzikraniotis, Th. Hassapis, Th. Kyratsi, K. M. Paraskevopoulos, M. G. Kanatzidis

 Proceedings of the 25th International Conference on Thermoelectrics (ICT 2006, Vienna, August 6-10, 2006) (IEEE Vol. Nr 06TH8931, p. 573, 2007).

 

74. n-to-p Transition on K2Bi8-xSbxSe13 Series

 T. Kyratsi, E. Hatzikraniotis, A. Tsiappos, K.M. Paraskevopoulos, M.G. Kanatzidis

 Proceedings of the 25th International Conference on Thermoelectrics (ICT 2006, Vienna, August 6-10, 2006) (IEEE Vol. Nr 06TH8931, p. 590, 2007).

 

75. Incubation of dental ceramic- bioactive glass composite in culture medium: apatite precipitation and growth

 E. Kontonasaki, X. Chatzistavrou, L. Papadopoulou, E. Polychroniadis, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis

 Proceedings of 20th European Conference on Biomaterials, (Sept 27th - Oct 1st 2006, Nantes, France).

 

76. Study of hydroxyl carbonate apatite formation on bioactive glass coated dental ceramics by confocal laser scanning microscopy (CLSM)

 G. A. Stanciu, B. Savu, I. Sandulescu, K. Paraskevopoulos, and P. Koidis,

 Advanced Laser Technologies 2006, edited by Dan C. Dumitras, Maria Dinescu, Vitally I. Konov,

 Proc. of SPIE Int. Soc. Opt. Eng Vol. 6606, 66061K, (2007).

 

77. Investigation of the Hydroxyapatite Growth on Bioactive Glass Surface

 G. A. Stanciu, I. Sandulescu, B. Savu, S. G. Stanciu, K.M. Paraskevopoulos, X. Chatzistavrou, E. Kontonasaki, P. Koidis

 International Conference on Biomedical and Pharmaceutical Engineering 2006 (ICBPE 2006) (Singapore Dec 11-16, 2006)

 Journal of Biomedical and Pharmaceutical Engineering 1, 34 (2007).

 

78. On the crystalline quality improvement of 3C-SiC/Si interface when SiC dissolves into melt

 A. Andreadou, N. Frangis, E.K. Polychroniadis

 Proceedings of the 16th International Microscopy Conference, IMC16, Sapporo, Japan, September 3-8, 2006, p. 1354.

 

79. On the existence of two different compositional modulations in a Ga0.84In0.16As0.12Sb0.88 film grown on GaSb

 S. Konidaris, P. Szczeszek, E.K. Polychroniadis, F. Dimroth

 Proceedings of the 16th International Microscopy Conference, IMC16, Sapporo, Japan, September 3-8, 2006, p. 1355.

 

80. Microstructural study of superhard TiN coatings with TEM and AFM. An explanation of possible failure

 D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, L. Kolaklieva, R. Kakanakov, I. Tsiaoussis, V. Kalaitzidis, E.K. Polychroniadis

 Proceedings of the 16th International Microscopy Conference, IMC16, Sapporo, Japan, September 3-8, 2006, p. 1377.

 

81. On the effect of nanocrystalline ZnO particles on the anticorrosive behaviour of flame sprayed zinc coatings

 D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, I. Tsiaoussis, E. Pavlidou, E.K. Polychroniadis

 Proceedings of the 16th International Microscopy Conference, IMC16, Sapporo, Japan, September 3-8, 2006, p. 1380.

 

82. A SEM study of the effect of silicon on the structure and the anticorrosive performance of zinc hot-dip galvanized coatings

 N. Pistofidis, G. Vourlias, S. Konidaris, E. Pavlidou, E.K. Polychroniadis

 Proceedings of the 16th International Microscopy Conference, IMC16, Sapporo, Japan, September 3-8, 2006, p. 1381.

 

83. A SEM study of the Corrosion Mechanism of Zinc Pack Coatings

 D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, E. Pavlidou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

 Proceedings of the 16th International Microscopy Conference, IMC16, Sapporo, Japan, September 3-8, 2006, p. 1382.

 

84. On the reduction of structural defects in 3C-SiC during growth

 A. Mantzari, C.B. Lioutas, E.K. Polychroniadis,

 A. Schoner Proceedings of the 16th International Microscopy Conference, IMC16, Sapporo, Japan, September 3-8, 2006, p. 1470.

 

85. On the effects of ion milling on clustering in GaSb samples during the specimen preparation for TEM

 G. Zoulis, A. Amariei, J. Schone, E.K. Polychroniadis, N.P. Barradas, V. Corregidor, M.A. Reis, L. Reijnen, R. Brunton

 Proceedings of the 16th International Microscopy Conference, IMC16, Sapporo, Japan, September 3-8, 2006, p. 1471.

 

86. Integrated Laboratory Activities with Measurements, Data Analysis and Modeling in Introductory Physics

 E. Hatzikraniotis and M. Tsakiri,

 GIREP Conferenece on Modelling in Physics and Physics Education, p.70, Asterdam, 2006).

 

87. Investigating Aspects of Modelling in Electrostatics

 E. Petridou, D. Psillos, E. Hatzikraniotis and J.Viiri,

 GIREP Conferenece on Modelling in Physics and Physics Education, p. 71, Asterdam, 2006.

 

88. Laboratory Teaching with Measurements, Data Analysis and Modelling: An Introductory Course for Future Physics Teachers

 M. Tsakiri and E. Hatzikraniotis,

 GIREP Conferenece on Modelling in Physics and Physics Education, p.95, Asterdam, 2006.

 

89. Microstructural Study of TiN Coatings with Transmission and Scanning Electron Microscopy

 D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, L. Kolaklieva, R. Kakanakov, I. Tsiaoussis, E. Pavlidou, E.K. Polychroniadis.

 Proceedings of the International Workshop Nanohard 2006, Plovdiv, Bulgaria, May 28-31 (2006), pp. 11-20

 

90. Effect of Nanocrystalline Oxide Particles on the Anticorrosive Behavior of Plasma Sprayed Zinc and Tin Coatings

 G. Stergioudis, D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, I. Tsiaoussis, El. Pavlidou, E.K. Polychroniadis.

 Proceedings of the 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies (NN06)10-12 July 2006, Thessaloniki, Greece.

 

91. Reconstructions at the 90° partial dislocation core in wurtzite GaN

 I. Belabbas, G. Dimitrakopulos, J. Kioseoglou, A. Béré, J.Chen, Ph.Komninou, P. Ruterana and G. Nouet.

 Photonics West 2007 SPIE2007, San Jose, California (USA), January 23- 25, 2007.

 

92. Iron segregation on a silicate matrix

 P. Kavouras, Th. Kehagias, D. Papadopoulos, Th. Karakostas

 Proceedings of the 16th International Microscopy Congress (IMC16), Sapporo, Japan, September 2006, p. 1948.

 

93. Nanobubbles in tungsten.filaments of incandescent light bulbs studied by ekectrical measurements.

 A. Albanis, B. Subedi and I.Samaras

 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies - NN06, (2006).

 

94. Experimental devices and observations of the total solar eclipse at Kastellorizo

 A. Voulgaris, G. Pistikoudis, J. Nestoros and E. Vanidhis

 Second Solar Orbiter Workshop, Oct. 2006.

Επιστροφή

 

2005 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

1. Stability and topology of scale-free networks under attack and defense strategies

 L.K. Gallos, R. Cohen, P. Argyrakis, A. Bunde, and S. Havlin

 Annual March Meeting of the American Physical Society, Los Angeles, CA, USA (Mar 2005) :

 

2. Stability and topology of scale-free networks under attack and defense strategies

 L.K. Gallos, R. Cohen, P. Argyrakis, A. Bunde, and S. Havlin

 Dynamics Days 2005, Berlin, Germany (25-28 Jul 2005):

 

3. Parameter optimization for efficient Bromine and Sulfur detection in the Near-Infrared spectral range

 George Asimellis, Aggelos Giannoudakos, and Michael Kompitsas

 3rd Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, 6-9 September 2005, Aachen, Germany.

 

4. Structural and optical characterisation of thick InN epilayers grown with a single or two step growth process on GaN(0001)

 A Delimitis, P Gladkov, P Komninou, T Kehagias, J Arvanitidis, S Ves, M Katsikini, E Dimakis, A Georgakilas

 Fall Meeting of the European-Materials-Research-Society (E-MRS), SEP 05-08, 2005.

 

5. Study of the Phase Transformation in Characterized TlSbSe2 Monocrystals

 K. Chrissafis, M. Ozer, E. Vinga, E. Polychroniadis, X. Chatzistavrou, K.M. Paraskevopoulos

 Proceedings of Medicta 2005 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 2-7 July, Thessaloniki (GRECE).

 

6. A built-in current sensor using thin-film transistors

 A.A. Hatzopoulos, S. Siskos, C.A. Dimitriadis, N. Papadopoulos, I. Pappas, and L. Nalpantidis

 Journal of Physics: Conference Series 10, 289 (2005).

 

7. A study of different types of current mirrors using polysilicon TFTs

 I. Pappas, L. Nalpantidis, V. Kalenteridis, S. Siskos, C.A. Dimitriadis, and A.A. Hatzopoulos

 Journal of Physics: Conference Series 10, 373 (2005).

 

8. A simple and continuous current model of polysilicon thin-film transistors for circuit simulation

 A.T. Hatzopoulos, D.H. Tassis, N.A. Hastas, C.A. Dimitriadis, S. Siskos, and A.A. Hatzopoulos

 Journal of Physics: Conference Series 10, 27 (2005).

 

9. A new analogue driver using poly-Si thin-film transistors for active matrix displays

 I. Pappas, V. Kalenteridis, L. Nalpantidis, S. Siskos, C.A. Dimitriadis, and A.A. Hatzopoulos

 XX Conf,. on Design of Circuits and Integrated Systems, Nov. 23-25, 2005 (Lisboa, Portugal).

 

10. Built-in current sensor with reduced voltage drop using thin-film transistors,

 A.A.Hatzopoulos, S.Siskos, C.A.Dimitriadis, N.Papadopoulos

 IEEE Intern. Symposium on Circuits and Systems, May 23-26, 2005 (Kobe, Japan).

 

11. Hot carrier effects in self-aligned and offset gated polysilicon thin-film transistors,

 A.Hatzopoulos, D.Tassis, N.Arpatzanis, C.Dimitriadis, and G.Kamarinos

 2005 MRS Fall Meeting, Boston, USA.

 

12. Study of glasses containing Zn- and Fe- contaminated Electric Arc Furnace Dust by means of μ-XRF mapping and μ-XAFS

 F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura, P. Kavouras, Th. Kehagias, Ph. Komninou, Th. Karakostas and A. Erko

 Proceedings International Conference on Engineering for Waste Treatment, p.A112 (2005).

 

13. Identification of materials and techniques of late-Byzantine and post- Byzantine wall paintings in Albania, with spectroscopic methods

 N. Civici, K. Paraskevopoulos, T. Zorba, T. Dilo, F. Stamati, M. Anastasiou, M. Arapi

 Proceedings of 8th International Conference on Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage: ART'05 May 15-19, 2005, Lecce /Italy p. B-165 (2005)

 

14. Onoufrios, the famous XVI’s Century Iconographer, creator of the «Berati School»: Studying the Technique and Materials used in Wall Paintings of Inscribed Churches E-MRS

 E. Pavlidou, M. Arapi, T. Zorba, M. Anastasiou, N. Civici, F. Stamati, K.M. Paraskevopoulos

 Materials Science and Cultural Heritage Strasbourg May 31 -June 3, 2005

 (Oral presentation).

 

15. Technique and Palette of XIIIth Century Painting in Monastery of Mileseva

 T. Zorba, E. Pavlidou, M. Stanojlovic, D. Bikiaris, K.M. Paraskevopoulos, V. Nikolic, P.M. Nikolic

 E-MRS Materials Science and Cultural Heritage Strasbourg May 31 -June 3, 2005

 (Oral presentation).

 

16. Electronic Transport Properties Aspects and Structure of Polymer-Fullerene based organic semiconductors for Photovoltaic Devices

 G. Adamopoulos, T. Heiser, U. Giovanella, K.I. van Wetering, C. Brochon, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos and G. Hadziioannou

 E-MRS Thin Film and nano- structured materials for photovoltaics Strasbourg May 31 -June 3, 2005.

 

17. Far infrared properties of sintered NiO

 M.V. Nikolic, K.M. Paraskevopoulos, T.Zorba, P.M. Nikolic, V. Blagojevic, M.M. Ristic

 IX Conference of the European Ceramic Society (Ninth ECERS) (19-23 June 2005, Portoroz, Slovenia).

 

18. Phase Transformation in Cu2-xSe: A DSC Examination

 K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, C. Manolikas

 Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis p. 343 (2005).

 

19. Crystallization Process dependence on Particle Size: The System SiO2-Na2O-CaO-P2O5

 X. Chatzistavrou, T. Zorba, K. Chrissafis, E. Kontonasaki, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos

 Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis p. 373 (2005).

 

20. Comparative Examination of Historic Plasters from Balkan Peninsula Byzantine Monuments: TG-DTA and FTIR Analyses

 M. Anastasiou, Th. Hasapis, T. Zorba, K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos

 Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis p. 238 (2005).

 

21. Effect of Alumina addition on Bioactive Glass Thermal Behaviour

 X. Chatzistavrou, T. Zorba, K. Chrissafis, E. Pavlidou, E. Kontonasaki, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos.

 Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis p. 200 (2005).

 

22. Phase Changes during Thermal Treatment of Iron Wastes from Steel Pickling Lines

 C. Sikalidis, T. Zorba, K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos

 Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis p.441 (2005).

 

23. Modifying Dental Porcelain Through Bioglass: Changes in Thermal Properties

 X. Chatzistavrou, K. Chrissafis, E. Polychoniadis, E. Kontonasaki, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos

 Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis p. 206 (2005).

 

24. Expression of bioactivity and biocompatibility testing of bioactive glass modified zinc phosphate luting cement

 E. Kontonasaki, K. Papazisis, L. Papadopoulou, T. Zorba, P. Garefis, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis

 18th International Symposium of Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 18) (Dec 5-8, 2005, Kyoto, JAPAN).

 

25. Attachment and Proliferation of Human Periodontal Ligament Fibroblasts on Fibronectin- coated Bioactive Glass Modified Ceramics

 E. Kontonasaki, A. Sivropoulou, L. Papadopoulou, P. Garefis, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis

 18th International Symposium of Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 18) (Dec 5-8, 2005, Kyoto, JAPAN).

 

26. Effect of bioactive glass/cement weight ratio on bioactivity and biocompatibility of a bioactive glass modified glass ionomer cement

 E. Kontonasaki, L. Papadopoulou, T. Zorba, E. Siarampi, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis

 18th International Symposium of Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 18) (Dec 5-8, 2005, Kyoto, JAPAN).

 

27. Surface Topography characterization of apatite formation on bioactive glass modified dental ceramics using Confocal Laser Scanning (CLSM) and Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM)

 G. Stanciu, S. Stanciu, C. Dan, K.M. Paraskevopoulos, X. Chatzistavrou, E. Kontonasaki, P. Koidis

 18th International Symposium of Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 18) (Dec 5-8, 2005, Kyoto, JAPAN).

 

28. Surface and bulk contributions in the crystallization process of a bioactive glass

 X. Chatzistavrou, E. Kontonasaki, K. Chrissafis, T. Zorba, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos

 18th International Symposium of Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 18) (Dec 5-8, 2005, Kyoto, JAPAN).

 

29. Sintered Hap/BG composites: Thermal Analysis and Bioactivity

 X. Chatzistavrou, K. Chrissafis, E. Kontonasaki, T. Zorba, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos.

 18th International Symposium of Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 18) (Dec 5-8, 2005, Kyoto, JAPAN).

 

30. On the Analysis of Thermal Conductivity: Models and Applications in K2Sb8Se13

 E. Hatzikraniotis, N. Chionidis, T. Kyratsi, K.M. Paraskevopoulos, M.G. Kanatzidis

 Proceedings of the 3rd European Conference on Thermoelectrics (ECT 2005) p. 61 (2005).

 

31. Growth of ß-FeSi2 particles on silcon by reactive deposition epitaxy

 N.Z. Vouroutzis, T.T. Zorba, C.A. Dimitriadis, K.M. Paraskevopoulos, L. Dózsa, G. Molnár

 In the book Semiconductor Nanocrystals vol. 1: Proceedings of the 1st International Workshop on Semiconductor Nanocrystals, (SEMINANO2005) (September 2005, Budapest) Editors B. Podor, A.J. Horvath, P. Basa p. 71 (2005)

 

32. Optical properties of thermoelectric alkali metal chalcogenide compounds K2Bi8-xSbxSe13

 E. Hatzikraniotis, T. Kyratsi, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos, M.G. Kanatzidis

 Proceedings of the 2005 MRS Fall Meeting (Boston, USA Nov. 28- Dec 2, 2005). (in press).

 

33. Phase separation and micronisation study of the ternary system Poly

 ( L-Lactic Acid)+ Carbon Dioxide+Dichloromethane

 K. Kalogiannis, E. Pavlidou and G. Panayiotou

 7th Med. Conf. On Calorimetry and Thermal Analysis-MEDICTA 2005, p. 98-102.

 

34. Morphology and Thermal Characteristics of Poly(L-Lactic Acid)/Layered Silicate Nanocomposite scaffolds for Tissue Engineering

 I Tsivintselis, S.I. Marras, I. Zuburtikudis, E. Pavlidou and C. Panayiotou

 7th Med. Conf. On Calorimetry and Thermal Analysis-MEDICTA 2005, p. 103-108.

 

35. Physicochemical Characterization of Solid Dispersions of Felodipine and Hesperetin with Low Drug Content.

 D. Bikiaris, G. Papageorgiou, A. Stergiou, E. Pavlidou, E. Karavas, F. Kanaze, M. Georgarakis

 7th Med. Conf. On Calorimetry and Thermal Analysis-MEDICTA 2005, p. 172-176.

 

36. The Usage of Lead (Pb) and Tin (Sn) for the Quality Improvement of Hot-Dip Galvanized Wires

 N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, K Chrissafis, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis, D. Tsipas.

 7th Med. Conf. On Calorimetry and Thermal Analysis-MEDICTA 2005, p. 337-341.

 

37. Study of the Formation Mechanism of Zinc Pack Coatings

 N. Pistofidis, G. Vourlias, D. Chaliambalias, E. Pavlidou, K Chrissafis, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis, D. Tsipas.

 7th Med. Conf. On Calorimetry and Thermal Analysis-MEDICTA 2005, p. 385-389.

 

38. The usage of Lead (Pb) and Tin (Sn) for the quality improvement of hot-dip galvanized wires

 N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, K. Chrissafis, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis, D. Tsipas

 Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Medicta 2005, July 2-6, 2005, Thessaloniki.

 

39. Electron microscopy study of (Fe-Co)-Nb-Si-B alloys

 D.M. Kepaptsoglou, E.K. Polychroniadis, K.G. Efthimiadis, P. Svec, E. Hristoforou

 Proceedings of the 3rd International Workshop on Amorphous and Nanocomposite Magnetic Materials ANMM 2005, September 19-21, 2005, Iasi, Romania.

 

40. A novel method for the deposition of zinc coatings on low carbon steels

 D. Chaliampalias, N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis, D. Tsipas

 Proceedings of the 5th Coatings Conference, October 5-7, 2005, Chalkidiki.

 

41. The role of alkali content in the devitrification mechanisms of SiO2-Fe2O3-Na2O-PbO system

 P. Kavouras, Th. Kehagias, K. Chrissafis, S. Kokkou, Ph. Komninou, Th. Karakostas, Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, ed. M. Lalia-Kantouri, Ziti Publishing, Thessaloniki, Greece, p. 349, 2005

 

42. ¨Properties of β-FeSi2 quantum structures grown on silicon

 L. Dozsa, G. Lolnar, A.L. Coth, E. Horvath, Z. Osvath, N. Vouroutzis, K.M. Paraskevopoulos, L. Papadimitriou and C. Dimitriadis

 Mathematics, Physics and Chemistry, Vol. 204, p. 331 (2006).

 

43. Haemocompatibility of amorphous carbon thin films, optical properties and adsorption mechanisms of blood plasma proteins

 S. Lousinian, S. Logothetidis, A. Laskarakis and M. Gioti

 Oral Presentation in EMRS 2005 SYMPOSIUM H, May 31 - June 5, 2005, Strasbourg, France.

 

44. Early stages of human plasma proteins adsorption on biocompatible thin films probed by atomic force microscope

 K. Mitsakakis, S. Lousinian and S. Logothetidis

 Oral Presentation in EMRS 2005 SYMPOSIUM H, May 31 - June 5, 2005, Strasbourg, France.

 

45. Investigation of microstructural characteristics in CrN/TiN superlattices

 K. Sarakinos1, S. Logothetidis and N. Kalfagiannis

 Oral Presentation in EMRS 2005 SYMPOSIUM K, May 31 - June 5, 2005, Strasbourg, France.

 

46. High resolution electron microscopy of CrN-TiN thin films grown on Si(100) by rf magnetron sputtering

 N. Frangis, D. Papapetros, I. Tsiaoussis and S. Logothetidis

 Poster Presentation in EMRS 2005 SYMPOSIUM K, May 31 - June 5, 2005, Strasbourg, France.

 

47. Near-surface mechanical properties and surface morphology of amorphous carbon ultra-thin films

 S. Kassavetis, G. Matenoglou, S. Logothetidis and S. Kennou

 Oral Presentation in EMRS 2005 SYMPOSIUM K, May 31 - June 5, 2005, Strasbourg, France.

 

48. Optical investigations of the effect of temperature and plasma conditions on the growth of sp3-bonded BN thin films

 A. Laskarakis, S. Logothetidis and S. Kassavetis

 Oral Presentation in EMRS 2005 SYMPOSIUM K, May 31 - June 5, 2005, Strasbourg, France.

 

49. Characterization of Si nanocrystals into SiO2 matrix

 Gravalidis C., Logothetidis S., Hatziaras N., Laskarakis A., Frangis N. and Tsiaousis I.

 Poster Presentation in EMRS 2005 SYMPOSIUM P, May 31 - June 5, 2005, Strasbourg, France.

 

50. Investigation of the optical anisotropy of PET and PEN films by Vis-FUV to IR spectroscopic ellipsometry

 A. Laskarakis and S. Logothetidis

 Oral Presentation in EMRS 2005 SYMPOSIUM P, May 31 - June 5, 2005, Strasbourg, France.

 

51. Polymeric Substrates & Encapsulation for Flexible Electronics: Bonding Structure - Surface Modification & Functional Nanolayer growth

 S. Logothetidis

 Oral Presentation in International Conference on NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES (NN 2005) Crete, Greece; June 14 - 18, 2005.

 

52. Future prospects of Nanotechnology Spin-Offs creation: a small country approach

 M. Chachamidou and S. Logothetidis

 Oral Presentation in International Commercialization of Micro and Nano Systems, August 21-25, 2005, Baden Baden Germany.

 

53. Surface characteristics and tribology study of metal oxide thin films

 P. Horvath, G. Kiriakidis, M. Suchea, S. Christoulakis, S. Kassavetis and S. Logothetidis

 Oral Presentation in Micro-tribology Conference, 5 - 6 September 2005, Karwica, Poland.

 

54. Surface Modification of polycarbonate by plasma treatment for optical applications

 Laskarakis, C. Gravalidis, S. Kassavetis and S. Logothetidis

 Poster Presentation in E-MRS Fall Meeting, 5 - 9 September 2005, Warsaw, Poland.

 

55. X-ray diffuse scattering investigation of PTFE surfaces

 C. Gravalidis and S. Logothetidis

 Oral Presentation in E-MRS Fall Meeting, 5 - 9 September 2005, Warsaw, Poland.

 

 56. Haemocompatibility of biocompatible thin films and Blood Plasma Protein Adsorption Studies by Spectroscopic Ellipsometry and Atomic Force Microscopy

 S. Logothetidis, S. Lousinian, K. Mitsakakis, A. Laskarakis and M. Gioti

 Poster Presentation in ESB Biomaterials, September 11-15 2005, Sorrento, Italy.

 

57. Nanoindentation and Atomic Force Acoustic Microscopy studies of Carbon based Thin films and Multilayers

 S. Kassavetis and S. Logothetidis

 Poster Presentation in Instrumented Indentation Testing In Materials Research and Development, 9 -14 Octomber 2005, Fodele - Crete, Greece.

 

58. Nanomechanical and tribological properties of inorganic/polymeric systems

 S. Kassavetis, S. Logothetidis, S. Lioulias, and K. Mitsakakis

 Poster Presentation in Instrumented Indentation Testing In Materials Research and Development, 9 -14 October 2005, Fodele - Crete, Greece.

 

59. Nanoindentation Lithography on the Surface of Soft Thin films and Polymers

 K. Mitsakakis, S. Kassavetis and S. Logothetidis

 Poster Presentation in Instrumented Indentation Testing In Materials Research and Development, 9 -14 October 2005, Fodele - Crete, Greece.

 

60. Nanoindentation hardness and Surface Characteristics of Metal Oxide Thin Films

 P. Horvath, M. Suchea, S. Christoulakis, S. Kassavetis, G. Kiriakidis and S. Logothetidis

 Oral Presentation in Instrumented Indentation Testing In Materials Research and Development, 9 -14 October 2005, Fodele - Crete, Greece

 

61. Optical Monitoring of the Surface Modification of Polymeric Materials for Flexible Electronics Applications

 Laskarakis, C. Gravalidis, S. Kassavetis and S. Logothetidis

 Poster Presentation in MRS Fall Meeting, Boston (U.S.A.), 29 November - 3 December 2005

 

62. Surface and sub-surface nanomechanical properties of amorphous carbon thin films

 S. Kassavetis, and, S. Logothetidis

 Poster Presentation in MRS Fall Meeting, Boston (U.S.A.), 29 November - 3 December 2005

 

63. Thermal degradation and mechanical properties of biodegradable and iocompatible polymer clay nanocomposities

 S.I. Marras, I. Zuburtikudis, N. Vouroutzis, N. Frangis and C. Panayiotou

 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Thessaloniki- Greece, (July 2005).

 

64. An automated Acquisition Setup for the Analysis of Chaotic Systems

 S.G. Stavrinides, Th. Laopoulos and A. N. Anagnostopoulos

 IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, 7-8 Sept. 2005, Sofia, Bulgaria.

Επιστροφή

 

2004 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

1. Modeling of impedance spectroscopic data as a means of determining the electrical properties of multiple phases in solid state ionic concuctors

 E.E. Horopanitis, G. Perentzis and L. Papadimitriou

 5th ABA-2004 (Advanced Batteries ande Accumulatyors) Conference, June 2004, Brno-Czech Republic, p. 34 (2004).

 

2. Influence of annealing temperature and substitution of Mn with Al in the spinel LiMn2O4 cathode powders

 G. Perentzis, E.E. Horopanitis and L. Papadimitriou

 5th ABA-2004 (Advanced Batteries ande Accumulatyors) Conference, June 2004, Brno-Czech Republic, p. 162 (2004).

 

3. Rare Earth Aluminum Garnets: Raman and IR Investigation

 S. Ves, K. Papagelis, J. Arvanitidis, D. Christofilos and G.A. Kourouklis

 Proceedings of the XVI National Symposium on Condensed Matter Physics of Serbia Montenegro (Sokobanja-Serbia), p. 288-291, Invited.

 

4. Surface and interface properties of amorphous carbon layers on rigid and flexible substrates
S. Logothetidis
Invited talk in EMRS 2004 SYMPOSIUM J, May 24 - 28, 2004, Strasbourg, France.

 

5. Effects of energetic species during the growth of Nitrogenated amorphous carbon thin films on their Nanomechanical properties
C. Charitidis, P. Patsalas, S. Logothetidis,
Poster Presentation in EMRS 2004 SYMPOSIUM J, May 24 - 28, 2004, Strasbourg, France.

 

6. Nanomechanical and nanotribological properties of carbon based films
C. Charitidis, S. Logothetidis,
Oral Presentation in EMRS 2004 SYMPOSIUM J, May 24 - 28, 2004, Strasbourg, France.

 

7. Field emission properties of sputtered tetrahedral amorphous carbon films deposited at room temperature
 N. Konofaos, E.K. Evangelou, C.A. Dimitriadis, P. Patsalas and S. Logothetidis
Poster Presentation in EMRS 2004 SYMPOSIUM J, May 24 - 28, 2004, Strasbourg, France.

 

8. An electrical, optical and epr study of room temperature deposited CNx films on Si
N. Konofaos, I. Deliyianakis, E.K. Evangelou, M. Gioti, S. Logothetidis,
Poster Presentation in EMRS 2004 SYMPOSIUM J, May 24 - 28, 2004, Strasbourg, France.

 

9. Electronic and optical properties of a-C from tight-binding molecular dynamics simulations
C. Mathioudakis, P.C. Kelires, M. Gioti, P. Patsalas, S. Logothetidis
Oral Presentation in EMRS 2004 SYMPOSIUM J, May 24 - 28, 2004, Strasbourg, France.

 

10. Electronic structure and optical properties of amorphous carbon: an ellipsometry study
E. Pavlopoulou, P. Patsalas, M. Gioti, S. Logothetidis, I. Pocsik, J. Robertson and S. Kennou
Oral Presentation in EMRS 2004 SYMPOSIUM J, May 24 - 28, 2004, Strasbourg, France.

 

11. Optical and nanomechanical study of anti-scratch layers on polycarbonate lenses
C. Charitidis, A. Laskarakis, S. Kassavetis, C. Gravalidis and S. Logothetidis
Poster Presentation in EMRS 2004 SYMPOSIUM J, May 24 - 28, 2004, Strasbourg, France.

 

12. Haemocompatibility studies on carbon-based thin films by ellipsometry
Logothetidis S., M. Gioti, S. Lousinian, and S. Fotiadou
Oral Presentation in EMRS 2004 SYMPOSIUM J, May 24 - 28, 2004, Strasbourg, France.

 

13. Nanostructured carbon matches for soft and hard matter applications
S. Logothetidis
Invited talk in XVI National Symposium on Condensed Matter Physics-SFKM 2004 Sokobanja, 20.9.-23.9.2004.

 

14. Surface and interface morphology and structure of amorphous carbon thin and multilayer films
P. Patsalas, S. Logothetidis, and P.C. Kelires
Invited talk in XVI National Symposium on Condensed Matter Physics-SFKM 2004 Sokobanja, 20.9.-23.9.2004.

 

15. Optical and electronic properties of polymeric materials
A. Laskarakis, S. Logothetidis and M. Gioti
Invited talk in XVI National Symposium on Condensed Matter Physics-SFKM 2004 Sokobanja, 20.9.-23.9.2004.

 

16. Topography of amorphous carbon surfaces, ultra-thin films and multilayer structures
P. Patsalas, S. Logothetidis, P.C. Kelires
Oral Presentation in SMAC, September 9-10, 2004, Trento, Italy.

 

17. Current Situation and future prospects of Nanotechnology in Greece
S. Logothetidis, M. Chachamidou
Poster Presentation in 1st International Conference Nanoroadmap - Present situation and Forecasts of Nanotechnology in:Materials, Health and Medical Systems, Energy, November, 4-5, 2004, Rome, Italy.

 

18. Real-time monitoring and sensing of the growth processes of oxides on polymeric substrates
M. Gioti and S. Logothetidis

 Oral Presentation in ΜΜΝ, November 14-17, 2004, Athens, Greece.

 

19. Mechanical and tribological testing of nanolaminated Carbon based films for protection of optical systems
S. Kassavetis, P. Patsalas, S. Logothetidis
Oral Presentation in MRS Fall Meeting, Boston (U.S.A.), 29 November - 3 December 2004.

 

20. Structural factors determining the nanomechanical performance of transition metal nitride films
K. Sarakinos, S. Kassavetis, P. Patsalas*, S. Logothetidis
Oral Presentation in MRS Fall Meeting, Boston (U.S.A.), 29 November - 3 December 2004.

 

21. Surface patterns and morphological evolution of Titanium Nitride islands in the pre-coalescence growth regime
P. Patsalas and S. Logothetidis
Oral Presentation in MRS Fall Meeting, Boston (U.S.A.), 29 November - 3 December 2004
.

 

22. A post-Byzantine icon of St. Nicholas painted on a leather support. Microanalysis and characterization of technique

 V. Ganitis, E. Pavlidou, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos, D. Bikiaris

 Proceedings of the ICOM-CC Interim Meeting of Textiles, Leather and Legal Issues (Athens 2004) (in Press).

 

23. Investigation of Increasing Hydroxyapatite Formation by Confocal Laser Scanning Microscopy and Scanning Electron Microscopy

 P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos, M. Sararoiu, C. Dan, G.A. Stanciu

 Focus on Microscopy (FOM 2004) Philadelphia (USA) (April 2004).

 

24. Detailed Study of the Ga low compositional substitution by In in Sb polycrystalline semiconductor

 A. Amariei, X. Chatzistavrou, Al. Stavrinadis, O. Valasiades, K.M. Paraskevopoulos, E.K. Polychroniadis

 7th International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compound Semiconductor Materials & Technologies EXMATEC 04 (Montpellier June 2004). Proceedings in Physica Status Solidi.

 

25. Conservation and Technical Examination: A post-Byzantine Icon of St. Nicholas painted on a Leather Support

 V. Ganitis, E. Pavlidou, F. Zorba, K.M. Paraskevopoulos and D. Bikiaris.

 Proceedings of the International Conference ART IN CHURCH. Problems of Preservation and Restoration. Saint Petersburg, Russia (2004) (in Press)

 

26. On the synthesis and characterization of polycrystalline GaSb suitable for TPV applications

 A. Mitric, T. Duffar, A. Amariei, X. Chatzistavrou, E. Pavlidou, K.M. Paraskevopoulos, E.K. Polychroniadis

 7 th International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-7) (Iasi - Romania, June 2004). Proceedings in Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (JOAM).

 

27. Vibrational Spectroscopy in the study of Minerals. (Invited Talk)

 T. Zorba, K. Paraskevopoulos

 Proceedings of the 5th International Summer School on Physics of Advanced Materials Thessaloniki, (July 2004) (In Press).

 

28. Comparative Spectroscopic Study of Carbonate Rocks from Western Macedonia in Greece

 K. Dagounaki, T. Zorba, M. Anastasiou, X. Chatzistavrou, K. Paraskevopoulos

 Proceedings of the 5th European Conference on Minerals and Spectroscopy (ECMS), Vienna 2004, Mitt. Osterr. Miner. Ges. V. 149 p. S22 (2004).

 

29. The estimation of volcanic glass content in natural materials using PXRD and FTIR techniques

 A. Drakoulis, N. Kantiranis, A. Filippidis, A. Stergiou, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos, C. Squires

 Proceedings of the 5th European Conference on Minerals and Spectroscopy (ECMS), Vienna 2004, Mitt. Osterr. Miner. Ges. V. 149 p. S26 (2004).

 

30. Properties of β-FeSi2 Quantum Structures Grown on Silicon

 L. Dosza, G. Molnar, A. Toth, E. Horvath, Z. Osvath, N. Vouroutzis, K. Paraskevopoulos, C.A. Dimitriadis, L. Papadimitriou

 NATO-ASI Nanostructured and Advanced Materials for Application in Sensor, Optoelectronic and Photovoltaic Technology Sozopol (2004)

 Proceedings in special volume in NATO Science Series.

 

31. Thermoelectric Properties of β-K2Bi8-xSbxSe13 Solid Solutions. A promising Series for High Temperature Applications

 T. Kyratsi, D-Y Chung, J.S. Dyck, C. Uher, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos, M.G. Kanatzidis

 Proceedings of the 8th European Workshop on Thermoelectrics of European Thermoelectric Society (Krakow, Poland 2004).

 

32. Confocal Laser Scanning Microscopy used to investigate the hydroxycarbonate apatite layer formation on the bioactive glass surface

 G.A. Stanciu, I. Sandulescu, S. Stanciu, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis

 VIII International Conference on Optics Within Life Sciences (OWLS) Melbourne, Australia (Nov. 28 - Dec. 1, 2004).

 

33. Study of the phases formed during the growth of thick coatings with coarse grained tin

 G. Vourlias, N. Pistofidis, P. Patsalas, E. Pavlidou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

 EMRS Spring Meeting, Strasbourg, 2004.

 

34. Formation of MnS Clusters into Laumontite Zeolite

 F. Iacomi, A. Vasile, C. Radoi, E. Pavlidou, V. Vouroutzis, Ch. Lioutas, E.K. Polychroniadis.

 7th Int. Conf. On Physics of Advanced Materials, 10-12 June 2004, Romania.

 

35. A SEM study of the structure characteristics of in situ Al matrix composites

 E. Pavlidou, G. Vourlias, N. Pistofidis, G. Stergioudis.

 13th Eur. Microsc. Congr., August 22-27 (2004), Belgium, p.717-718.

 

36. Electron microscopic investigation of mineral phases formed during the sorption of uranium from aqueous solutions on nanocrystalline Al- and Fe- doped titanium phosphates

 E. Pavlidou, S. Makridis, G. Galios, S. Sarri, D. Zamboulis, I. Zhuravlev and V.V. Strelko

 13th Eur. Microsc. Congr., August 22-27 (2004), Belgium, p.509-510

 

37. Microscopy as a tool for the documentation of old mortars

 E. Pavlidou, M. Stefanidou and I. Papayianni

 13th Eur. Microsc. Congr., August 22-27, p. 855-856 Belgium (2004).

 

38. Μechanical properties and morphological examination of isotactic poly-propylene /SiO2 Nanocomposites containing PP-G-MA as compatibilizer

 E. Pavlidou, D. Bikiaris, A. Vassiliou and G. Karayannidis.

 2nd Conf. on Microelectronics, Microsystems and Nanotechnology (MMN 2004), Athens, p. 77.

 

39. A simple and continuous on-state current model of polysilicon thin-film transistors for circuit simulation

 A.T. Hatzopoulos, D.H. Tassis, N.A. Hastas, C.A. Dimitriadis, S. Siskos, and A.A. Hatzopoulos,

 MMN Conf., Athens, 2004.

 

40. A built-in current sensor using thin-film transistors

 A.A. Hatzopoulos, S. Siskos, C.A. Dimitriadis, N. Papadopoulos, I. Pappas, and L. Nalpantidis

 MMN Conf., Athens, 2004.

 

41. Enhanced Halogen Detection in the Visible and Infrared spectral range

 G. Asimellis, S. Hamilton, A. Giannoudakos and M. Kompitsas

 3rd International Conference on LIPS, 28 September-1 October 2004, Malaga, Spain.

 

42. Studies of ultra shallow N+-P junctions formed by low-energy As-implantation

 D. Girginoudi, N. Georgoulas, A. Thanailakis and E.K. Polychroniadis Proceedings of the E-MRS Spring Meeting 2004, Strasbourg, France, May, 24-28, 2004.

 

43. Potential of Vapour-Liquid-Solid mechanism for silicon carbide homoepitaxy at low temperature

 C. Jacquier, G. Ferro, M. Zielinsky, J. Camassel, J. Stoemenos, E.K. Polychroniadis, P. Godignon, F. Abdou, F. Cauwet, Y. Monteil

 Proceedings of the 14th International Conference on Crystal Growth, Grenoble, France, August 9-13, 2004.

 

44. 3C-SiC crystal grown with a Solution Growth - Float Zone method

 J.L. Santailler, A. Serres, B. Ferrand, A. Basset, J. Pesenti, C. Balloud, J. Camassel, A. Mantzari and E.K. Polychroniadis

 Proceedings of the 14th International Conference on Crystal Growth, Grenoble, France, August 9-13, 2004.

 

45. Ferroelectric properties of organic materials: investigation on microtubules

 I. Samaras

 Workshop on Quantum Biological Optoelectronics, 19-22 April, 2004, U.K.

 

46. Thin film Technology and Nanotechnoloty Preditions

 S. Logothetidis, M. Chachamidou and E. Georgalis

 Poster Presentation in 1st International Conference Nanoradmap - Present situation and Forecasts of Nanotechnology in: Materials, Health and Medical Systems, Energy, November, 4-5, 2004, Rome, Italy.

 

47. Electron diffraction and HREM study of the catalytic system LaMnO3-CeO2-PdOx

 Ch. B. Lioutas, N. Vouroutzis, N. Frangis, E. Tzibilis, N. Moschoudis and S. Papachristou

 Proc. of the 13th European Microscopy Congress (Antwerp, 22-27 August 2004), Vol. II, p. 137-138, Antwerp 2004.

 

48. High Resolution Electron Microscopy (HREM) of thin CeO2 films on Si(100)

 I. Tsiaoussis, N. Frangis, P. Patsalas and S. Logothetidis

 Proc. of the 13th European Microscopy Congress (Antwerp, 22-27 August 2004), Vol. II, p. 409-410, Antwerp 2004.

 

49. The two dimensional superstructure of CuAgSe

 N. Vouroutzis, N. Frangis, C. Manolikas and G. Van Tendeloo

 Proc. of the 13th European Microscopy Congress (Antwerp, 22-27 August 2004), Vol. II, p. 499-500, Antwerp 2004.

 

50. Computational study of energy transfer in two dimensional J-aggregates, in Organic Molecular Solids: Excited Electronic St

 

Επιστροφή