ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Πτυχίο Φυσικής

 

Ο τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων, έχει αναλάβει τη διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηρίων στους φοιτητές του τμήματος Φυσικής καθώς και σε φοιτητές άλλων τμημάτων. Τα μαθήματα και εργαστήρια που παρέχονται στους φοιτητές του τμήματος Φυσικής χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

  1. Μαθήματα και εργαστήρια (υποχρεωτικά)

  2. Μαθήματα κατευθύνσεων (υποχρεωτικά και επιλογής)

  3. Μαθήματα γενικών επιλογών

Τα μαθήματα που παρέχονται σε φοιτητές άλλων τμημάτων παρουσιάζονται στην παρακάτω κατηγορία:

  1. Μαθήματα που διδάσκονται σε άλλα τμήματα

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

1.   Γενική Φυσική Ι,  1ο εξάμηνο

2.    Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,  1ο εξάμηνο

3.    Γενική Φυσική ΙΙ,  2ο εξάμηνο

4.    Γενικό Εργαστήριο Φυσικής,  2ο εξάμηνο

5.   Θερμοδυναμική,  3ο εξάμηνο

6.   Οπτική,  4ο εξάμηνο

7.   Εργαστήριο Φυσικής Ι, (Οπτική), 5ο, 6ο  εξάμηνο

8.   Στατιστική Φυσική Ι,   6ο εξάμηνο

9.   Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης,  6ο εξάμηνο

Επιστροφή

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Α. Κατεύθυνση Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Υποχρεωτικά

1.   Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, 7ο εξάμηνο

2.   Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς ΚατάστασηςΙΙ, 7ο εξάμηνο

Επιλογές

3.   Φυσική ημιαγωγών, 7ο εξάμηνο

4.   Θεωρία ομάδων και εφαρμογές, 7ο εξάμηνο

5.   Κβαντική Οπτική - Laser, 8ο εξάμηνο

6.   Προχωρημένη Στατιστική Φυσική, 7ο εξάμηνο

7.   Αριθμητικές μέθοδοι - Υπολογιστικές τεχνικές ΦΣΚ, 7ο εξάμηνο

8.   Εργαστηριακές τεχνικές Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, 8ο εξάμηνο

Επιστροφή

Β. Κατεύθυνση Φυσικής Υλικών Τεχνολογίας

Υποχρεωτικά

1.   Δομικές ιδιότητες Υλικών, 7ο εξάμηνο

2.   Ανάπτυξη Υλικών, 7ο εξάμηνο

Επιλογές

3.   Φυσική Μετάλλων,  7ο εξάμηνο

4.   Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές, 7ο εξάμηνο

5.   Τεχνολογία και Εφαρμογές Ημιαγωγικών Διατάξεων, 7ο εξάμηνο

6.   Φυσική Επιφανειών και Εφαρμογές, 8ο εξάμηνο

7.   Οπτικές ιδιότητες και χαρακτηρισμός Υλικών, 7ο εξάμηνο

8.   Εργαστηριακές Τεχνικές Μελέτης Δομικών Ιδιοτήτων Υλικών, 8ο εξάμηνο

9.   Εργαστηριακές Τεχνικές Μελέτης Ηλεκτρικών – Μαγνητικών – Φασματοσκοπικών  Ιδιοτήτων Υλικών,  8ο εξάμηνο

Επιστροφή

Γ. Κατεύθυνση Υπολογιστικής Φυσικής

Υποχρεωτικά

1.   Υπολογιστική Στατιστική Φυσική, 7ο εξάμηνο

2.   Γλώσσες Προγραμματισμού C, 7ο εξάμηνο

Επιλογές

3.   Εφαρμογές υπολογιστικής Φυσικής Ι, 8ο εξάμηνο

4.   Εφαρμογές υπολογιστικής Φυσικής ΙΙ, 8ο εξάμηνο

5.   Μαθηματικός Προγραμματισμός-Επιχειρησιακή έρευνα, 8ο εξάμηνο

Επιστροφή

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

1.  Διδακτική Ι της Φυσικής,   7ο εξάμηνο

2.  Διδακτική ΙΙ της Φυσικής,  8ο εξάμηνο

3.  Γεωμετρική Οπτική,  6ο εξάμηνο

4.  Σύγχρονα Θέματα Οπτικής,  6ο εξάμηνο

5.  Φυσική στις Βιολογικές Επιστήμες, 4ο εξάμηνο

6.  Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Μελέτης και Συντήρησης Έργων Τέχνης, 8ο εξάμηνο

7.  Τεχνολογία Υλικών, Οικονομία και Περιβάλλον, 6ο εξάμηνο

8.  Μετρολογία – Συστήματα Ποιότητας, 8ο εξάμηνο

9.  Εκπαιδευτική Τεχνολογία και οι Σύγχρονες Μορφές της, 8ο εξάμηνο

 

Επιστροφή

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Υποχρεωτικά

1.   Φυσική, τμήμα Γεωλογίας, 1ο εξάμηνο

2.   Φυσική, τμήμα Οδοντιατρικής, 1ο εξάμηνο

3.   Φυσική, τμήμα Γεωπονίας, 1ο εξάμηνο

4.   Φυσική, τμήμα Κτηνιατρικής, 1ο εξάμηνο

5.   Φυσική, τμήμα Φαρμακευτικής, 1ο εξάμηνο

6.   Φυσική Ι, τμήμα Χημείας, 1ο εξάμηνο

7.   Φυσική ΙΙ, Φυσική, τμήμα Χημείας, 2ο εξάμηνο

Επιλογές

8.   Φυσική, τμήμα Δασοπονίας, 1ο εξάμηνο

Επιστροφή