ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Έρευνα - Ερευνητικά Προγράμματα

 

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα ερευνητικά προγράμματα με εξωπανεπιστημιακή χρηματοδότηση, για τα έτη:

2010    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.    Noe FlexNet-Δίκτυο αριστείας για την ανάπτυξη γνώσης σχετικά με βελτιωμένη ενσωμάτωση συστημάτων για εύκαμπτα οργανικά και μεγάλης κλίμακας ηλεκτρονικά (FOLAE) και της αξιοποίησης τους

       Πρόγραμμα:  2010 – 2012

       Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 295.309

       Διάρκεια: 36 μήνες

       Έναρξη: 01.01.2010

 

2.    Ερευνητική μονάδα "Νανοδομημένα συστήματα υλικών"

       Πρόγραμμα:  2010 – 2012

       Χρηματοδότηση: ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 65.460 €

       Διάρκεια: 48 μήνες

       Έναρξη: 01.11.2010

 

3.    Ανάπτυξη και ολοκλήρωση διαδικασιών και τεχνολογιών για την παραγωγή χαμηλού κόστους και ευρείας περιοχής οργανικών ευέλικτων ηλεκτρονικών

       Πρόγραμμα:  2010 – 2011

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 23.400 €

       Διάρκεια: 8 μήνες

       Έναρξη: 01.07.2010

 

4.    Δίκτυο Ελληνικής Συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή "Extreme Light Infrastructure"

       Πρόγραμμα:  2010 – 2011

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 6.000 €

       Διάρκεια: 12 μήνες

       Έναρξη: 20.01.2010

 

 

5.    Εθνικό Δίκτυο Αριστείας Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων

       Πρόγραμμα:  2010 – 2011

       Χρηματοδότηση: ΕΔΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 5.000 €

       Διάρκεια: 9 μήνες

       Έναρξη: 03.05.2010

 

6.    Διεπιφάνειες προηγμένων ημιαγωγών ΙΙΙ-Ν χωρίς πεδία πόλωσης

       Πρόγραμμα:  ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ  (2010 – 2013 )

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Γ. Δημητρακόπουλος

       Ποσό: 45.000 €

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη: 01.09.2010

 

7.    Νέα σύνθετα βιοκεραμικά υλικά για οδοντιατρικές αποκαταστάσεις

       Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ  (2010 – 2013)

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Παρασκευόπουλος

       Ποσό: 45.000 €

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη: 2010

 

8.    Effect of pulmonary diseases on the bonding environment of Zn in human nails

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility HASYLAB under the “Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS”

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Κατσικίνη

       Ποσό:  €

       Διάρκεια:

       Έναρξη:

 

9.    Effect of lung cancer on the bonding environment of Fe in human nails

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility SLS under the “Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS”

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Κατσικίνη

       Ποσό:  €

       Διάρκεια:

       Έναρξη:

 

10.    EXAFS study of nonporous filters used for the removal of As from water

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility BESSY-II under the “Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS”

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ε. Παλούρα

       Ποσό:  €

       Διάρκεια:

       Έναρξη:

 

11.    Determination of the bonding environment of Cu in Cu-Zr bulk metallic glasses

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility BESSY-II under the “Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS”

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ε. Παλούρα

       Ποσό:  €

       Διάρκεια:

       Έναρξη:

 

12.   Large Area silicon carbide Substrates and heTeroepitaxial GaN for POWER device applications (LAST-POWER)

       Πρόγραμμα: ENIAC JU

       Χρηματοδότηση: European Commission

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ε.Κ. Πολυχρονιάδης

       Ποσό: 90.000  €

       Διάρκεια: 2010-2013

       Έναρξη: 2010

 

13.   Low frequency noise in advanced CMOS/SOI nanoscale multi-gate devices         and noise modeling for applicatiuons in electronic circuits

       Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (2010-2013)

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Χ. Δημητριάδης

       Ποσό: 45.000  €

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη: 2010

 

Επιστροφή

 

2009    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.    Materials for robust GaN (Υλικά για νιτρίδια του Γαλλίου υψηλής αντοχής)

       Πρόγραμμα: 2009-2011 - Υπεργολαβία στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας  (ΙΤΕ)

       Χρηματοδότηση: Ευρωπαική Ένωση

       Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Α. Γεωργακίλας  (Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης)

       Ύψος χρηματοδότησης: 36.000 euro

       Έναρξη: 01/02/2009 Διάρκεια: Έως 30/06/2011

 

2.    Dissemination of remote nad virtual Laboratories for Academic Education in Natural Sciences and Engineering LILA)

       Πρόγραμμα:  2009 - 2011

       Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 340.000  euro

       Διάρκεια: 30 μήνες

       Έναρξη: 15.05.2009

  

3.    Ανάπτυξη υπερυπολογιστικής υποδομής στην Ευρώπη

       Πρόγραμμα:  2009 - 2011

       Χρηματοδότηση: ΕΔΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 24.000  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη: 25.05.2009

 

4.    High Temperature Nanocomposite Materials for Thermoelectric Power Generation (THERMO-PRESS)

       Πρόγραμμα:  2009 - 2013, Cooperation with Dept of Mech. & Man. Engineering, University of Cyprus

       Χρηματοδότηση: Cyprus Research Promotion Foundation

       Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Παρασκευόπουλος

       Ποσό: 400.000  euro

       Διάρκεια: 5 έτη

       Έναρξη: 2009

 

5.    Micro-XAFS study of the effect of pulmonary diseases on the human nails

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility SLS under the Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Κατσικίνη

       Ποσό:   euro

       Διάρκεια: 6 μήνες

       Έναρξη: 1/1/2009

 

6.    Fe K edge micro-XAFS study of the effect of lung cancer on the human nails

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility SLS under the Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Κατσικίνη

       Ποσό:   euro

       Διάρκεια: 6 μήνες

       Έναρξη: 1/7/2009

 

7.    'Effect of pulmonary diseases on the bonding environment of Zn in human nails

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility HASYLAB under the Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Κατσικίνη

       Ποσό:   euro

       Διάρκεια: 12 μήνες

       Έναρξη: 1/7/2009

 

8.    Determination of the bonding environment of Cu in Cu-Zr bulk metallic glasses

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility BESSY-II under the Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ε. Παλούρα

       Ποσό:   euro

       Διάρκεια:

       Έναρξη:

 

9.    Study of nanocomposite Ni-TiN and Cu-TiN coatings by means of micro-XRF and XAFS

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility BESSY-II under the Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ε. Παλούρα

       Ποσό:   euro

       Διάρκεια:

       Έναρξη:

 

Επιστροφή

 

2008    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

1.    Κβαντικές τελείες  ΙΙΙ-νιτριδίων ως μετατροπείς οπτικών σημάτων για χημικούς αισθητήρες (DOTSENSE)

       Πρόγραμμα:  2008 - 2011 - ISΤ- Collaborative Project

       Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

       Επιστ. Υπεύθυνος: Φ. Κομνηνού

       Ποσό:   euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη:

 

2.    Δημιουργία GRID Για τις ηλεκτρονικές επιστήμες -ΙΙΙ

       Χρηματοδότηση: ΕΔΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 86.400   euro

       Διάρκεια: 22 μήνες

       Έναρξη: 09/09/2008

 

3.    Πρακτική εκπαίδευση εκπαιδευτικών πληροφορικής

       Χρηματοδότηση: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 64.174,77  euro

       Διάρκεια: 10 μήνες

       Έναρξη: 26/02/2008

 

4.    Ανάπτυξη cd φυσικής:Ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο της Φυσικής για τα παιδιά γυμνασίου

       Χρηματοδότηση: Παιδαγωγιμό Ινστιτούτο-ΥΠΕΠΘ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ε. Χατζηκρανιώτης

       Ποσό: 60.000   euro

       Διάρκεια: 11 μήνες

       Έναρξη: 13/05/2008

 

5.    Effect of pulmonary diseases on the spatially - resolved bonding environment of Fe in

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility SLS under the Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Κατσικίνη

       Ποσό:   euro

       Διάρκεια: 6 μήνες

       Έναρξη: 1/7/2008

 

6.    Zn K edge EXAFS study of human nails

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility HASYLAB under the Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Κατσικίνη

       Ποσό:   euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη:

 

7.    Ανάπτυξη και ολοκλήρωση διαδικασιών και τεχνολογιών για την παραγωγή χαμηλού κόστους και ευρείας περιοχής οργανικών ευέλικτων ηλεκτρονικών

       Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 715.581  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη: 1.1.2008

 

8.    Δίκτυο για την αξιοποίηση οργανικών και μεγάλης έκτασης ηλεκτρονικών

       Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 108.400  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη: 1.1.2008

 

9.    Δημιουργία και διάχυση νέων τεχνικών χαρακτηρισμού νανομηχανικής και standards

       Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 29.500  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη: 1.9.2008

 

10.  Ρύθμιση των ιδιοτήτων οργανικών υλικών μέσω της ενσωμάτωσης νανοσωματιδίων που παραγονται με την χρήση laser ablation

       Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 45.000  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη: 28.11.2008

   

Επιστροφή

 

2007    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

1.    Multi-functional thin film coatings based on Nano-structured metallic glasses and COmposites for SpAce applications (NACOSA)

       Πρόγραμμα2007 - 2009 - IDEAS: European Space Agency

       Χρηματοδότηση: European Space Agency

       Επιστ. Υπεύθυνος: Φ. Κομνηνού

       Ποσό:   euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη:

 

2.    Σχεδιασμός & ανάπτυξη πιλοτικών υποδομών & προηγμένων υπηρεσιών πλέγματος υπολογιστικών συστημάτων - HellasGrid (Σχεδιασμός Λειτουργίας και ανάπτυξη Πανελλήνιας Αρχής Πιστοποίησης & Πολιτικών Ασφαλείας)

       Χρηματοδότηση: ΕΔΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 37.700   euro

       Διάρκεια: 12 μήνες

       Έναρξη: 11/01/2007

 

3.    Σχεδιασμός & ανάπτυξη πιλοτικών υποδομών & προηγμένων υπηρεσιών πλέγματος υπολογιστικών συστημάτων Grid-HellasGrid

       Χρηματοδότηση: ΕΠΙΣΕΥ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 19.000  euro

       Διάρκεια: 12 μήνες

       Έναρξη: 12/01/2007

 

4.    Μοντελοποίηση της διαδικασίας σχηματισμού νανοδομών Pb σε υπόστρωμα Si(111)

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 54.000  euro

       Διάρκεια: 11 μήνες

       Έναρξη: 07/05/2007

 

5.    Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου EduLinux

       Χρηματοδότηση: Εκπαιδευτικό Συγκρότημα "ΠΛΑΤΩΝ"

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ε. Χατζηκρανιώτης

       Ποσό: 6.810,17   euro

       Διάρκεια: 25 μήνες

       Έναρξη: 21/06/2007

 

6.    RES-Ευρωπαϊκό δίκτυο για την επιστημονική εκπαίδευση

       Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ε. Χατζηκρανιώτης

       Ποσό: 41.625  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη: 15/11/2007

 

7.    Study of human nail diseases by X-ray fluorescence mapping

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility BESSY under the Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Κατσικίνη

       Ποσό:   euro

       Διάρκεια: 6 μήνες

       Έναρξη: 1/1/2007

 

8.    X-ray fluorescence study of human nails from patients suffering from pulmonary diseases

       Πρόγραμμα: Project at the Synchrotron Radiation Facility BESSY under the Integrated Infrastructure Initiative of the European Commission IA-SFS

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Κατσικίνη

       Ποσό:   euro

       Διάρκεια: 6 μήνες

       Έναρξη: 1/7/2007

 

9.    Μελέτη των νανομηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και της επίδρασης του μηχανικού stress στη μορφολογία τους

       Χρηματοδότηση: ROCHE HELLAS AE

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 7.563  euro

       Διάρκεια: 30 μήνες

       Έναρξη: 1.8.2007

 

10.  Διεθνές Συνέδριο: 4o Διεθνές Συνέδριο στις Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες-ΝΝ07

       Χρηματοδότηση: HORIBA JOBIN YVON & ΕΠΙΤΡ ΕΡΕΥΝΩΝ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 6.500  euro

       Διάρκεια: 6 μήνες

       Έναρξη: 4.6.2007

 

11.  Promoting and structuring a Multidisciplinary Academic-Industrial Network through the hetero-polytype growth, characterization and applications of 3C-SiC on hexagonal substrates

       Πρόγραμμα: Research Training Networks

       Χρηματοδότηση: European Commission

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ευστάθιος Πολυχρονιάδης

       Ποσό: 214.320  euro

       Διάρκεια: 4 έτη

       Έναρξη: 01.01.2007

 

Επιστροφή

 

2006    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.    III-V nanostructures/heterostructures grown on lattice mismatched substrates

       Πρόγραμμα:  Joint Research and Technology programmes, Ελλάδα-Τσεχία

       Χρηματοδότηση: Γ.Ε.Γ.Ε.Τ.

       Επιστ. Υπεύθυνος: Φ. Κομνηνού

       Ποσό:  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη:

 

2.    Ανάπτυξη βελτιωμένων υβριδίων αμινοπλαστικών συγκολλητικών ουσιών και τεκμηρίωση του μηχανισμού συγκόλλησής τους με το ξύλο, διαμέσου σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων

       Χρηματοδότηση:ΠΑΒΕΤ 2005 (Ανάδοχος: CHIMAR HELLAS A.E.)

       Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Χρυσάφης

       Ποσό:15.000   euro

       Διάρκεια:19 μήνες

       Έναρξη:1-6-2006

 

 

3.    H δομή του διαδικτύου ως σύνθετο δίκτυο (complex network): Εξάπλωση ιών και τεχνικές ανοσοποίησης

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 11740  euro

       Διάρκεια: 24 μήνες

       Έναρξη:1-4-2006

 

4.    Γενική ολοκλήρωση των εφαρμογών της πολυπλοκότητας στην επιστήμη

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 8600,16  euro

       Διάρκεια:24 μήνες

       Έναρξη: 1-6-2006

 

5.    Δημιουργία Grids για τις ηλεκτρονικές επιστήμες (EGEE II)

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 86400  euro

       Διάρκεια: 24 μήνες

       Έναρξη: 19-10-2006

 

6.    Πυρινοποίηση και Κρυστάλλωση ελεγχόμενη από διεπιφάνειες

       Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 257200  euro

       Διάρκεια: 36 μήνες

       Έναρξη: 20-11-2007

 

7.    Μοντελοποίηση, ανάπτυξη και χαρακτηρισμός οργανικών ημιαγωγικών υλικών για εφαρμογές Εύκαμπτων Ηλεκτρονικών Διατάξεων

       Χρηματοδότηση: Univ. of Vanderbilt U.S.A.

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 44.000  euro

       Διάρκεια: 12 μήνες

       Έναρξη: 1.12.2006

 

8.    Πιστοποίηση του Εργαστηρίου Λεπτών Υμενίων-Νανοσυστημάτων και Νανομετρολογίας με ISO 9001΄2000

       Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 13.328  euro

       Διάρκεια: 12 μήνες

       Έναρξη: 5.5.2006

 

9.    Μελέτη του μηχανισμού ελάττωσης των σφαλμάτων δομής του κυβικού SiC (3C-Sic) κατά την κρυσταλλική ανάπτυξη  (3C-Sic)

       Χρηματοδότηση: Γ.Γ.Ε.Τ.

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ε.Κ. Πολυχρονιάδης

       Ποσό: 12.230  euro

       Διάρκεια: 24 μήνες

Έναρξη: 1.4.2006

Επιστροφή

 

2005    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

1.    Στοχαστική Δυναμική: Βασικές Διεργασίες και εφαρμογές

       Πρόγραμμα: 

       Χρηματοδότηση: Γ.Ε.Γ.Ε.Τ.

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 80000.00  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη: 1-4-05

 

2.    Ηλεκτρονικές διεργασίες σε οργανικές διόδους εκπομπής φωτός (OLED) και αποτελεσματικές μέθοδοι παραγωγής OLEDs

       Πρόγραμμα: 

       Χρηματοδότηση: Γ.Ε.ΓΕΤ,

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 11740.00  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη: 19-4-05

 

3.    Γενική ολοκλήρωση των εφαρμογών της πολυπλοκότητας στην επιστήμη

       Πρόγραμμα: 

       Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 8000.00  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη: 15-7-05

      

4.    Υλοποίηση προχωρημένων μεθόδων στις υπολογιστικές επιστήμες και χρήση ηλεκτρονικών υποδομών πλέγματος (Grid), με εφαρμογή στις Φυσικές επιστήμες και τη Μηχανική

       Πρόγραμμα:  ΥΠΕΠΘ

       Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 150000.00  euro

       Διάρκεια: 18 μήνες

       Έναρξη: 1-9-05

 

5.    Μελέτη και εγκατάσταση νησίδων υπολογιστών για τις ανάγκες συνεργασίας Α.Π.Θ.- Πανεπιστημίου Τιράνων

       Πρόγραμμα:  ΥΠΕΠΘ

       Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 140000.00  euro

       Διάρκεια: 18 μήνες

       Έναρξη: 1-10-05

 

6.    ¨Study of ballistic nanotransistor MOSFET and thin film transistors of amorphous/ microcrystalline silicon of industrial production

       Πρόγραμμα:  PENED 2003

       Χρηματοδότηση: Γ.Ε.Γ.Ε.Τ.

       Επιστ. Υπεύθυνος: Χ. Δημητριάδης

       Ποσό: 92280.00  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη:

 

7.   Μηχανική προσομοιωμένων συστημάτων τοξικών αποβλήτων

       Πρόγραμμα:  ΥΠΕΠΘ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ

       Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Θ. Κεχαγιάς

       Ποσό: 50000.00  euro

       Διάρκεια: 18 μήνες

       Έναρξη: 1/6/2005

 

8.    Interfacial phenomena and defect properties of nanostructured materials modeled by Finite Element analysis and Molecular Dynamics

       Πρόγραμμα: 

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Φ. Κομνηνού  

       Ποσό: 11740.00  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη:

 

9.    Χαρακτηρισμός και ιδιότητες νέων ημιαγωγικών ΙΙΙ-V ετεροδομών

       Πρόγραμμα: Πυθαγόρας

       Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Φ. Κομνηνού

       Ποσό: 75000.00  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη:

 

10.  Παρασκευή σύγχρονων υλικών με βιοενεργή συμπεριφορά - Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων και κυτταρικής ανταπόκρισης νέου τύπου οδοντιατρι-κών κεραμικών τροποποιημένων με βιοενεργά κεραμικά

       Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγόρας

       Χρηματοδότηση: ΥΠΕΠΘ - Ευρωπαϊκή Ένωση

       Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Παρασκευόπουλος

       Ποσό: 50000.00  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη:

 

11.   Φωτοευαίσθητα άμορφα υλικά με εφαρμογές σε στοιχεία Μεταγωγής (ενισχυτές Raman) και αποθήκευσης (μνήμες οπτικής εγγραφής) πληροφορίας

       Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ

       Χρηματοδότηση:  Γ.Ε.Γ.Ε.Τ. - Ευρωπαϊκή Ένωση           

       Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Παρασκευόπουλος

       Ποσό: 180000.00  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη:

 

12.  Ανάπτυξη Οδοντιατρικών Βιοενεργών Κεραμικών Υλικών Συζευγμένων με Βιοπολυμερή Ικριώματα για Ιστική Ανάπλαση

       Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ

       Χρηματοδότηση: Γ.Ε.Γ.Ε.Τ. - Ευρωπαϊκή Ένωση            

       Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Παρασκευόπουλος

       Ποσό: 234000.00  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη:

 

13.  Application of Advanced Materials Thermoelectric Technology in the Recovery of Wasted Heat from automobile exhaust systems

       Πρόγραμμα: Διακρατικό Πρόγραμμα Επιστημ. Συνεργ. Ελλάδος - USA

       Χρηματοδότηση: Γ.Ε.Γ.Ε.Τ. - Ευρωπαϊκή Ένωση

       Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Παρασκευόπουλος

       Ποσό: 60000.00  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη:

 

14.   Optimized Thermoelectric Materials and Technology

       Πρόγραμμα: Eρευν. Πρόγραμμα Ιδρύματος Προώθησης έρευνας Κύπρου

       Χρηματοδότηση:  Ίδρυμα προώθησης έρευνας Κύπρου-Ευρωπαϊκή Ένωση      

       Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Παρασκευόπουλος

       Ποσό:  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη:

 

15.   Μελέτη των μηχανισμών της αλλαγής του χρώματος των μαργαριταριών έπειτα από επεξεργασία

       Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ

       Χρηματοδότηση:  Γ.Ε.Γ.Ε.Τ. - Ευρωπαϊκή Ένωση           

       Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Παρασκευόπουλος

       Ποσό: 46048.00  euro

       Διάρκεια:

       Έναρξη:

 

16.  Παρασκευή και μελέτη ιοβντικών αγωγών LiNbO3 με εφαρμογές στον ηλεκτροχρωμισμό και σαν ηλεκτρολύτης μικροσυσσωρευτών ιόντων λιθίου

       Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ

       Χρηματοδότηση: Γ.Ε.Γ.Ε.Τ.

       Επιστ. Υπεύθυνος: Λ. Παπαδημητρίου

       Ποσό: 11740.00  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη: 1/7/2005

 

17.  Κατασκευή και μελέτη μικροσυσσωρευτών ιόντων λιθίου για εφαρμογές στη μικροηλεκτρονική

       Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ

       Χρηματοδότηση:  Γ.Ε.Γ.Ε.Τ.

       Επιστ. Υπεύθυνος: Λ. Παπαδημητρίου

       Ποσό: 100000  euro

       Διάρκεια: 21

       Έναρξη: 1/4/2005

 

18.  Υμένια υψηλού φραγμού για r2r ενθυλάκωση εύκαμπτων ηλεκτρονικών

       Πρόγραμμα:

       Χρηματοδότηση:  EUR COM        

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 617000.00  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη: 1/2/2005

 

19.  Ανάπτυξη νανοδομών και νανοσωλήνων άνθρακα και νιτριδίου του βορίου και μελέτη της βιοσυμβατότητάς τους

       Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ

       Χρηματοδότηση:     ΥΠΕΠΘ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 80000.00  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη: 1/1/2005

 

20.  Μετρήσεις και αναλύσεις της μικροδομής δειγμάτων-δοκιμίων της Bic

       Πρόγραμμα:

       Χρηματοδότηση: BIC VIOLEX     

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 6385.00  euro

       Διάρκεια: 14 μήνες

       Έναρξη: 15.4.2005

 

21.  Ανάπτυξη τεχνολογίας νανοδομικών και υπερπλεγματικών επικαλύψεων με εφαρμογές στη μηχανολογία-βιοϊατρική & διακοσμητική και μηχανισμοί αξιοποίησής της

       Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 03

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ-Bic VIOLEX        

       Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης

       Ποσό: 159000.00  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη: 15/12/2005

 

22.  Μη γραμμικά ηλεκτρονικά κυκλώματα για την παραγωγή χαοτικών σημάτων

       Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ 2005

       Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Α.Ν. Αναγνωστόπουλος

       Ποσό: 50000.00  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη: 1-1-2005.

Επιστροφή

 

2004    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

1.    Παρασκευή και μελέτη λιθιωμένων υάλων - ηλεκτρολυτών με εφαρμογές σε συσσωρευτές ιόντων Li

       Πρόγραμμα: Ελληνοουγγρική Διακρατική Συμφωνία

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Λ. Παπαδημητρίου

       Ποσό: 11.740  euro

      Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη: τέλος 2004.

 

2.    Σύνθεση και μαγνητικές ιδιότητες νανοσωματιδίων με δομή πυρήνα-φλοιού

       Πρόγραμμα:

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ν.Κ. Φλεβάρης           

       Ποσό:  201.000  euro

       Διάρκεια: 4 χρόνια

       Έναρξη: 1/11/2004

 

3.    Investigation of Functional Materials for Production of Air Gas and Humidity Sensors

       Πρόγραμμα:  Διακρατικό Πρόγραμμα Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδος-Σερβίας

       Χρηματοδότηση: Γ.Ε.Γ.Ε.Τ.

       Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Παρασκευόπουλος

       Ποσό: 13.000  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη: Δεκέμβριος 2004

 

4.    Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου-σχεδιασμός κυκλωμάτων τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου και ανάπτυξη μπαταριών ιόντων Li για την τροφοδοσία τους

       Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι

       Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας

       Επιστ. Υπεύθυνος: Χ. Δημητριάδης

       Ποσό: 85.000  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη: 1-1-2005

 

5.    Πυθαγόρας κεντρική δράση 4,2 (φύλλο)

       Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι

       Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας

       Επιστ. Υπεύθυνος: Χ. Δημητριάδης

       Ποσό: 95.200  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη:

 

6.    Πυθαγόρας κεντρική δράση (περιβάλλον)

       Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι

       Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας

       Επιστ. Υπεύθυνος: Χ. Δημητριάδης

       Ποσό: 229.950  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη:

 

7.   Πυθαγόρας κεντρική δράση 2,2

       Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι

       Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας

       Επιστ. Υπεύθυνος: Χ. Δημητριάδης

       Ποσό: 344.400  euro

       Διάρκεια: 3 έτη

       Έναρξη:

 

8.    Study of particle irradiation-induced defects in SiC rectifying contacts

       Πρόγραμμα:

       Χρηματοδότηση: bilateral agreement between Greece-Polland

       Επιστ. Υπεύθυνος: Χ. Δημητριάδης

       Ποσό: 12.180  euro

       Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη:

 

9.    The strudy of Physical and chemical properties of silver coins of Illurian King Monounios (the Kreshpan board) belonging the IIIrdcentury BC and their comparison with the some type coins of Kerkyra, Dyrrachion and Apollonia

       Πρόγραμμα: Greek-Albania Cooperation

       Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Ε.Κ. Πολυχρονιάδης

       Ποσό:  euro

      Διάρκεια: 2 έτη

       Έναρξη:

 

10.  Μελέτη δομικών ιδιοτήτων υμενίων 3C-SiC σε υπόβαθρο Si

       Πρόγραμμα: Ηράκλειτος

       Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Επιστ. Υπεύθυνος: E.K. Πολυχρονιάδης

       Ποσό: 32.837  euro

       Διάρκεια:

       Έναρξη:

 

11.  Aνάπτυξη διαχείριση προηγμένων υπηρεσιών εικονικού κέντρου δικτύων για το δίκτυο του ΕΔΕΤ (VNOC-2)

       Πρόγραμμα:

       Χρηματοδότηση: ΕΔΕΤ Α.Ε.

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 187.200  euro

       Διάρκεια: 24 μήνες

       Έναρξη: 1-1-04.

 

12.  Υπολογιστική Μελέτη της Εξέλιξης της Γλώσσας με Μεθόδους Προσομοίωσης με έμφαση στην Ελληνική Γλώσσα

       Πρόγραμμα:

       Χρηματοδότηση: ΥΠΕΠΘ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 70000  euro

       Διάρκεια: 28 μήνες

       Έναρξη: 1-5-04.

 

13.  Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Εκπαίδευση, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - EDUnet III: Ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομών Θεσσαλονίκης (Α΄Θεσσαλονίκης) Σερρών, Πέλλας

       Πρόγραμμα:

       Χρηματοδότηση: ΚτΠ ΥΠΕΠΘ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 251.200  euro

       Διάρκεια: 12 μήνες

       Έναρξη: 1-7-04.

 

14.  Multi-Gibabit Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό Δίκτυο (GN3)

       Πρόγραμμα:

       Χρηματοδότηση: ΕΔΕΤ Α.Ε.

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 84.500  euro

       Διάρκεια: 17 μήνες

       Έναρξη: 1-9-04.

 

15.  Δημιουργία Grid για τις ηλεκτρονικές επιστήμες στην Ευρώπη

       Πρόγραμμα:

       Χρηματοδότηση: ΕΔΕΤ Α.Ε.

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 75.000  euro

       Διάρκεια: 17 μήνες

       Έναρξη: 1-11-04.

 

16.  Η ανθρώπινη συμπεριφορά μέσω της δυναμικής των σύνθετων κοινωνικών δικτύων: Μια διαπανεπιστημιακή προσέγγιση

       Πρόγραμμα:

       Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

       Επιστ. Υπεύθυνος: Π. Αργυράκης

       Ποσό: 310.000  euro

       Διάρκεια: 36

       Έναρξη: 14-12-04.

 

17.  Interfacial phenomena and defect properties of nanostructured materials modeled by Finite Element analysis and Molecular Dynamics

       Πρόγραμμα: Συνεργασία Ελλάδας Πολωνίας

       Χρηματοδότηση:

       Επιστ. Υπεύθυνος: Φ. Κομνηνού

       Ποσό: 11.740  euro

       Διάρκεια: 2 χρόνια

       Έναρξη:

 

18.  Χαρακτηρισμός και ιδιότητες νέων ημιαγωγών ΙΙΙ-V

       Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

       Χρηματοδότηση:  ΕΠΕΑΕΚ

       Επιστ. Υπεύθυνος: Φ. Κομνηνού

       Ποσό: 75.000  euro

       Διάρκεια: 2 χρόνια

       Έναρξη:

Επιστροφή